نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان شناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله، رابطۀ بین مشخصه‌های نوایی همچون تغییر‏های دامنه زیر‏و‏بمی ‌با نقش‌های کاربرد‏شناختی آنها را در تعامل‏های گفتاری بررسی کرده‏ایم و در چهارچوب مدل پیرهامبرت (1980)، تغییر بسامد اصلی را برای ایفای نقش‌های کاربرد‏شناختی خاص در گفتار زبان فارسی، مورد تحلیل قرار داده‏ایم. گفتنی است که این مطالعه جنبۀ آماری ندارد و در‏حد معرفی نقش‌های کاربرد‏شناختی بسامد اصلی در گفتار انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تغییر‏های زیر‏و‏بمی ‌افتان و خیزان با بیان ساخت اطلاع (نو/ کهنه)، توان منظوری جمله، پیش‌انگاری و انتقال نوبت در مکالمه در زبان فارسی همگرایی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analysis of correlation between pitch models and their pragmatic functions in Persian

نویسندگان [English]

  • Batool Alinezhad 1
  • Elkhas Visy 2

1 Esfehan university

2 Esfehan university

چکیده [English]

This article presents an analysis of the correlation between pitch range and their pragmatic functions in conversational interactions in Persian. The present research is based on Pierrehumbert (1980) model and analyses changes of the fundamental frequency in order to play certain pragmatic functions in Persian speech. It should be mentioned that this study has no empirical aspect and it is confined to the pragmatic functions of the fundamental frequency in speech. Findings of the research show that there is convergence between rising and falling variations of pitch range and stating information structure (new/old), illocutionary force of the sentence, presupposition and turn-taking in conversation in Persian

کلیدواژه‌ها [English]

  • pragmatic function information
  • acoustic cues
  • prosodic features
  • fundamental frequency
  • Pierrehumbert