آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

  • چاوشیان، شراره [1] استادیار و عضو هییت علمی دانشکده ادبیات و زبان های خارجه دانشگاه الزهرا

  • چگنی، مژگان [1] عضو هیات علمی، گروه اموزش زبان انگلیسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد خرم اباد

  • چنگیزی، مهسا [1] دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت مدرس (نویسندة مسئول)؛

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی