مدیر مسئول


سوسن قهرمانی قاجار دانشیار آموزش زبان دوم دانشگاه الزهرا(س)

آموزش زبان انگلیسی

 • s.ghahremanialzahra.ac.ir

سردبیر


فریده حق بین استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س). گروه زبان شناسی

دکتری زبان شناسی

مدیر داخلی


آزیتا عباسی استادیار

 • a.abbasialzahra.ac.ir

مدیر اجرایی


نرگس جعفری کارشناس دانشگاه الزهراء

کارشناس ارشد اطلاع رسانی

 • njafari8gmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمود بی جن خان استاد، عضو هیئت علمی گروه زبان شناسی دانشگاه تهران

دکتری زبان شناسی

 • mbijankhanut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


فریده حق بین استاد تمام گروه زبان شناسی دانشگاه الزهرا ،عضو هیئت علمی

اعضای هیات تحریریه


انسیه خزعلی استاد، عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه الزهراء(س)

دکتری زبان و ادبیات عرب

 • e.khazalialzahra.ac.ir
 • 09125398725

اعضای هیات تحریریه


فرهاد ساسانی دانشیار، عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه الزهراء(س)

دکتری زبان شناسی

 • fsasanialzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


الهه ستوده نما استاد، عضو هیئت علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه الزهرا

دکتری آموزش زبان انگلیسی

 • esotoudealzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید مصطفی عاصی استاد، رئیس پژوهشکده زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتری زبان‌شناسی با گرایش کامپیوتر و فرهنگ نگاری

اعضای هیات تحریریه


یحیی مدرسی تهرانی استاد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و علوم انسانی

دکتری تخصصی زبان شناسی

 • y.modarressiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


بتول مشکین فام دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)

دکتری زبان و ادبیات عرب

 • bmeshkinalzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


النا پالیشوک دانشیار زبان روسی، دانشگاه لومونوسف مسکو، روسیه

دکتری زبان روسی

 • rkiffphilol.msu.ru

اعضای هیات تحریریه بین المللی


محمد الشاوش استاد زبان شناسی عربی دانشگاه منوبه تونس

دکتری زبان شناسی عربی

 • chaouch.mohamedyahoo.fr

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مزاگو دختریشویلی استاد زبان فرانسه، دانشگاه ایلیا تفلیس، گرجستان

دکتری زبان فرانسه

 • mzagho_dokhturishviliiliauni.edu.ge

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مهبد غفاری دانشیار آموزش زبان فارسی، دانشگاه کمبریج، انگلستان

دکتری آموزش زبان فارسی

 • mg695cam.ac.uk

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ماندانا سیف الدینی پور پژوهشگر موسسه پژوهشی زبانهای جهان، دانشگاه سوآس لندن، انگلستان

دکتری روانشناسی زبان

 • mandseympi.nl