نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

2 گروه زبان انگلیسی. دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز

3 گروه زبان انگلیسی، واحد تبریز ، دانشگاه ازاد اسلامی ، تبریز ، ایران

10.22051/jlr.2020.29500.1815

چکیده

امروزه، اینترنت یک عنصر ضروری در نظام آموزشی کشورهای پیشرفته است. به­ سبب پیشرفت سریع فناوری، سهولت برقراری ارتباطات و قابلیت اجتماعی این رسانه، اهمیت آن در آموزش رشته­ های گوناگون آموزشی، از جمله زبان انگلیسی در سراسر جهان رو به افزایش است. پژوهش‌های گسترده‌ای در پیوند با تأثیرات مثبت بهره‌گیری از اینترنت در آموزش زبان انگلیسی انجام شده‌است. با این وجود، بررسی انتقادی آن، مبحث جدیدی است که کمتر مورد مطالعه قرار­گرفته­است. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از مدل چهاروجهی ایدئولوژیک ون­دایک (Van Dijk, 2004) به بررسی انتقادی بازنمایی تصویر انگلستان در درس‌های بخش «LingoHack» وب‌گاه یادگیری زبان انگلیسی بی‌بی‌سی، طی دو سال پرداخته­است. بر پایة تحلیل گفتمان انتقادی درس‌هایی که دربرگیرندة واژه کلیدی مرتبط با انگلستان بودند، یافته‌هایی به دست آمد. بر پایة این یافته‌ها، بی.بی.سی با استفاده از دست‌کاری­های زبانی ویژه‌ای که گرایش به بازنمایی مثبت و مطلوب اعضای گروه خودی دارند، به ترویج هنجارهای اجتماعی و ارزش‌های اعتقادی، القاء برتری علمی و فناوری و تبیین سیاست‌های نظام انگلستان می­پردازد. پرورش چنین ذهنیتِ ایده­ آلی از نظام و تفکر انگلیسی، در بین زبان­آموزان سراسر جهان از برنامه درسی پنهان وب­سایت یادگیری زبان انگلیسی بی.بی.سی سرچشمه می­گیرد که سعی در ترویج شکل جدیدی از استعمار را دارد. بر پایة پیش‌بینی نظریة استعمار الکترونیک مک­فیل(McPhail, 2006) ، قرار گرفتن در معرض چنین درس‌هایی در دراز مدت، از سویی درک زبان­آموزان از هویت و فرهنگ خودشان را به خطر انداخته و از سوی دیگر ارزش‌ها و هنجارهای انگلیسی را رواج می­دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Representation of 'Britain' in BBC English Learning Website: Promoting Electronic Colonialism

نویسندگان [English]

  • Faeze Soleimanifard 1
  • Biook Behnam 2
  • Saeideh Ahangari 3

1 PhD Student, English Language Teaching Department, Islamic Azad University of Tabriz

2 Department of English, Islamic Azad University, Tabriz Branch

3 Department of English, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The Internet is already an essential element of education in all developed countries and its worldwide educational significance will continue to increase due to its constant technological development, communicative power, and social potential. Internet-mediated English learning has lately attracted both English teachers and learners due to the numerous advantages including the increased accessibility, quick information retrieval, flexibility in the pace of learning, etc. In spite of their popularity, the Internet-mediated English learning materials have rarely been critically analyzed. The present study aimed to critically investigate LingoHack lessons of BBC English Learning Website which claims to teach new words and phrases through watching and reading the transcripts of the latest BBC World News bulletin, trying to investigate whether these educational materials were promoting different aspects of electronic colonialism. This is a theory proposed by McPhail (1987) which tries to discover and uncover the colonial goals of multimedia giants produced in the core countries which seek to control the minds of people from the periphery countries. Thus, the lessons that were published from the beginning of the year 2016 to the end of the year 2017 were searched for the key term Britain plus its directly and indirectly related items both electronically and manually and 77 out of 270 news articles were found to contain the key terms. The corpus was analyzed by being classified based on their subject matters into three categories: Britain’s science and technology (26 news stories), Britain’s health and lifestyle (42 news stories), and Britain’s politics (9 news stories). Applying Van Dijk’s (2004) Ideological Square Model of critical discourse analysis (CDA), the researchers attempted to critically analyze the representation of Britain within BBC news lessons in terms of their hidden potential curriculum. Ideological Square Model accounts for the ways discourses represent groups of people in a process of polarization between Us and Them through: (a) emphasizing information that is positive about Us, (b) emphasizing information that is negative about Them, (c) de-emphasizing information that is positive about Them, and (d) de-emphasizing information that is negative about Us (van Dijk, 1998, p. 267).Van Dijk believed in a hierarchy of power in which those who are able to influence and control people’s minds can indirectly control their actions through persuasion and manipulation as well. Therefore, his model plus 27 strategies for ideological discourse analysis listed by van Dijk (2004) were suitable for exploring the manipulations applied to the target educational materials in this study. In order to answer the research question, all BBC news video transcripts from LingoHack lessons involving the key terms were critically analyzed and noteworthy results were obtained and since the CDA analysis of all these news stories were too long to be included in this article, 6 samples from those presenting the manipulative functions of the target ELT content were discussed in detail. Even before considering CDA analysis, BBC Online appeared to be biased in selecting news video stories as ELT materials which were claimed to be international, while there existed plenty of British stories. The findings for the first category revealed that BBC Internet-mediated lessons have had manipulative purposes in choosing particular news stories and attempting to obtain illegitimate domination through the formation of biased mental models offered by emphasizing positive information about Britain’s superior scientific and technological capabilities. Similarly, critical analysis from the second category showed that Britain as a core country also attempted to advertise its own values and norms through selecting biased news articles within health and lifestyle domain which tried to direct the audience’s attention toward ideal and high quality living conditions in Britain. Findings from the third category also revealed that Britain was presented positively as a powerful and supportive country in political news stories and that was a true example of promoting electronic colonialism. On the whole, BBC Internet-mediated English learning program was found to promote certain British ideological values, scientific superiorities, and political messages through applying particular discursive structures that tend to describe in-group members in a positive or at least neutral way. Developing such an ideal British mentality in English learners was on the basis of a hidden curriculum which tried to promote a new kind of colonialism. So, as McPhail’s (2006) Electronic Colonialism Theory postulates, long term exposure to these English learning materials would threaten individuals’ perception of their identity and culture and disseminate British norms and values. Therefore, the Website users need to be conscious of the secret threats of the Internet technology and develop critical view in order to be wise autonomous learners. The researchers also have to closely investigate the one-way flow of media messages from the core to the peripheral countries, including online English educational materials and the purposes of the producing nations as well as the influences on receiving nations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet-Mediated English Education
  • Electronic Colonialism Theory
  • Hidden Curriculum
  • critical discourse analysis
  • Van Dijk’s Ideological Square Model

آقاگل­زاده، فردوس و معصومه خیرآبادی (2012). «واقع­ نشدن فعل در عنوان­های خبری روزنامه­ های فارسی زبان ازمنظر تحلیل گفتمان انتقادی». زبان پژوهی. دورة 5. شمارة 9. صص 1-20.

آقاگل­زاده، فردوس و آیلین فیروزیان پوراصفهانی (2016). «بررسی بازنمایی ایدئولوژی در متون ترجمه ­شده سیاسی انگلیسی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی: محورهای سبک و بلاغت». زبان شناسی و گویش های خراسان. سال 8. شمارة 14. صص 25-49.

اسلامی، مهرنوش و رسولی، فاطمه و شاکر، محمد و فاضلی، فاضل (2018). « نقش جنبه های مثبت و منفی فناوری الکترونیک در بخش آموزش و یادگیری زبان انگلیسی در جامعه صنعتی ایران ». هنر زبان. دورة 3. شمارة 2. صص 29-44.

سلامت نیوز (2016). دلایل گرایش به نگهداری از حیوانات خانگی در ایران. Retrieve from

<http://www.salamatnews.com/news/198743/>           

صادقی، آرام رضا (2008). مصادیق تهاجم فرهنگی در آموزش زبان انگلیسی. همایش ملی توسعه و تحول در فرهنگ و هنر، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، ایران. Retrieve from

                <www.hozehonari.com/GetFile.aspx?id=60652>

عنبرین، زینب (2009). بررسی رابطه استفاده از اینترنت و هویت فرهنگی جوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا.

قهاری، شیما (2013). «تأثیر رشتة زبان انگلیسی بر هویت فرهنگی: بررسی مقایسه ای هوش فرهنگی و انزوای ارزشی». پژوهش­های زبان شناختی در زبان های خارجی. سال 3. شمارة 2. صص 287-312.

قمری، محمدرضا و محمد حسن زاده (2011). «نقش زبان در هویت ملی». زبان پژوهی. دورة 2. شمارة 3. صص 153-172.

بهار، مهری و زهرا گلستانه (2013). «واکاوی عناصر فرهنگ غربی و تجربه­ ی زیسته ایرانی». مطالعات توسعه­ ی اجتماعی- فرهنگی. شمارة 22. صص 95-123.

References

Aghagolzadeh, F., & Kheirabadi, M. (2012). Presence and absence of verb in Iranian newspaper headlines: a critical discourse analytic study. Zabanpazhuhi, 5(9), 1-20. doi: 10.22051/JLR.2014.1061 [In Persian].

Aghagolzadeh, F., & Firuzian Pooresfahani, A. (2016). A survey on the representation of ideology in English translated political texts in the framework of critical discourse analysis: style and rhetoric.  Journal of Linguistics and Khorasan Dialects, 8(14), 25-49. doi: 10.22067/lj.v8i14.54803 [In Persian].

Anbarin, Z. (2009). The study of the relationship between the use of the Internet and the cultural identity of the youth [Unpublished Master’s thesis]. Alzahra University, Iran [In Persian].

Apple, M. (1982). Education and power. Boston: Rouledge and kegan Paul.

Atikur Rahman, K. M. (2014). Globalization and cultural transformation: the case of Bangladesh. Asian Culture and History, 6(2), 1-10.

Bahar, M., & Golestaneh, Z. (2013). Evaluation on western cultural elements and Iraninan life experience. Quarterly Journal of Socio-Cultural Development Studies, 22, 95-123 [In Persian].

Behnam, B., & Rezaeian, M. (2014). A critical discourse analysis of the Europe’s economic crisis in the European and British print media. Elixir Literature, 68, 22126-22132.

Bonachristus, U., & Ojiakor, I. (2012). Cultural dependency: a philosophical insight. Scientific Research, 2(2), 123-127. <http://dx.doi.org/10.4236/ojpp.2012.22019>

Cai, H. (2012). E-learning and English teaching. IERI Procedia, 2, 841- 846 <https://www.researchgate.net/publication/275195366_E-learning_and_English_Teaching>

Canagarajah, A. S. (1999). Resisting linguistic imperialism in English language teaching. Oxford: Oxford University Press.

Cryle, P. (2002). Should we stop worrying about cultural awareness? In R. O'Dowd (2003), Understanding the “other side”: intercultural learning in a Spanish-English e-mail exchange. Language Learning & Technology, 7(2), 118-144.

Crystal, D. (2004). Language and the Internet. Cambridge University Press.

Ducate, L. C., & Lomicka, I. L. (2008). Adventures in the blogosphere: from blog readers to blog writers. Computer Assisted Language Learning, 21, 9-28. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.474.3975&rep=rep1&type=pdf.>

Eslami, M., Rasouli, F., Shaker, M., & Fazeli, F. (2018). The role of positive and negative aspects of electronic technology in English language teaching and learning in Iranian industrial society. Language Art, 3(2) 29-44. doi: 1022046/LA.2018.08 [In Persian].

Farshadnia, S. (2010). Culture in online communication: netiquette applications and implementations in the TEFL community [Unpublished Master’s thesis]. Alzahra University, Tehran, Iran.

Fayyazi, M. (2007). The effects of using weblogs in writing classes on Iranian EFL university students’ writing proficiency [Unpublished Master’s thesis]. Alzahra University, Tehran, Iran.

Ghahari, Sh. (2013). The effect of English language on cultural intelligence: the comparative analysis of cultural intelligence and value isolation. Foreign Language Research Journal, 3(2), 287-312. <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=272188> [In Persian].

Ghamari, M. & Hasanzadeh, M. (2011). The role of language in national identity. Zabanpazhuhi, 2(3), 153-172. doi:10.22051/JLR.2014.1055 [In Persian].

Haron, N., Zaid, Y., & Ibrahim, N. (2015).  E-Learning as a platform to learn English among ESL learners: benefits and barriers. In M. Stapa & H. Jaafar (Eds.), Research in Language Teaching and Learning (pp.79-106). Penerbit UTM Press.

Jackson, P. W. (1968). Life in classrooms. New York: Holt, Rinehart, and Winston Inc.

Jamalifar, G. & Chalak, A. (2014). The use of internet in English language learning: practices, attitudes, and challenges of the learners. Advances in English Language and Literature (AELL), 1(2), 1-6.

Karimi, K. (2014). The promotion of electronic colonialism in Internet-mediated English education: The representation of Iran in Four English educational websites [Unpublished PhD dissertation]. Alzahra University, Tehran, Iran.

Karimi, K., & Marandi, S. S. (2014). The representation of Iran in Englishcentral educational website: unfolding the hidden curriculum. Iranian Journal of Applied Linguistics, 17(1), 119-146.

Kasaian, S. A., & Subbakrishna, R. (2011). Iranian parents’ resistance to incompatible aspects of western culture: implications for ELT material development. English Language Teaching, 4(1), 230-239.  <www.ccsenet.org/journal/index.php/elt/article/viewFile/9792/7063>

Kentli, F. (2009). Comparison of hidden curriculum theories. European Journal of Educational Studies, 1(2), 83-88.

Killoran, I., Panaroni, M., Rivers, S., Razack, Y., Vetter, D., & Tymon, D. (2004). Rethink, revise, react: Using an anti-bias curriculum to move beyond the usual. Childhood Education, 80, 149-156.

Kilroy, R. J. (2008). Threats to homeland security: an all-hazards perspectives. New Jersey: Wiley & Sons.

Lee, K. (2000). English teachers’ barriers to the use of computer-assisted language learning. The Internet TESL Journal, 6(12). <http://iteslj.org/Articles/Lee-CALLbarriers.html.>

Mak, B., & Coniam, D. (2008). Using wikis to enhance and develop writing skills among secondary school students in Hong Kong. System, 36, 437-455.

Marandi, S. S. (2017).  Virtual walls and bans: E-learning/CALL hegemonies in the Iranian context. In J. Colpaert, A. Aerts, R. Kern, & M. Kaiser (Eds.), CALL in Context – Proceedings of the XVIIIth International CALL Conference, UC Berkeley, California (pp. 488-495).  <https://www.researchgate.net/publication/318929844_Virtual_walls_and_bans_E-learningCALL_hegemonies_in_the_Iranian_context>

Marandi, S. S., Karimi, K., & Nami, F. (2015). Layers of CALL hegemonies: an Iranian experience. In F. Helm, L. Bradley, M. Guarda, & S. Thouësny (Eds.), Critical CALL – Proceedings of the 2015 EUROCALL Conference, Padova, Italy (pp. 386-391). Dublin: Research-publishing.net. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED564242.pdf>

Margolis, E., Soldatenko, M., Acker, S., & Gair, M. (2001). Peekaboo: Hiding and outing the curriculum. In E. Margolis (Ed.), The hidden curriculum in higher education (pp. 1-20). New York: Routledge.

McPhail, T. L. (1987). Electronic colonialism: the future of international broadcasting and communication (2nd ed.). Newbery Park: Sage.

McPhail, T. L. (2006). Global communication: theories, stakeholders, and trends (2nd ed.). Massachusetts: Blackwell.

Mohammadi, N., Ghorbani, V., & Hamidi, F. (2011). Effects of e-learning on Language Learning. Procedia Computer Science, 3, 464–468.

            <https://ac.els-cdn.com/S1877050910004539/1-s2.0-S1877050910004539-main.pdf?_tid=93456a9e1491-4dddaf5794a78a42cc62&acdnat=1528274239_083e2426b2e5fca97a8bbf658895f6a.>

Naidu, S. (2006). E-Learning: A guidebook of principles, procedures and practices (2nd ed.). India: Commonwealth Educational Media Centre for Asia (CEMCA).

Nami, F. & Marandi, S. (2013). Wikis as discussion forums: Exploring students’ contribution and their attention to form. Computer Assisted Language Learning, 26(1), 1-26. doi:10.1080/095882213.770036.

Navidinia, H., Zare Bidaki, M., & Hekmati, N. (2016). Incorporating E-learning in teaching English language to medical students: exploring its potential contributions. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI), 30(1) 1-8. <http://mjiri.iums.ac.ir/article-1-4168-en.pdf>

Pennycook, A. (2007). ELT Colonialism. In J. Cummins & C. Davison (Eds.), International handbook of English language teaching (pp. 13-24). New York: Springer.

Philipson, R. (2009). Linguistic imperialism continued. New York: Routledge.

Poorebrahim, F., & Zarei, Gh. (2013). How is Islam portrayed in western media? a critical discourse analysis perspective. International Journal of Foreign Language Teaching and research, 1(2), 45-62. <http://jfl.iaun.ac.ir/article_4184.html.>

Progler, J. Y. (2011). Imperialism in education: observation on curriculum, institutional structure, and the use of textbooks. In S. Ghahremani Ghajar & S. A. Mirhosseini (Eds.), Confronting Academic Knowledge (pp. 87-104). Tehran: Iran University Press.

Razak, N. A., & Embi, M. A. (2004). A framework of IT competency for English language teachers. Internet Journal of e-Language Learning and Teaching, 1(1), 1-14.  <https://www.researchgate.net/publication/268199864_A_Framework_of_IT_Competency_for_English_Language_Teachers>

Reeder, K., Macfadyen, L., Roche, J. & Chase, M. (2004). Negotiating culture in cyberspace: Participant problems and patterns. Language learning & Technology, 8(2), 133-152. <http://llt.msu.edu/vol8num2/reeder/.>

Richardson, W. (2006). Blogs, wikis, podcasts, and other powerful web tools for classrooms. California: Corwin Press. <http://files.hbe.com.au/samplepages/CO2437.pdf.>

Sadeghi, A. R. (2008, April). Cultural Assault through English Coursebooks in Iran [Paper presentation]. The National Conference on Progress and Development in Art and Culture. University of Tehran, Iran. <www.hozehonari.com/GetFile.aspx?id=60652> [In Persian].

Salamat News (2016). Reasons for keeping pets in Iran. <http://www.salamatnews.com/news/198743/>[In Persian].

Sambrook, S. (2003). E‐learning in small organisations. Education + Training, 45 (8-9), 506-516.

Shojaei, A., Youssefi, K., & Shams Hosseini, H. (2013). A CDA approach to the biased interpretation and representation of ideologically conflicting ideas in western printed media. Journal of Language Teaching and Research, 4(4), 858-868.

Shopova, T. (2014). Digital literacy of students and its improvement at the university. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 7(2), 26-32, doi: 10.7160/eriesj.2014.070201.

Tomlinson, J. (1991). Cultural imperialism: a critical introduction. London: Continuum.

Van Dijk, T. A. (1985). Introduction: discourse analysis as a new cross discipline. In T. A. van Dijk (Ed.), Handbook of discourse analysis (pp. 1-10). London: Academic Press.

Van Dijk, T. A. (1998). Ideology: an interdisciplinary approach. London: Sage.

Van Dijk, T. A. (2001a). Critical discourse analysis. In D. Tannen, D. Schiffrin, & H. Hamilto (Eds.), Handbook of discourse analysis (pp. 352-371). Oxford: Blachwell.

Van Dijk, T. A. (2001b). Multidisciplinary CDA: a plea for diversity. In R. Wodak & M. Meyer (Eds.), Methods of critical discourse analysis (pp. 95-120). London: Sage.

Van Dijk, T. A. (2004). Politics, ideology and discourse. <http://www.discourse-in-society.org/teun.html>

Van Dijk, T. A. (2006a). Ideology and discourse analysis. Journal of Political Ideologies, 11(2), 115-140.

Van Dijk, T. A. (2006b). Discourse and practice: New tools for critical discourse analysis. Oxford University Press.

Van Dijk, T. A. (2007). Critical discourse analysis. <http://www.hartcda.org.uk/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/chapterone.pdf>

Van Dijk, T. A. (2008). Discourse and power. New York: Palgarev Macmillan.

Warschauer, M. (2000). Language, identity, and the Internet. In B. Kolko, L. Nakamura, & G. Rodman (Eds.), Race in Syberspace (pp. 151-170). New York: Routledge.

Willis, P. (1977). Learning to labour. UK: Saxon House.