گزارش سه ماهه فصلنامه علمی مجله زبان پژوهی

بازده زمانی 99/04/01  لغایت  99/06/31

درصد پذیرش مقالات

4 درصد

مدت زمان انتظار جهت پذیرش

2 تا 6 ماه

مدت زمان احتمالی جهت چاپ

1 سال

تعداد مقالات دریافتی

45 مقاله

تعداد مقالات رد شده

19 مقاله

تعداد مقالات پذیرفته شده

2 مقاله

تعداد مقالات در حال بررسی

23 مقاله

تعداد مقالات منتظر چاپ

44 مقاله