نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان شناسی دانشگاه سمنان

2 گروه زبان شناسی دانشگاه تربیت مدرس

10.22051/jlr.2012.4440

چکیده

تعریف حروف اضافه مرکب، تعداد و حد و مرز آنها یکی از موضوع هایی است که در زبان فارسی و بین دستور نویسان و زبان شناسان سنتی و معاصر، بر سر آن اختلاف نظر وجود دارد. این موضوع به ساختار زبان فارسی و نیز ساختار ویژه خود حروف اضافه مرکب بر می گردد. از ترکیب برخی حروف اضافه مرکب فارسی می توان حروف اضافه ساده را بدون تغییر در معنای آن حذف کرد و برخی دیگر را می توان به کل، با یک حرف اضافه ساده و دارای همان معنا، در متن جای گزین کرد. پایه اصلی حروف اضافه مرکب فارسی، اسم است و این حروف، به ندرت از حرف و صفت تشکیل می شوند؛ گاه نیز دو حرف اضافه ساده، یک حرف اضافه مرکب را تشکیل می دهند. در زبان روسی، حروف اضافه ترکیبی از اسم، قید و فعل مشتق می شوند و ویژگی تصریفی این زبان، باعث می شود از یک سو، متمم در پی حالت های دستوری، از حروف اضافه تأثیر پذیرد و از سوی دیگر، گاه حروف اضافه سه کلمه ای در این زبان پدید آید. در این مقاله کوشیده ایم تا ضمن بیان نظر ها و تعریف های دستور نویسان درباره حروف اضافه مرکب، ویژگی های ساختاری، معنا شناختی و نحوی آنها را بررسی کنیم و در زبان های روسی و فارسی، برای مقاصد آموزشی، این حروف را با یکدیگر مقایسه کنیم. بدین منظور، از راه های تشخیص حروف اضافه مرکب از ترکیبات مشابه آنها هم سخن گفته ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Metaphor in Glorification and Marginalization pf Ideology in Local Newspapers

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Rezapour 1
  • Ferdos Aghagolzadeh 2

1 Semnan University

2 Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Critical metaphor analysis is a perspective that aims to bring together perspectives from critical discourse analysis, corpus analysis, pragmatics and cognitive linguistics. The fundamental functions of metaphor in discourse are foregrounding and backgrounding of ideologies, and representation and reproduction of ideologies in media which these functions were analyzed in newspapers. In this research, different approaches to critical metaphor analysis were introduced and then many instances of discourse metaphor from Resalat, Keyhan, Iran, Mardomsalari and Aftabe Yazd newspapers were analyzed based on Van Dijk’s critical discourse analysis approach and Cameron’s discourse metaphor approach. Research data represent that the fundamental functions of metaphor in discourse are foregrounding and backgrounding of ideologies, and representation and reproduction of ideologies in media and also research data analysis represents that ideological strategies of systemic metaphor in discourse include polarization, positive self- representation and negative other- representation, actor description, antagonism, example/illustration, evidentiality, national self-glorification, consensus, repetition, implication, explanation and lexicalization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical metaphor analysis
  • critical discourse analysis
  • corpus analysis
  • pragmatics and cognitive linguistics