گزارش سه ماهه فصلنامه علمی مجله زبان پژوهی

بازده زمانی 99/10/01  لغایت  99/12/25

درصد پذیرش مقالات

4 درصد

مدت زمان انتظار جهت پذیرش

2 تا 6 ماه

مدت زمان احتمالی جهت چاپ

1 سال

تعداد مقالات دریافتی

45 مقاله

تعداد مقالات رد شده

15 مقاله

تعداد مقالات پذیرفته شده

14 مقاله

تعداد مقالات در حال بررسی

30 مقاله

تعداد مقالات منتظر چاپ

39 مقاله