آ

 • آزمون چندگزینه ای آموزش استراتژی های مورد نیاز آزمون سرنوشت ساز به دانش آموزان دبیرستانی [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 7-24]

 • آزمون زبان انگلیسی آموزش استراتژی های مورد نیاز آزمون سرنوشت ساز به دانش آموزان دبیرستانی [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 7-24]

 • آزمون نامیدن تصویر تفاوت‌های تاثیرگذاری سطوح پردازش لغت در پردازش اسم و فعل در زبان دوم و اهمیت آن در آموزش زبان انگلیسی طبسی مفرد/غفارثمر/اکبری [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 147-162]

 • آلزایمر بررسی ارتباط بین پردازش عبارات اصطلاحی با قابلیت نظام شناختی‌اجرایی و پردازش معناشناختی در بیماران آلزایمر فارسی‌زبان* [دوره 9، شماره 23، 1396، صفحه 7-25]

 • آموزش زبان انگلیسی تفاوت‌های تاثیرگذاری سطوح پردازش لغت در پردازش اسم و فعل در زبان دوم و اهمیت آن در آموزش زبان انگلیسی طبسی مفرد/غفارثمر/اکبری [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 147-162]

ا

 • اختیاری ‌بودن تبیین اختیاری‌بودن حرکت فعل در جملات پرسشی آری ‌ـ‌ نه در زبان فارسی: رویکردی کمینه‌گرا [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 191-216]

 • ادب توصیف و تحلیل چند واژه مؤدبانه و کارکرد آنها در زبان فارسی در چارچوب نظریه ادب براون و لوینسون- خدایی مقدم/الیاسی/شریفی [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 25-53]

 • ارائه علمی فارسی «این نکته ای که من می خوام اینجا دقت کنید»: برجسته کردن نکات مهم در ارائه‌های علمی فارسی [دوره 9، شماره 23، 1396، صفحه 79-103]

 • ارزیابی منابع آموزشی ارزیابی کلی کتاب "پراسپکت دو" از دیدگاه دبیران زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 24، 1396، صفحه 7-32]

 • استراتژی های ادب توصیف و تحلیل چند واژه مؤدبانه و کارکرد آنها در زبان فارسی در چارچوب نظریه ادب براون و لوینسون- خدایی مقدم/الیاسی/شریفی [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 25-53]

 • استراتژی های مورد نیاز آزمون آموزش استراتژی های مورد نیاز آزمون سرنوشت ساز به دانش آموزان دبیرستانی [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 7-24]

 • استعاره مفهومی مقوله‌های شعاعی اندام‌های حوزه سر: بررسی‌ای شناختی [دوره 9، شماره 24، 1396، صفحه 87-109]

 • اسم بررسی مقوله های تصریفی اسم در بلوچی سرحدّی گرنچین [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 79-111]

 • اشتراک معنی اشتقاق اکبر در العین و مقاییس اللغه [دوره 9، شماره 24، 1396، صفحه 139-161]

 • اشتقاق اکبر اشتقاق اکبر در العین و مقاییس اللغه [دوره 9، شماره 24، 1396، صفحه 139-161]

 • العین اشتقاق اکبر در العین و مقاییس اللغه [دوره 9، شماره 24، 1396، صفحه 139-161]

ب

 • بافت 1. مقدمه توصیف و تحلیل چند واژه مؤدبانه و کارکرد آنها در زبان فارسی در چارچوب نظریه ادب براون و لوینسون- خدایی مقدم/الیاسی/شریفی [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 25-53]

 • بلوچی سرحدّی بررسی مقوله های تصریفی اسم در بلوچی سرحدّی گرنچین [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 79-111]

 • بندهای موصولی بررسی جابجایی بند موصولی در زبان فارسی امروز براساس دستور کلام [دوره 9، شماره 24، 1396، صفحه 59-85]

پ

 • پادسازه بررسی صوت شناختی ناحیه بسامدی پادسازه در خیشومی های زبان فارسی [دوره 9، شماره 24، 1396، صفحه 33-58]

 • پردازش اسم و فعل تفاوت‌های تاثیرگذاری سطوح پردازش لغت در پردازش اسم و فعل در زبان دوم و اهمیت آن در آموزش زبان انگلیسی طبسی مفرد/غفارثمر/اکبری [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 147-162]

 • پررنگ کردن نکات مهم «این نکته ای که من می خوام اینجا دقت کنید»: برجسته کردن نکات مهم در ارائه‌های علمی فارسی [دوره 9، شماره 23، 1396، صفحه 79-103]

 • پیش­وند «پیش-» تحلیل معناشناسی پیش‌ وند پیش- در زبان فارسی: رویکرد زبان‌ شناسی شناختی [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 137-166]

 • پیش‌گذاری فعل تبیین اختیاری‌بودن حرکت فعل در جملات پرسشی آری ‌ـ‌ نه در زبان فارسی: رویکردی کمینه‌گرا [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 191-216]

 • پیکره «این نکته ای که من می خوام اینجا دقت کنید»: برجسته کردن نکات مهم در ارائه‌های علمی فارسی [دوره 9، شماره 23، 1396، صفحه 79-103]

ت

 • تحصیلات تعامل نحو و زبانشناسی اجتماعی: تحلیلی جامعه‌شناختی بر کاربرد چند ساخت نحوی فارسی بر اساس نظریه تنوعات زبانی لباو/رضاپور [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 77-105]

 • تعجب‌واژه ساخت تعجبی در زبان فارسی: رویکردی کمینه‌گرا [دوره 9، شماره 23، 1396، صفحه 27-51]

 • تَنِش تحلیل روایی فرایند تشخیص در چارچوب نشانه – معناشناسی گفتمانی: مطالعۀ موردی "دسته گل" اثر چوبک [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 25-58]

 • توانایی های واجی درک منحنی های آهنگ در بیماران فارسی زبان مبتلا به زبان پریشی بروکا- رستمی/ آهنگر/ ساسان نژاد/میکده [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 55-76]

 • توجه‌به‌صورت تأثیر ترکیب نمودهای مختلف توجه‌به‌صورت بر یادگیری واژگان انگلیسی دانش‌آموزان دبیرستان [دوره 9، شماره 23، 1396، صفحه 53-78]

ج

 • جابه­ جایی آزادانة فاعل و فعل رویکردی پادتقارنی به ضمیراندازی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 113-136]

 • جملات پرسشی آری ‌ـ‌ نه تبیین اختیاری‌بودن حرکت فعل در جملات پرسشی آری ‌ـ‌ نه در زبان فارسی: رویکردی کمینه‌گرا [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 191-216]

 • جنسیت تعامل نحو و زبانشناسی اجتماعی: تحلیلی جامعه‌شناختی بر کاربرد چند ساخت نحوی فارسی بر اساس نظریه تنوعات زبانی لباو/رضاپور [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 77-105]

 • جنس دستوری بررسی مقوله های تصریفی اسم در بلوچی سرحدّی گرنچین [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 79-111]

چ

 • چندمعنایی تحلیل معناشناسی پیش‌ وند پیش- در زبان فارسی: رویکرد زبان‌ شناسی شناختی [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 137-166]

ح

 • حالت بررسی مقوله های تصریفی اسم در بلوچی سرحدّی گرنچین [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 79-111]

خ

 • خیشومی بررسی صوت شناختی ناحیه بسامدی پادسازه در خیشومی های زبان فارسی [دوره 9، شماره 24، 1396، صفحه 33-58]

 • خود غیریت‌سازی در گفتمان سیاست خارجی محمدرضا پهلوی-اسدی/ساسانی [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 7-24]

د

 • درک درک منحنی های آهنگ در بیماران فارسی زبان مبتلا به زبان پریشی بروکا- رستمی/ آهنگر/ ساسان نژاد/میکده [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 55-76]

 • دسته گل تحلیل روایی فرایند تشخیص در چارچوب نشانه – معناشناسی گفتمانی: مطالعۀ موردی "دسته گل" اثر چوبک [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 25-58]

 • دستور جمله بررسی جابجایی بند موصولی در زبان فارسی امروز براساس دستور کلام [دوره 9، شماره 24، 1396، صفحه 59-85]

 • دستوری شدگی تکوا‌ژ تصر‌یفی «ی» و کارکرد آن در گذر تاریخی فارسی نو [دوره 9، شماره 24، 1396، صفحه 163-179]

 • دستور کلام بررسی جابجایی بند موصولی در زبان فارسی امروز براساس دستور کلام [دوره 9، شماره 24، 1396، صفحه 59-85]

 • دستور معترضه بررسی جابجایی بند موصولی در زبان فارسی امروز براساس دستور کلام [دوره 9، شماره 24، 1396، صفحه 59-85]

 • دستور نقش و ارجاع صفت‌های ایستا و نا‌ایستا در زبان فارسی [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 59-78]

 • دستور نقش و ارجاع بررسی محمول های مکانی در زبان فارسی براساس دستور نقش و ارجاع/ رضایی- عظیم دخت [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 107-125]

 • دیگری غیریت‌سازی در گفتمان سیاست خارجی محمدرضا پهلوی-اسدی/ساسانی [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 7-24]

ر

 • رساله ی «التوابع والزوابع» تحلیل سبک شناسی آماری بخشی از رساله ی «التوابع والزوابع» ابن شهید ورساله ی «الغفران» معرّی بر اساس معادله ی بوزیمان صدقی [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 127-146]

 • رساله ی «الغفران» تحلیل سبک شناسی آماری بخشی از رساله ی «التوابع والزوابع» ابن شهید ورساله ی «الغفران» معرّی بر اساس معادله ی بوزیمان صدقی [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 127-146]

 • ریشه شناسی یادگیری واژگان زبان دوم: ریشه شناسی یا لغات مترادف ؟ [دوره 9، شماره 23، 1396، صفحه 105-120]

 • رفتن بررسی کارکرد فعل‌های «شدن» و «رفتن» در گویش‌های فارسی خراسان [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 167-190]

ز

 • زبان­شناسی شناختی تحلیل معناشناسی پیش‌ وند پیش- در زبان فارسی: رویکرد زبان‌ شناسی شناختی [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 137-166]

 • زبان انگلیسی ارزیابی کلی کتاب "پراسپکت دو" از دیدگاه دبیران زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 24، 1396، صفحه 7-32]

 • زبان پریشی بروکا درک منحنی های آهنگ در بیماران فارسی زبان مبتلا به زبان پریشی بروکا- رستمی/ آهنگر/ ساسان نژاد/میکده [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 55-76]

 • زبان فارسی درک منحنی های آهنگ در بیماران فارسی زبان مبتلا به زبان پریشی بروکا- رستمی/ آهنگر/ ساسان نژاد/میکده [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 55-76]

س

 • ساختار معنی بررسی مجاز در زبان فارسی بر مبنای نظریه ی مفاهیم واژگانی و الگوهای شناختی [دوره 9، شماره 23، 1396، صفحه 151-176]

 • ساختارهای واژه-دستور «این نکته ای که من می خوام اینجا دقت کنید»: برجسته کردن نکات مهم در ارائه‌های علمی فارسی [دوره 9، شماره 23، 1396، صفحه 79-103]

 • ساخت اسنادی تعامل نحو و زبانشناسی اجتماعی: تحلیلی جامعه‌شناختی بر کاربرد چند ساخت نحوی فارسی بر اساس نظریه تنوعات زبانی لباو/رضاپور [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 77-105]

 • ساخت تعجبی ساخت تعجبی در زبان فارسی: رویکردی کمینه‌گرا [دوره 9، شماره 23، 1396، صفحه 27-51]

 • سیاست خارجی ایران غیریت‌سازی در گفتمان سیاست خارجی محمدرضا پهلوی-اسدی/ساسانی [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 7-24]

 • سیالیت ساختاری بررسی جابجایی بند موصولی در زبان فارسی امروز براساس دستور کلام [دوره 9، شماره 24، 1396، صفحه 59-85]

 • سبک شناسی تحلیل سبک شناسی آماری بخشی از رساله ی «التوابع والزوابع» ابن شهید ورساله ی «الغفران» معرّی بر اساس معادله ی بوزیمان صدقی [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 127-146]

 • سطح مهارت زبانی یادگیری واژگان زبان دوم: ریشه شناسی یا لغات مترادف ؟ [دوره 9، شماره 23، 1396، صفحه 105-120]

 • سطوح پردازش لغت تفاوت‌های تاثیرگذاری سطوح پردازش لغت در پردازش اسم و فعل در زبان دوم و اهمیت آن در آموزش زبان انگلیسی طبسی مفرد/غفارثمر/اکبری [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 147-162]

ش

 • شبکة شعاعی تحلیل معناشناسی پیش‌ وند پیش- در زبان فارسی: رویکرد زبان‌ شناسی شناختی [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 137-166]

 • شخصیت­ بخشی تحلیل روایی فرایند تشخیص در چارچوب نشانه – معناشناسی گفتمانی: مطالعۀ موردی "دسته گل" اثر چوبک [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 25-58]

 • شدت بررسی صوت شناختی ناحیه بسامدی پادسازه در خیشومی های زبان فارسی [دوره 9، شماره 24، 1396، صفحه 33-58]

 • شدن بررسی کارکرد فعل‌های «شدن» و «رفتن» در گویش‌های فارسی خراسان [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 167-190]

 • شمار بررسی مقوله های تصریفی اسم در بلوچی سرحدّی گرنچین [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 79-111]

ص

 • صفت ایستا صفت‌های ایستا و نا‌ایستا در زبان فارسی [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 59-78]

 • صفت نا‌ایستا صفت‌های ایستا و نا‌ایستا در زبان فارسی [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 59-78]

ض

 • ضمیراندازی رویکردی پادتقارنی به ضمیراندازی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 113-136]

 • ضمیر فاعلی پنهان رویکردی پادتقارنی به ضمیراندازی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 113-136]

ط

 • طبقه اجتماعی تعامل نحو و زبانشناسی اجتماعی: تحلیلی جامعه‌شناختی بر کاربرد چند ساخت نحوی فارسی بر اساس نظریه تنوعات زبانی لباو/رضاپور [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 77-105]

 • طیف LPC بررسی صوت شناختی ناحیه بسامدی پادسازه در خیشومی های زبان فارسی [دوره 9، شماره 24، 1396، صفحه 33-58]

ظ

 • ظرفیت معنایی بررسی محمول های مکانی در زبان فارسی براساس دستور نقش و ارجاع/ رضایی- عظیم دخت [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 107-125]

ع

 • علاقه مقوله‌های شعاعی اندام‌های حوزه سر: بررسی‌ای شناختی [دوره 9، شماره 24، 1396، صفحه 87-109]

غ

 • غیریت‌سازی غیریت‌سازی در گفتمان سیاست خارجی محمدرضا پهلوی-اسدی/ساسانی [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 7-24]

ف

 • فارسی نو تکوا‌ژ تصر‌یفی «ی» و کارکرد آن در گذر تاریخی فارسی نو [دوره 9، شماره 24، 1396، صفحه 163-179]

 • فاعل پس ­فعلی رویکردی پادتقارنی به ضمیراندازی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 113-136]

 • فاعل پیش­ فعلی رویکردی پادتقارنی به ضمیراندازی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 113-136]

 • فرایند صفت‌های ایستا و نا‌ایستا در زبان فارسی [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 59-78]

 • فرایند تشخیص تحلیل روایی فرایند تشخیص در چارچوب نشانه – معناشناسی گفتمانی: مطالعۀ موردی "دسته گل" اثر چوبک [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 25-58]

 • فرانقش بررسی محمول های مکانی در زبان فارسی براساس دستور نقش و ارجاع/ رضایی- عظیم دخت [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 107-125]

 • فعل اسنادی بررسی کارکرد فعل‌های «شدن» و «رفتن» در گویش‌های فارسی خراسان [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 167-190]

 • فعل مجهول بررسی کارکرد فعل‌های «شدن» و «رفتن» در گویش‌های فارسی خراسان [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 167-190]

 • فعل وجهی بررسی کارکرد فعل‌های «شدن» و «رفتن» در گویش‌های فارسی خراسان [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 167-190]

ق

 • قلب نحوی تعامل نحو و زبانشناسی اجتماعی: تحلیلی جامعه‌شناختی بر کاربرد چند ساخت نحوی فارسی بر اساس نظریه تنوعات زبانی لباو/رضاپور [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 77-105]

 • قیود تاکید تعامل نحو و زبانشناسی اجتماعی: تحلیلی جامعه‌شناختی بر کاربرد چند ساخت نحوی فارسی بر اساس نظریه تنوعات زبانی لباو/رضاپور [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 77-105]

ک

 • کارکرد توصیف و تحلیل چند واژه مؤدبانه و کارکرد آنها در زبان فارسی در چارچوب نظریه ادب براون و لوینسون- خدایی مقدم/الیاسی/شریفی [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 25-53]

 • کاهش بررسی مجاز در زبان فارسی بر مبنای نظریه ی مفاهیم واژگانی و الگوهای شناختی [دوره 9، شماره 23، 1396، صفحه 151-176]

 • کتاب پراسپکت دو ارزیابی کلی کتاب "پراسپکت دو" از دیدگاه دبیران زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 24، 1396، صفحه 7-32]

 • کلید واژه‌ها: "معنی شناسی شناختی" بررسی طرح و‌اره‌های موجود در ضرب المثل‌های شمال خوزستان در گویش دزفولی [دوره 9، شماره 24، 1396، صفحه 111-138]

 • کلید واژه‌ها: نمود‌ تکوا‌ژ تصر‌یفی «ی» و کارکرد آن در گذر تاریخی فارسی نو [دوره 9، شماره 24، 1396، صفحه 163-179]

 • کمیت‌نما ساخت تعجبی در زبان فارسی: رویکردی کمینه‌گرا [دوره 9، شماره 23، 1396، صفحه 27-51]

 • کمینه‌گرا تبیین اختیاری‌بودن حرکت فعل در جملات پرسشی آری ‌ـ‌ نه در زبان فارسی: رویکردی کمینه‌گرا [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 191-216]

گ

 • گروه تأکید ساخت تعجبی در زبان فارسی: رویکردی کمینه‌گرا [دوره 9، شماره 23، 1396، صفحه 27-51]

 • گروه معرف ساخت تعجبی در زبان فارسی: رویکردی کمینه‌گرا [دوره 9، شماره 23، 1396، صفحه 27-51]

 • گفتمان محمدرضا پهلوی غیریت‌سازی در گفتمان سیاست خارجی محمدرضا پهلوی-اسدی/ساسانی [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 7-24]

 • گویش­های فارسی خراسان بررسی کارکرد فعل‌های «شدن» و «رفتن» در گویش‌های فارسی خراسان [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 167-190]

م

 • مالکیت بررسی مقوله های تصریفی اسم در بلوچی سرحدّی گرنچین [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 79-111]

 • مترادف یادگیری واژگان زبان دوم: ریشه شناسی یا لغات مترادف ؟ [دوره 9، شماره 23، 1396، صفحه 105-120]

 • مجاز بررسی مجاز در زبان فارسی بر مبنای نظریه ی مفاهیم واژگانی و الگوهای شناختی [دوره 9، شماره 23، 1396، صفحه 151-176]

 • مجاز مقوله‌های شعاعی اندام‌های حوزه سر: بررسی‌ای شناختی [دوره 9، شماره 24، 1396، صفحه 87-109]

 • محمول صفت‌های ایستا و نا‌ایستا در زبان فارسی [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 59-78]

 • محمول های مکانی بررسی محمول های مکانی در زبان فارسی براساس دستور نقش و ارجاع/ رضایی- عظیم دخت [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 107-125]

 • مدل فهرست اصطلاحی بررسی ارتباط بین پردازش عبارات اصطلاحی با قابلیت نظام شناختی‌اجرایی و پردازش معناشناختی در بیماران آلزایمر فارسی‌زبان* [دوره 9، شماره 23، 1396، صفحه 7-25]

 • مشخصة [اصل فرافکنی گسترده] تبیین اختیاری‌بودن حرکت فعل در جملات پرسشی آری ‌ـ‌ نه در زبان فارسی: رویکردی کمینه‌گرا [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 191-216]

 • معادله ی بوزیمان تحلیل سبک شناسی آماری بخشی از رساله ی «التوابع والزوابع» ابن شهید ورساله ی «الغفران» معرّی بر اساس معادله ی بوزیمان صدقی [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 127-146]

 • معرفگی بررسی مقوله های تصریفی اسم در بلوچی سرحدّی گرنچین [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 79-111]

 • معنی شناسی شناختی بررسی مجاز در زبان فارسی بر مبنای نظریه ی مفاهیم واژگانی و الگوهای شناختی [دوره 9، شماره 23، 1396، صفحه 151-176]

 • مقاییس اللغه اشتقاق اکبر در العین و مقاییس اللغه [دوره 9، شماره 24، 1396، صفحه 139-161]

 • مقوله‌بندی مقوله‌های شعاعی اندام‌های حوزه سر: بررسی‌ای شناختی [دوره 9، شماره 24، 1396، صفحه 87-109]

 • مقوله‌شعاعی مقوله‌های شعاعی اندام‌های حوزه سر: بررسی‌ای شناختی [دوره 9، شماره 24، 1396، صفحه 87-109]

 • منحنی های آهنگ درک منحنی های آهنگ در بیماران فارسی زبان مبتلا به زبان پریشی بروکا- رستمی/ آهنگر/ ساسان نژاد/میکده [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 55-76]

ن

 • نثر معاصر تحلیل روایی فرایند تشخیص در چارچوب نشانه – معناشناسی گفتمانی: مطالعۀ موردی "دسته گل" اثر چوبک [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 25-58]

 • نشانه-معناشناسی گفتمانی تحلیل روایی فرایند تشخیص در چارچوب نشانه – معناشناسی گفتمانی: مطالعۀ موردی "دسته گل" اثر چوبک [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 25-58]

 • نظام شناختی‌اجرایی بررسی ارتباط بین پردازش عبارات اصطلاحی با قابلیت نظام شناختی‌اجرایی و پردازش معناشناختی در بیماران آلزایمر فارسی‌زبان* [دوره 9، شماره 23، 1396، صفحه 7-25]

 • نظریه ی مفاهیم واژگانی و الگوهای شناختی بررسی مجاز در زبان فارسی بر مبنای نظریه ی مفاهیم واژگانی و الگوهای شناختی [دوره 9، شماره 23، 1396، صفحه 151-176]

 • نوا پریشی درک منحنی های آهنگ در بیماران فارسی زبان مبتلا به زبان پریشی بروکا- رستمی/ آهنگر/ ساسان نژاد/میکده [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 55-76]

و

 • واژگان تأثیر ترکیب نمودهای مختلف توجه‌به‌صورت بر یادگیری واژگان انگلیسی دانش‌آموزان دبیرستان [دوره 9، شماره 23، 1396، صفحه 53-78]

 • وجه تکوا‌ژ تصر‌یفی «ی» و کارکرد آن در گذر تاریخی فارسی نو [دوره 9، شماره 24، 1396، صفحه 163-179]

 • وجه التزامی تکوا‌ژ تصر‌یفی «ی» و کارکرد آن در گذر تاریخی فارسی نو [دوره 9، شماره 24، 1396، صفحه 163-179]

 • وجهه توصیف و تحلیل چند واژه مؤدبانه و کارکرد آنها در زبان فارسی در چارچوب نظریه ادب براون و لوینسون- خدایی مقدم/الیاسی/شریفی [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 25-53]

ی

 • یادگیری تفاوت‌های تاثیرگذاری سطوح پردازش لغت در پردازش اسم و فعل در زبان دوم و اهمیت آن در آموزش زبان انگلیسی طبسی مفرد/غفارثمر/اکبری [دوره 9، شماره 22، 1396، صفحه 147-162]

 • یادگیری واژگان زبان دوم یادگیری واژگان زبان دوم: ریشه شناسی یا لغات مترادف ؟ [دوره 9، شماره 23، 1396، صفحه 105-120]