نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد زنجان

2 گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 گروه زبان شناسی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران ، ایران

4 گروه زبان شناسی ، دانشکده علوم تربیتی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی سبک شناختی متن قراردادهای تسهیلاتی « مرابحه، جُعاله، مشارکت مدنی و فروش اقساطی » می پردازد تا آنچه منجر به ایجاد ابهام در متون مذکور می شود شناسایی گردد. از این رو مولفه های واژگانی نظیر تعداد واژگان عربی و تعداد واژگان تخصصی حقوقی- بانکی ، مولفه های نحوی به عبارت تعداد جملات خبری ، تعداد جملات طولانی و تعداد افعال مجهول ، و مولفه های گفتمانی مولفه های گفتمانی به شرح عناصر انسجام متن بر اساس نظر هلیدی و حسن (1976)در متن قراردادهای مذکور مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج متخذه بیان می‌کند در متن قراردادهای تسهیلات ارزی فروش اقساطی و مشارکت مدنی تعداد جملات خبری و تعداد جملات طولانی بیشتر از قراردادهای تسهیلات ریالی مرابحه و جعاله است. همچنین در متن هیچ یک از قراردادهای مذکور افعال مجهول دیده نشدند. همچنین عناصر انسجامی‌ بازآیی ، جانشینی اسم، ارجاع و عنصر ربطی« و » بیش از سایر عناصر در متن قراردادها ملاحظه شده‌اند. عناصر ربطی سبب طولانی شدن جملات متن شده و با ایجاد فاصله زیاد بین ضمایر با مراجع، سبب عدم درک صحیح معانی و پیام قرارداد از سوی تسهیلات گیرنده شده و در نهایت منجر به متضرّر شدن وی از لحاظ حقوقی خواهند شد. نتایج حاصل از این پژوهش به درک بهتر از ماهیت و ساختار متون حقوقی کمک می‌کند و ما را به سمت کاربردی همه‌فهم‌تر، با ابهام کمتر و عادلانه‌تر از زبان حقوقی سوق می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

AN INVESTIGATION ON THE STYLISTICS CHARACTERISTICS OF THE BANK’S FACILITY CONTRACTS

نویسندگان [English]

  • Pedram Hatami 1
  • Behzad Rahbar 2
  • Ferdows Agha Golzadeh 3
  • Mohammad Reza Oroji 4

1 The linguistics department ,faculty of educational sciences,Islamic Azad University , Zanjan , Iran

2 Department of Linguistics, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 The linguistic Department , , Faculty of Humanities Sciences, Tarbiat Modarres University,Tehran , Iran

4 The linguistics Department, Faculty of Educational Sciences , , Islamic Azad University , Zanjan , Iran

چکیده [English]

According to Aghagolzadeh (2012 ) the main theme of studies in the area of the forensic linguistics is investing the relationship between language and law which means the use of language knowledge in the legal contexts. By studying different aspects of language in the facility contracts, we can help the readers of these texts to judge the bank’s purposes or the writer of the text’s better. This article tries to probe the bank’s facility legal discoursal characteristics used in the bank contracts. The banks’ facility contracts are assumed as legally obliged documents in case of disagreements. Their resources are Civil Law, Bankruptcy Banking Law, and the Trade law. Whereas the texts of these contracts have been written by the bank professional experts, it is necessary to protect the bank’s benefits and guarantee the capital return of the bank. Consequently, it is expected to write the mentioned contracts in a way that it is disobedience would be crimes. As Jamshidi (2013), mentioned having the lack of legal knowledge and ability in understanding the contracts due to their text difficulty can potentially get the facility borrower into trouble and occasionally make them commit crimes though unwantedly. In most cases, due to complicated structures and technical vocabulary items and lack of proper cohesion in texts will ruin the clarity of texts from forensic point of view. Lack of clarity in each contract can cause various interpretation which leads different challenges for both parties. Hence, this is a vital issue for the borrowers of the facilities. Therefore, the main theme of this study is based on what has mentioned and its significance is to uphold both sides of the contract’s rights i.e., bank facility borrowers on one hand and the bank as a financial organization. This article is to focus on forensic discourse analysis of such bank texts in the “Forensic Linguistics” through cohesion elements and perception of meaning base on the principles of the functional linguistics. As the bank facility contracts texts are the legally natured, so it is absolutely crucial for the facility borrowers to understand the contract condition, and then accept or refuse it. Due to the difficulty of the legal texts, facility borrowers rely on the legal representation or bank credits and sign the contract while they accept some conditions that are beyond their ability. As mentioned so far, it is vital do a thorough investigate knowledge and present scientific strategies through linguistics. This article is based on “Cohesion Theory” by Halliday and Hassan (1976), and intends to investigate the Tejarat Bank facility contract texts. Halliday and Hassan categorized cohesion into grammatical and lexical cohesion. They consider cohesive devices like “Reference, Substitution, Ellipsis and Conjunctive” as grammatical cohesion and lexical cohesion which contains the elements such as “Retrain, Synonymy, Antonym”. The methodology is qualitative and quantitative and the data is extracted from four facility contracts of Tejarat Bank which is the most demanding contracts and including: Murabaha, Jaaleh, Civil Participation and Installment Sale. Based on the cohesive devices of Halliday and Hassan (1976), and also the technical jargons and unfamiliar Arabic words are extracted. The SPSS software version 21 analyzed the content of the contract’s notes consisting of the cohesive devices and their frequencies. Moreover, of the mentioned notes, in each facility contracts, a sample is cohesion and cohesive devices, technical jargons, unfamiliar Arabic vocabulary items and ambiguous are separately specified. After that elements are analyzed and removed the unnecessary ones i.e., the one which their note is re-written and ultimately, the data driven from the contracts was analyzed and the stylistic characteristics of contracts were investigated. The data analysis shows that repetition, linking elements and substitution of nouns are the most frequent elements and Ellipsis, Reference and collocation are the least frequent in the text of currency facility contracts. Besides, repetition elements, reference and substitution of nouns are the most frequent and collocation, linking elements and Ellipsis are the least frequent in Rial facility contracts. In Murabaha contract, repetition elements, linking elements and noun substitution have the highest frequency and collocation, linking elements and Ellipsis have the least frequency. The distance between the pronoun and anecdote in all texts will lead that the facility applicants can’t link between the linguistic-cohesion elements correctly. Therefore, we can concluded that to simplify the text contract, it is preferable to reduce the cohesive elements as repetition, noun substitution, the linking elements including “and” which will produce long and ambiguous sentences. Also the lack of unfamiliar Arabic vocabulary can help to understand the text in a better way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Halliday functional grammar
  • Forensic discourse analysis
  • Facility contract
  • Stylistic elements
  • Cohesive devices