گزارش سه ماهه فصلنامه علمی مجله زبان پژوهی

بازده زمانی 98/10/01  لغایت  99/02/13

درصد پذیرش مقالات

10 درصد

مدت زمان انتظار جهت پذیرش

2 تا 6 ماه

مدت زمان احتمالی جهت چاپ

1 سال

تعداد مقالات دریافتی

68 مقاله

تعداد مقالات رد شده

37مقاله

تعداد مقالات پذیرفته شده

10 مقاله

تعداد مقالات منتظر چاپ

47 مقاله