آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

  • چاوشیان، شراره [1] استادیار و عضو هییت علمی دانشکده ادبیات و زبان های خارجه دانشگاه الزهرا

  • چگنی، مژگان [1] دانشجو دکتری رشته زبان شناسی همگانی، دانشگاه پیام نور، تهران

  • چنگیزی، مهسا [1] دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت مدرس (نویسندة مسئول)؛

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی