نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات عرب .دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه فردوسی

چکیده

در این مقاله، پدیدۀ بینامتنی قرآنی و مفاهیم آن را در نمونه‏ هایی از شعر ابو‏تمام بررسی می‏کنیم، روابط و کنش دوسویه بین قرآن و متن شعر این شاعر را نشان می‏دهیم و تأثیر آن را در تولید معنا بیان می‏کنیم. پدیدۀ بینامتنی قرآنی دارای جنبه‏ های هنری و شیوه‏های سبک ‏شناسی گوناگونی است. در این پژوهش، نوع ارتباط شاعر را با قرآن نشان می‏دهیم و بر‏مبنای نوع کارکرد، شکل‏های متفاوتی از بینامتنی قرآنی را تحلیل می‏کنیم تا کنش خلاق میان قرآن و متن شعر را مجسم کنیم؛ علاوه بر آن، تکنیک‏های متنوع بینامتنی را در بافت شعری بررسی می‏کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quranic Intertextuality in Poetry of Abo-tammam Taee

نویسندگان [English]

  • Mohammad Negaresh 1
  • Afsaneh Hadizadeh 2

1 Ferdosi University

2 Ferdosi University

چکیده [English]

This article is to investigate Quranic intertextuality and its concepts in some samples of abo-tammam's poems. Its purpose is also to indicate the relationships and interaction between Quran and Abo-tammam's poem and their effect on the meaning production; because this phenomenon includes artistic aspects and methods of stylistics. On this basis, this article tries to show the type of relation between the poet and Quran and analyses different kinds of Quranic intertextuality based on their functions in order to portray the creative interaction between the Quran and poet’s writings. Moreover, various intertextual techniques are reviewed in the poetical context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intertextuality
  • Quran
  • Abo-tammam
  • Phrase
  • word
  • Proper noun