نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی و مدیر گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهرری

چکیده

در مقالۀ حاضر، به بررسی این مسئله پرداخته ‏ایم که آیا می‏توان رمان معروف طبل حلبی ، اثر گونتر گراس را طبق آنچه بیشتر ادعا می‏شود، یک اثر رئالیسم جادویی نامید. بررسی تطبیقی عناصر تشکیل ‏دهندۀ سبک هنری- ادبی به‏ کار‏رفته در این رمان و مقایسۀ آن با مؤلفه ‏ها‏ی به ‏کارگ‏رفته در رمان یک‏صد‏ سال تنهایی از گابریل گارسیا مارکز، به‏ویژه دربارۀ به‏کار‏نگرفتن عنصر خموشی نویسنده و نیز به‏دلیل نبود دو عنصر قلت و آنیت، نشان می‏دهد که نمی‏توان طبل حلبی را در‏زمرۀ آثار رئالیسم جادویی قرار داد.
در این پژوهش، با استفاده از روش دقیق‏ خوانی و مقایسه با رمان یک‏صد‏ سال تنهایی مارکز، و نیز روش تمثیل و نمونه ‏آوری، بخش‏ها‏یی از متن هر‏دو رمان را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده‏ایم که تنها ویژگی شاخص و روشن رئالیسم جادویی، یعنی خموشی نویسنده، در رمان گراس، آشکارا نادیده گرفته شده است؛ علاوه بر آن، وجود تردیدی پایدار و پیوسته در‏طول اثر، سرانجام اعتبار رئالیسم جادویی بودن آن را مخدوش و منتفی می‏کند.
بر‏اساس گفتۀ معروف فرانتس رو دربارۀ حیات پنهان نیروهای خارق‏العاده در جهان پیرامون، دو نتیجه به ‏دست می‏آید: نخست، عنصری جدید که آن را قلت نامیده‏ایم. مراد از این عنصر آن است که رخ‏داد‏های غیر‏عادی و ماوراءالطبیعه نمی‏توانند پیاپی و به‏تناوب رخ دهند؛ دوم آنکه این گونه وقایع باید به‏فوریت و آنیت ظاهر شوند و بی‏درنگ پایان یابند؛ بنابراین، کنترل‏شدنی نیستند؛ حال آنکه در این رمان، قدرت حیرت‏انگیز اسکار نه‏نها بار‏ها استفاده می‏شود، بلکه در هر زمان که وی اراده کند، در‏دسترس و کنترل‏شدنی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative scrutiny of magical realism elements in Gunter Grass’s “The Tin Drum” and Gabriel Garcia Marquez’s “One Hundred Years of Solitude”

نویسنده [English]

  • Hamid Reza Kasikhan

Faculty Member and Head of English Languae Department in Islamic Azad University, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH), Shahr-e-Rey

چکیده [English]

This article brings this question into focus that whether or not it is correct to classify Gunter Grass’s The Tin Drum as a work of magical realism, as what it is generally claimed. A comparative scrutiny on the elements of this artistic-literary style used in this novel and elements used in Gabriel Garcia Marquez’s “One Hundred Years of Solitude”, shows that the “The Tin Drum” is not a magical realism novel, particularly because of absence of Authorial Reticence and concepts of “paucity” and “Momentariness”. Sustained Hesitation indicate that contrary to the advertisement of certain sources and publisher, this novel in certain circumstance, contradicts and opposes these two indispensable elements of magical realism. Using close reading technique and comparing elements of magical realism employed in The Tin Drum with those used in Gabriel Garcia Marquez’s One Hundred Years of Solitude, and also through the exemplification and providing excerpts from the texts of both novels, it is inferred that the only distinctive feature of magical realism, i.e. authorial reticence, has been explicitly neglected and overlooked. Furthermore, the presence of Sustained Hesitation through the text has blemished the magic realism validity. Moreover, based on Franz Roh’s famous statement regarding the surreptitious and occult life of supernatural forces around us, two conclusions are drawn: firstly, there is a new element namely paucity, implying that extraordinary and supernatural events could not occur incessantly and frequently. Secondly, such events should happen momentarily and promptly and end immediately and consequently, they should not be controllable. Whereas in this novel, not only Oskar’s magic power is used frequently, but also is controllable and in-access at any time he wishes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magical realism- Authorial reticence- Sustained hesitation- Paucity- Momentariness