نویسندگان

1 پژوهشکده سمت

2 دانشگاه آزاده تهران

چکیده

در این مقاله، بر‏اساس فرایندهای واژه‏سازی بائر (1983) در هستۀ نظری پژوهش، فرایندهای واژه سازی را در برخی متون سیاسی روزنامه‏ها در دو دهۀ 1340 و 1370ش بررسی و مقایسه کرده‏ایم. این تحقیق به‏روش توصیفی و تحلیلی، و با استفاده از دو شیوۀ آماری توصیفی (جدول‏ها و نمودارها) و استنباطی (آزمون خی دو) انجام شده است. بررسی‏ها و شواهد آماری بیانگر آن است که در این دو دهه، میان توزیع فرا‏وانی فرایندهای قرض‏گیری، ترجمۀ قرضی، ترخیم، تبدیل و تکرار در ژانر سیاسی مطبوعات، تفاوت معناداری وجود ندارد؛ در حالی که میان توزیع درصد فرا‏وانی فرایندهای ترکیب، اشتقاق، ترکیب - اشتقاق و سرواژه‏سازی در دو دهۀ یاد‏شده تفاوتی معنادار دیده می‏شود. از آنجا که بائر تنها به فرایندهای واژه‏سازی در زبان انگلیسی پرداخته و تعدادی از فرایندهایی که در زبان فارسی به‏کار می‏روند، در این چهار‏چوب جای نگرفته‏اند و از سوی دیگر، در مقالۀ حاضر، بررسی این فرایندها در مطبوعات فارسی‏زبان مورد نظر است، به ذکر فرایندهای واژه‏سازی در زبان فارسی نیز توجه کرده‏ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparative Study on word- Formation Processes in Two Decades of 1340 & 1370 AP in Political Genre of Press

نویسندگان [English]

  • zahra َAbolhasani Chemh 1
  • Atena Pooshaneh 2

1 linguistics department, SAMT Research Institute

2 Azad University

چکیده [English]

Considering word-formation processes introduced by Bauer (1983) as its main theoretical core, this study investigates word-formation processes in some political text of newspapers in 1340s & 1370s AP and compares these processes in these two decades. This study is an analytical descriptive research using both Statistic-Descriptive (tables and diagrams) and inferential (chi-square test) methods. Empirical investigations and evidence suggest that there is no significant difference between frequency distribution of borrowing, loan translation, clipping, conversion, and reduplication processes in political genre of press in two aforesaid decades. However, there is a significant difference between frequency distribution of compounding, derivation, compounding derivation, and acronym processes in 1340s and 1370s AP. Since Bauer has only considered word-formation processes in English and there are some processes in Persian language which may not be included in this framework, and Persian press is the corpus of this study, therefore word formation processes in Persian language is regarded in the present research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • word-formation processes
  • compounding
  • Derivation