نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت معلم تهران

2 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

انسجام و پیوستگی متن از‏جمله مسائلی است که تحلیلگران متن همواره به آن توجّه کرده‌اند. در مقالۀ حاضر می‌کوشیم بر‏اساس نظریۀ تکامل‌یافتۀ انسجام هلیدی و حسن در سال 1985، و مفهوم هماهنگی انسجامی که رقیّه حسن آن را در سال 1984 مطرح کرد، عوامل انسجام، هماهنگی انسجامی، پیوستگی و همچنین کاربست این نظریه در یک داستان کمینۀ فارسی را بررسی کنیم. در‏نتیجۀ کاربست نظریۀ این دو زبان‏شناس در‏می‏یابیم که با شناخت این الگوی جدید انسجام و هماهنگی انسجامی می‌توان آن را در هر متن- اعم از ادبی و غیر‏ادبی- به‏ کار گرفت؛ نکتۀ درخور توجه آن است که با استفاده از هماهنگی انسجامی می‌توان درجۀ انسجام و پیوستگی متون را از‏نظر کمّی مقایسه کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Theory of Cohesion and Cohesive Harmony and The usage of it in a minimal story: The Tale of a Ladder

نویسندگان [English]

  • Naser gholi Sarli 1
  • Tahereh Eshani 2

1 Tarbiat Moalem Tehran

چکیده [English]

The cohesion and the coherence of a text are the aspects that are always considered by analysts of text. In this research, we are to investigate cohesion, cohesive harmony, coherence and also usage of this theory in a minimal Persian story based on Halliday and Hansan's theory that has been completed by Hasan and Halliday in 1985 and the concept of "cohesive harmony" introduced by Hasan in 1984. Using this theory, we concluded that by knowing this new method of cohesion and cohesive harmony, it is possible to use it in any literary and non-literary text; especially by the cohesive harmony we can compare the quantitative degree of cohesion and coherence of texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cohesion
  • coherence
  • Cohesive Harmony
  • Transitivity
  • Chain Interaction