نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

قرآن کریم به دلیل دارا بودن معارف بلند آسمانی همواره مورد توجه دانشمندان و عربی پژوهان سراسر جهان واقع شده است. به این ترتیب ترجمه ی این کتاب ارزشمند از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است از این رو هر ساله هزاران مقاله و پایان نامه با محوریت ارزیابی ترجمه های قرآن کریم به رشته ی نگارش در می آید تا کم و کیف صحت ترجمه این کتاب مقدس، آشکار شود. از میان ترجمه های فارسی قرآن کریم همواره ترجمه های وفادار آن مورد توجه بیشتری از سوی خوانندگان و محققان قرار گرفته است، از جمله مترجمانی که با وفاداری تمام این مصحف شریف را به زبان فارسی ترجمه کرده اند می توان از مکارم شیرازی، مشکینی، الهی قمشه ای، خرمشاهی و فولادوند نام برد. این ترجمه ها با وجود وفاداری نسبت به متن قرآن کریم همچون هر اثر ادبی دیگری همچنان که از نقاط قوت سود می برد ممکن است از کاستی ها به دور نباشد، به این ترتیب پژوهش حاضر با تکیه بر الگوی ارزیابی ترجمه ارائه شده توسط کارمن گارسس (۱۹۹۴) و بر اساس سطح دوم این نظریه ترجمه های این مترجمین را در حوزه ی « مای شبیه به لیس» مورد پژوهش و ارزیابی قرار داد و پس از بررسی به این نتیجه دست یافت که مهمترین عامل در ضعف ترجمه های ذکر شده در این حوزه عدم اهتمام به معادل یابی صحیح در زبان مقصد و نادیده گرفتن تصریحات خداوند در این کتاب ارزشمند ( قبض نحوی) بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognizing translation difficulties of (Ma) similar to (laisa) in the first and second parts of the Holy Qur’an (Based on the theory of Carmen Grosses)

نویسندگان [English]

  • ali aswadi 1
  • Soodabe Mozafari 2
  • Akram Zare 2

1 kharazmi

2 Arabic language and literature, faculty of literature and humanities

چکیده [English]

The Holy Quran has always been of interest to scholars and Arabic scholars from all over the world due to the heavenly teachings and the treasures of abundant and syntactic Arabic language. In this way, the translation of this valuable book is of particular importance. Hence, every year, thousands of articles and theses focusing on the evaluation of the Holy Qur’anic translations into the field of writing, to the extent and accuracy of the translation of this Bible, to be revealed. Among Persian translations of the Holy Qur’an, its loyal translations have always been more and more welcomed by readers and scholars, including the translators who have translated all these scholars’ loyalty into Persian, from Makarem Shirazi, Meshkini, Elahi Qomshee, Khoramshahi and Fooladvand the loyalty to the text of the Holy Qur’an, such translations, as well as any other literary work, as well as strengths, may not be far from the shortcomings. Thus, the present study, based on the translation model of translation provided by Carmen Garces 1994), and based on the second level of this theory (spatial and syntactic level), the translators of these translators in the field of “ma similar to laisa” were researched and evaluated and, after review, concluded that the most important factor was the weakness of translation The references in this area to the proper alignment of the target language and the ignoring of the Lord’s law are in this valuable book (syntax).
1.Introdaction
From the beginning of the writing of various books in different countries of the world and the supply of science and technology through such books, the need to translate them into other languages was felt, and this could not have been possible except through hard-working translators, who could They have to have a correct understanding of the text, Because in the event of any misunderstanding or misunderstanding by the translator, the concept of a text will change in general.so the first step that an interpreter needs is a proper understanding of the content. As the translators' labor market flourishes and the variety of works translated into various fields of science and technology develops, the need for ideas and theories that could be used to identify and evaluate top translations was felt. Translation criticism was thus added to other branches of science, and major theorists such as: Antoine Berman, Herbert Paul Grice, Julian House, Basil Hatim, Carmen Garces and others, their views and opinions on this area of criticism paid off. One type of translation that requires the translator's precision, understanding and sensitivity, it is the translation of the sacred texts on which the beliefs and beliefs of many people are based. Therefore, translators of these texts should do their utmost to render the translation as accurate as possible Among the sacred texts, the Holy Quran is a Muslim religious book whose translation has been of special importance since its inception and has faced various challenges from some Quranic commentators and scholars, Because some of these scholars and scholars, such as Zamakhshari and Souti, have made it impossible to translate the Quran. But with all these challenges and obstacles, the Holy Quran, like other sacred texts, was translated into most living languages in the world. And these translated texts have been repeatedly criticized by various scholars using different translation evaluation models. One of the types of theories available to criticize the translation of literary texts is the Garces theory, which is one of the best and most recent theories of translation evaluation in the world today. she has divided his theory into four semantic-lexical, syntactic-lexical, discursive-functional and stylistic-scientific levels, and like other theorists of translation criticism, the adequacy and acceptability of the translation text is considered important and serious. The present study seeks to evaluate the translation of the "Ma similar to -laisa" mentioned in the first and second parts of the Holy Quran by translators inspired by the second level of the Garces model (syntactic-lexical) in order to highlight their most important translation problems in this field. And provide appropriate approaches to address such problems.
3. Literature review
Mohammad Hassan Amraee in his article "Critique of Evaluating the Quality of Translation of the Qur'an by Ayatollah Yazdi Based on Garces Theory (1994)" (2019) specializes in evaluating the quality of the selected translation of Surat al-Baqarah by Ayatollah Yazdi and after presenting his theoretical framework , Expresses each of the levels of the Garces theory and the translation that corresponds to that theoretical level, and ultimately achieves that result this translation is an explanatory-interpretive translation that incorporates numerous items of data that are consistent with Garces's theory such as syntax, syntax, and syntactic expansion, syntax, and ambiguity transition what makes the subject of this article similar to that of the present article is the study of the quality of Surah Baqarah's translation, but the difference between this article and the present article lies in the fact that first the article deals with the translation of a translator (Ayatollah Yazdi) in the present article deals with the translation of 5 translators of the Holy Quran And secondly the above article has examined the translation of all the elements of the Surah Baqarah, but the present article has taken a partial approach and deals only with one of the components of this Surah Al-Mubarak, the "Ma similar to "laisa" Paid.

Ali Asvadi and Khadijeh Ahmadi Bighash in the article "Evaluating the Goodness of Qur'anic Interpretations in Some Farsi Translations Based on the Garces Model" (2019) In addition to explaining Garces's theoretical foundations to the exegesis of the words and words mentioned in the Holy Qur'an which reveal the concepts of Kebr , khzy and Zel have paid and then they will look at the translations of each of these terms and concepts by the translators. The distinction between the above article and the present article is that the present article evaluates the translation of Qur'anic interpretations as man, while the present article evaluates the translation of "Ma similar to laisa".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • Bliss
  • Garces theory
  • spatial and syntactic levels
  • loyal translations