نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 گروه زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

آموزشِ زبان انگلیسی، بستری مناسب و ظرفیتی نادیده گرفته‌شده در دست‌یابی به هدف‌های آموزش و پرورش است. محتوای آموزشِ زبان انگلیسی در ایران، برگرفته یا الگوگرفته از محتوای بازار جهانی است که بیشتر مبتنی بر تفکرات مادی‌گرایانه و لیبرالیستی است. به همین سبب، این محتوای آموزشی در ناسازگاری آشکار با هدف اصلی آموزش و پرورش اسلامی، یعنی رسیدن به حیاتِ طیبه است. بر پایة متن‌های قرآنی، تفکر در مخلوقات به عنوان آیات الهی، از قدم‌های اولیه در راستایِ دست‌یابی به حیاتِ طیبه است. در این راستا، برای تولید محتوا، موضوع طبیعت و به ویژه عنصر آب، که یکی از منبع‌های اصلی تفکر، قابل فهم و در دسترس برای همه انسان ها است، انتخاب شد. سپس چگونگی پرداختن به این موضوع در آیات مربوط به آب در قرآن کریم و تفاسیر نور، نسیم حیات و تسنیم مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش، در قالب رهنمودهایی برای تولید محتوا بر پایة تصویرها و مفاهیمی که قرآن کریم در این آیات به انسان ارائه کرده، تنظیم شده‌اند. در این زمینه، قالب «بنگر، بیاندیش و زندگی کن» به عنوان طرح اصلی درس پیشنهاد شده‌است. بر پایة این قالب تصویری از طبیعت توصیف می شود، انسان دعوت به تفکر و عبرت گرفتن از آن می‌شود. سپس آموزه‌ها و مفاهیم آن با زندگی پیوند می‌خورد. در هر یک از تصاویر بر پایة سبک و سیاق زبان قرآن که شامل پرسشگری، تخاطب، استفاده از داستان و تمثیل، و واژه‌های همنشین است، می‌توان مفاهیم اساسی مانند توحید و معاد را در محتوا ارائه کرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Quranic approah toward developing materials for English langauge teaching: the concept of water

نویسندگان [English]

  • Nargess Nourizadeh 1
  • Sue-san Ghahremani Ghajar 2
  • Shahla Bakhtiari 3

1 Department of English language and literature, literature faculty, Al-Zahra university, Tehran, Iran

2 department of English language and literature, Literature faculty, Al-zahra university, tehran, Iran

3 Department of history, Literature faculty, Al-Zahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

We have been teaching English in Iran for decades now; however, the materials used at schools and in institutes have been adopted from or influenced by the commercial textbooks published by dominating powers. The themes, topics, and the lexical networks dispose learners toward internalizing secular and materialistic values in life. There have been attempts on the part of Iranian material developers to detach from the inconsistencies of the commercial materials with Islamic and Iranian values; however, the ideal Islamic life[1], which is the ultimate goal of education in Islam has rarely received due attention. Moving toward such a lifestyle demands a harmony among all the parts of the educational system, including all the different school subjects and their corresponding materials and methods. Nevertheless, English language courses have remained unaffected by Islamic teachings and have focused on the lowest level of life without considering the critical questions regarding the meaning of life.
One of the main steps toward understanding the purpose of life in the Glorious Qur’an is to look around at nature which is one of the richest sources of understanding for people in Islamic thought. Therefore, in this research, the verses about nature in the Glorious Qur’an, specifically the ones about water as the element of life and the source of all living creatures, were studied carefully to find out how the divine language of Qur’an reminds people of the purpose of life by referring them to natural phenomena.
Accordingly, the verses from the Glorious Qur’an related to the subject of water, including verses containing the words “water”, “rain”, “spring”, “river”, and “the sea”, along with their interpretations in Tasnim (Javadi Amoli, 2012), Nasime Hayat (Bahrampour, 2013), and Noor (Gharaati, 2009), were checked and analyzed. In these verses, a picture from nature is first described and explained in carefully selected words and then people are urged to think about it. These verses also refer to the people’s responsibility and what they should do in different contexts and situations and try to help them understand how they should manage their likes and dislikes according to God’s Words.
The pictures were taken from the verses of the Glorious Qur’an and organized into four images including “life-giving water”, relating to the fact that rain from the sky gives life to the dead land and brings back hope to people; “creation from water”, which is about water as the main element of life from which a great percentage of the creatures’ body is made; “a divine living from the sky: the water we drink, the food we eat”, reminding people of the source of whatever they have and need for life; and at last “such a short life it is”, which refers to the picture shown in some verses of a dead land which is brought back to life by rain, the greenness which is created, and how soon it changes to something like straw which is spread all over with the wind.
For the purpose of developing materials, these pictures were summarized into sentences from Qur’an with a list of words from the same verses, which together will take thoughts closer to the concepts intended by the Glorious Qur’an. In these scenes, pictured through words for people, they are reminded that it is God who has created and controls everything and He is the One who is praiseworthy. This is referred to as the foundational concept of “Tawhid” or the oneness of God which has a leading role in different aspects of life and stands against the positivistic view toward the natural phenomena assumed to be bestowed upon us by Mother Nature. Furthermore, people are reminded about death and life afterwards by being strongly advised to look at the death and life happening around in spring, when the earth gets green. These two concepts are fundamental in Islamic ideology of life and determine every aspect of life style; therefore, the purpose of materials should be to delineate these concepts and their applications.
The language of the Glorious Qur’an has presented these concepts in stories, metaphors, and similes, in all of which words come together beautifully to serve the purpose of teaching man the divine concepts essential to both worldly and spiritual life. Moreover, man is asked questions to rise from the death of ignorance and be challenged to think by being addressed in these verses.
Based on these findings, the units in the materials can be organized around the structure of “look, think, and live”, in which learners will be shown a picture from nature, descriptions of which should be worded according to the words and sentences from the Glorious Qur’an. Some questions are also suggested for each picture which can be formed into a writing or speaking task in class, which are Tawhid- and Maa’d-based. These questions can help learners relate these concepts to their real life, broaden their views toward nature, and deepen their thoughts by stepping beyond mere enjoyment and worldly benefits from nature.[1] حیات طیبه

کلیدواژه‌ها [English]

  • Material development
  • English language teaching
  • the ideal Islamic life
  • Nature
  • Water

اخوت، احمدرضا (1393). آموزش روش های تدبر در قرآن: روش‌های تدبر کلمه ای. تهران: نشر قرآن و اهل بیت نبوت (ع).

اخوت، احمدرضا، کاظم حاجی رجب‌علی و هانی چیت‌چیان (1394). نظام سازی طیب. تهران: نشر قرآن و اهل بیت نبوت (ع).

باقری، خسرو (1392). نگاهی دوباره به تربیت اسلامی (کاوشی برای تدوین چهارچوب نظری تربیت اسلامی). ج 1. تهران: موسسه فرهنگی مدرسه برهان (انتشارات مدرسه).

بحرینی، نسرین (1392). «تحلیل ارزش‌های فرهنگی در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی». راهبرد فرهنگ.
دوره 6. شماره 22. صص 163-182.

بهرام پور، ابوالفضل (1391). تفسیر یک جلدی مبین. قم: آوای قرآن.

بهرام پور، ابوالفضل (1392). تفسیر نسیم حیات. ج 2. قم: آوای قرآن.

جعفری تبریزی، محمدتقی (1390). قرآن نماد حیات معقول. تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.

جوادی آملی، عبدالله (1393). تفسیر تسنیم. ج 1. قم: مرکز بین المللی نشر اسرا.

جوادی آملی، عبدالله (1391). تفسیر تسنیم. ج 2. قم: مرکز بین المللی نشر اسرا.

جوادی آملی، عبدالله (1395). تفسیر تسنیم، ج 5. قم: مرکز بین المللی نشر اسرا.

جوادی آملی، عبدالله (1396). تفسیر تسنیم، ج 42. قم: مرکز بین المللی نشر اسرا.

خوش منش، ابوالفضل (1390). زبان قرآن پایة فرهنگ سازی دینی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

رستمی، محمدحسن (1385). سیمای طبیعت در قرآن. قم: انتشارات بوستان کتاب قم.

شورای عالی آموزش و پرورش (1390). سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی.  

صالحی، صادق، زهرا پازوکی نژاد و لقمان امامقلی (1392). آموزش و پرورش و محیط زیست (نگرش، آگاهی و رفتارهای زیست محیطی دانش آموزان)، مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز. دورة 6. سال 20. شمارة 2. صص 171-190.

عبداللهیان، حمید و آیدا حسینی فر (1391). «تحلیلی بر بازنمایی ایدئولوژی و سبک زندگی در کتاب‌های آموزش زبان اینترچینج». مطالعات فرهنگ-ارتباطات. سال 13، شمارة 20،  صص 35-60.

قرائتی، محسن (1388الف). تفسیر نور. ج 1.  تهران: مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن.

قرائتی، محسن (1388ب). تفسیر نور. ج 2.  تهران: مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن.

قهرمانی قاجار، سوسن (1395). کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی در ایران «انسان تسلیم در برابر آمریکا» تربیت می‌کند. خبرگزاری تسنیم (گروه سیاسی). شمارة 1138375.

قهرمانی، سوسن و پور صدوقی، ساره (1395). «جنگ تحمیلی پنهان: دزفول این بار در محاصرة کلمات غریب». زبان‌پژوهی. دوره 8. شماره 21. صص 80-115.

محمدی دوستدار، حسین (1395). زبان انگلیسی: مجرای نفوذ قدرت نرم آمریکا. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.

مروجی، مهدی (1391). «حیات طیبه (هدف تربیت نهایی در برنامه درسی ملی)». رشد آموزش قرآن. شمارة 38. صص 37-39.

مطهری، مرتضی (1385). مقدمه‌ای بر جهان بینی اسلامی: جهان‌بینی توحیدی. تهران: انتشارات صدرا.

مطهری، مرتضی (1389). مقدمه‌ای بر جهان بینی اسلامی: انسان و ایمان. تهران: انتشارات صدرا.

موسوی لاری، مجتبی (1395). مبانی اعتقادات در اسلام. ج1. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

موسوی نسب، محمدصادق، هادی رزاقی و حسین خطیبی (1391). «نقش اسلامی سازی محتوای آموزشی در درونی شدن ارزش های اسلامی». معرفت. سال 21. شماره 179. صص 15-30.

هاشمی رفسنجانی، اکبر (1389). فرهنگ قرآن (کلید راهیابی به موضوعات و مفاهیم قرآن کریم). قم: بوستان کتاب قم.

 

References

Abdollahian, H., & Hosseinifar, A. (2013). An analysis of the representation of life style and ideology in Interchange ESL books. Culture-Communication Studies, 13(20), 35-60 [In Persian].

Bagheri, K. (2013). Revisiting Islamic education (Vol. 1). Tehran: Madrese [In Persian].

Bahrampour, A. (2012). Tafsir-e Mobin. Qom: Avay-e Quran [In Persian].

Bahrampour, A. (2013). Tafsir-e Nasim Hayat (Vol. 2). Qom: Avay-e Quran [In Persian].

Bahreini, N. (2013). An analysis of cultural values in English language teaching books. Rahbord-e Farhang, 6(22), 163-182 [In Persian].

Edge, J. (2003). Imperial troopers and servants of the Lord: a vision of TESOL for the 21st century. TESOL Quarterly, 37(4), 701-709.

Higher Education Council (2011). Fundamental reform document of education. Tehran: Supreme Council of Cultural Revolution [In Persian].

Foroozandeh, E., & Forouzani, M. (2015). Developing school English materials for the new Iranian educational system. In C. Kennedy (Ed.), English language teaching in the Islamic Republic of Iran: innovations, trends and challenges (pp. 59-72). London: British Council.

Ghahremani Ghajar, S. (2016). English books in Iran educate subservient people to America. Tasnim News Agency (Politics Departments). No, 1138375 [In Persian].

Ghahremani, S., & Poursaduqi, S. (2017). This time the invasion of Dezful by alien words. Zabanpazhuhi, 8(21), 80-115 [In Persian].

Gharaati, M. (2009a). Tafsir-e Noor (Vol. 1). Tehran: Lessons from the Holy Quran Culture Center [In Persian].

Gharaati, M. (2009b). Tafsir-e Noor (Vol. 2). Tehran: Lessons from the Holy Qur’an Culture Center [In Persian].

Gray, J. (2012). Neoliberalism, celebrity and ‘aspirational content’ in English language teaching textbooks for the global market. In D. Block., J. Gray., & M. Holborow (Eds.). Neoliberalism and applied linguistics (pp. 68-85). London: Routledge.

Hashemi Rafsanjani, A. (2010). Encyclopedia of Qur’an. Qom: Bustane Ketab Qom [In Persian].

Holliday, A. (2018).  Designing a course in intercultural education. Intercultural Communication Education, 1(1), 4-11.

Iran Language Institute (2004). ILI English Series (Elementary 3). Tehran: Iran Language Institute.

Jafari Tabrizi, M. T. (2011). The holy Qur’an the symbol of intelligible life. Tehran: Allameh Jafari Institute [In Persian].

Javadi Amoli, A. (2012). Tafsir Tasnim (Vol. 1). Qom: Esra Publications [In Persian].

Javadi Amoli, A. (2014). Tafsir Tasnim (Vol. 2). Qom: Esra Publications [In Persian].

Javadi Amoli, A. (2016). Tafsir Tasnim (Vol. 5). Qom: Esra Publications [In Persian].

Javadi Amoli, A. (2017). Tafsir Tasnim (Vol. 42). Qom: Esra Publications [In Persian].

Jelinski, D. E. (2005). There is no mother nature—there is no balance of nature: culture, ecology and conservation. Human Ecology, 33(2), 271-288.

Khoshmanesh, A. (2011). Introduction to cultural and artistic capacities of Qur’an's language. Tehran: Institute of Culture, Art and Communication [In Persian].

Mohammadi Doostdar, H. (2016). English soft power. Tehran: National Research Institute for Science Policy [In Persian].

Moraveji, M. (2012). Hayat Tayebeh (the ultimate goal of the national curriculum). Qur’an Roshd, 38, 37-39 [In Persian].

Motahari, M. (2006). Monotheistic worldview. Tehran: Sadra Publications [In Persian].

Motahari, M. (2010). Man and Faith. Tehran: Sadra Publications [In Persian].

Mousavi Nasab, M., Razaghi, H., & Khatibi, H. (2012). The role of Islamization of educational content in internalizing Islamic values. Marifat, 21(179), 15-30 [In Persian].

Okhovat, A. (2014). Teaching the methods of thinking about Qur’an: word-based methods. Tehran: Qur’an and Ahl-e-bayt Nobovat Publication [In Persian].

Okhovat, A., Haji Rajabali, K., & Chitchian, H. (2015). Systematizing virtue. Tehran: Quran and Ahl-e-bayt Nobovat Publication [In Persian].

Organization for Educational Research and Planning (2016). Vision1, 2, 3: English for schools. Tehran: Chap va Nashr.

Organization for Educational Research and Planning (2016). Prospect1, 2, 3: English for schools. Tehran: Chap va Nashr.

Research and Planning Department (2017). Teacher’s guide: the ILI English series (new elementary 1). Tehran: Iran Language Institute.

Rohmah, Z. (2012). Incorporating Islamic messages in the English teaching in the Indonesian context. International Journal of Society, Science & Education, 2(2), 157-165.

Rostami, M. (2006). The nature in Qur’an. Qom: Bustane Ketab Publications [In Persian]. 

Salehi, S., Pazokinejad, Z., & Emamgholi, L. (2014). Education and environment (attitude, knowledge and environmental behavior of students). Journal of Education, 20(2), 171-190 [In Persian].  

Taki, S. (2008). International and local curricula: the question of ideology. Language Teaching Research, 12(1), 127-142.

Tomlinson, B. (2013). Humanizing the coursebook. In B. Tomlinson (Ed.), Developing materials for language teaching (pp. 139-156). London: Bloomsbury Aca.

 

وب‌گاه‌ها

www.parsquran.com