مدیر مسئول


فریبا قطره دانشگاه الزهرا(س)

دانشیار زبان شناسی

 • f.ghatrehalzahra.ac.ir
 • h-index: 2

سردبیر


فریده حق بین دانشگاه الزهرا(س)

استاد زبان شناسی کاربردی

مدیر داخلی


آزیتا عباسی دانشگاه الزهرا(س)

استادیار زبان شناسی

 • a.abbasialzahra.ac.ir

مدیر اجرایی


نرگس جعفری دانشگاه الزهراء

کارشناس ارشد اطلاع رسانی

 • njafari8gmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمود بی جن خان دانشگاه تهران

دکتری زبان شناسی

 • mbijankhanut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


فریده حق بین دانشگاه الزهرا(س)

استاد زبان شناسی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


انسیه خزعلی دانشگاه الزهرا(س)

استاد زبان و ادبیات عرب

 • e.khazalialzahra.ac.ir
 • 09125398725

اعضای هیات تحریریه


فرهاد ساسانی دانشگاه الزهراء(س)

دانشیار زبان شناسی

 • fsasanialzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


الهه ستوده نما دانشگاه الزهرا(س)

استاد آموزش زبان انگلیسی

 • esotoudealzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید مصطفی عاصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

استاد زبان شناسی

اعضای هیات تحریریه


یحیی مدرسی تهرانی موسسه تحقیقات علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتری تخصصی زبان شناسی

 • y.modarressiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


بتول مشکین فام دانشگاه الزهرا(س)

دانشیار زبان و ادبیات عرب

 • bmeshkinalzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


النا پالیشوک دانشگاه لومونوسف مسکو، روسیه

دانشیار زبان روسی

 • rkiffphilol.msu.ru

اعضای هیات تحریریه بین المللی


محمد الشاوش دانشگاه منوبه تونس

استاد زبان شناسی عربی

 • chaouch.mohamedyahoo.fr

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مزاگو دختریشویلی دانشگاه ایلیا تفلیس، گرجستان

استاد زبان فرانسه

 • mzagho_dokhturishviliiliauni.edu.ge

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مهبد غفاری دانشگاه کمبریج، انگلستان

دکتری آموزش زبان فارسی

 • mg695cam.ac.uk

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ماندانا سیف الدینی پور پژوهشگر موسسه پژوهشی زبانهای جهان، دانشگاه سوآس لندن، انگلستان

استاد روانشناسی زبان

 • mandseympi.nl