نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان پژوهش و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

2 عضو هیات علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، پژوهشکده کودکان استثنایی

3 دانشگاه فرهنگیان، پردیس الزهراء، تبریز

چکیده

در استان­های دوزبانه کشور، میانگین دانش‌آموزانِ مردودی و ترکِ تحصیلیِ دوره ابتدایی به‌ ویژه در سال‌های نخست بیشتر بوده‌است. به همین سبب، می‌توان ادعا کرد که دوزبانگی در عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان تأثیرگذار است. یکی از مؤلفه‌هایی که می­تواند تأثیر مستقیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان داشته باشد، میزان مهارت خواندن است. مهارت خواندن مشتمل بر پنج مؤلفه درک مطلب، درستی خواندن، سرعت خواندن، آگاهی واجی و میزان خزانۀ واژگان فارسی است. در این پژوهش، میزان مهارت خواندن دانش آموزان اول ابتدایی در منطقه‌های دوزبانه و یک زبانه بر پایة مولفه­ های موردِ اشاره و پیوند میانِ این مؤلفه‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌است. روش پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی بوده و نمونۀ موردِ مطالعه از شهرهای تبریز و تهران گردآوری شده‌اند. در هر شهر به صورت جداگانه، 10 کلاس و در هر کلاس، 15 دانش‌آموز مشتمل بر150 دانش ­آموز پسر و دختر مورد توجه قرار گرفتند که به طور کلی مشتمل بر 20 کلاس و 300 نفر دانش آموز بودند. برای نمونه­ گیری از روش خوشه­ ای چند مرحله­ ای و در درونِ خوشه ­ها، از روش نمونه ­گیری تصادفی منظم استفاده شده‌است. ابزار پژوهش، برای سنجش سه مولفۀ درک مطلب، سرعت خواندن و صحت خواندن، آزمون سیاهه خواندن شفیعی و همکاران (2010 Shafiei et al.,) با پایایی77/0 بود. برای سنجش میزان آگاهی واج­ شناختی، از خرده ­آزمون آگاهی واجی سلیمانی و دستجردی (Soleimani & Dastjerdi, 2010) با پایایی90/0 بهره گرفته شد. برای تعیین میزان واژگان، از آزمون محقق ساخته بر اساس مطالعه نعمت­ زاده و همکاران (Nematzadeh et al., 2011) با پاپایی84/0 با روش آزمون- بازآزمون استفاده شد. آزمون­های موردِ اشاره در نیمه دوم اردیبهشت ماه 1395 به اجرا درآمدند. یافته‌های تحلیل داده­­­­ها با استفاده از آزمون تحلیل t مستقل نشان داد که میزان مهارت خواندن دانش ­آموزان یک ­زبانه و دوزبانه در دو مؤلفه­ درستی و سرعت خواندن تفاوت معناداری دارند. هر چند در سه مؤلفة درکِ مطلب و میزان آگاهیِ واجی و شمار واژگان تفاوت معنا­داری بین دو گروه مشاهده نشد. همچنین برای بررسی پیوند میانِ مؤلفه ­­های خواندن، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که یافته‌ها نشان داد پنج مؤلفه خواندن ارتباط معنا­داری با یک‌دیگر دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on Reading Proficiency of First Grade Students at Turkish-Persian Bilingual and Persian Monolingual Regions

نویسندگان [English]

  • Reza Kalantari 1
  • Ahmad Ramezani 2
  • Asadollah Khadivi 3

1 Researcher at Organization for Educational Research and Planning (OERP)

2 Faculty Member of Organization for Educational Research and Planning (OERP), research institute for exceptional children

3 Farhangian University, Pardis-e-Alzahra,Tabriz

چکیده [English]

This study was conducted to assess reading proficiency of first grade students at Turkish-Persian bilingual and Persian monolingual regions. The research design was survey-descriptive and the sample was selected through cluster sampling which emcompassed 20 classes including 300 first grade students. Shafiei et al.’s (1387) Inventory Reading Test (IRT), was employed to assess participants’ comprehension, accuracy and fluency; Soleimani and Dastjerdy’s (1389) phonological awareness test was employed to measure phonological awareness differences; and a research made questionnaire based on Nematzade et al.’s (1390) study was used to achieve participants’ vocabulary repertoire. The results through independent t test indicated significant differences in accuracy and fluency between bilingual and monolingual students. However, there were not significant differences among reading comprehension, phonological awareness, vocabulary repertoire of bilingual and monolingual students. To indicate the reading subcomponents relationships, Pearson correlation was done and the results showed significant relationships among reading five-subcomponents. Due to the effectiveness of bilingualism and the interconnection among reading sub-components, educational authorities should seriously support special intervening reading programs for bilingual students.
It has been estimated that approximately two-third of the world’s population is either bilingual or multilingual; that is, more than half the people in the world routinely use two or more languages in their daily communication in different ways. Multilingualism and multiculturalism are social facts of this new century, which can be seen in most classrooms and playgrounds. Iran, a multicultural society, is home to a number of language communities speaking Azeri-Turkish, Kurdish, Baluch, and Arabic languages among others. In non-Persian regions children attending the first grade classes are not competent in Persian listening and speaking skills. These children should study all school curriculums in Persian along with Persian native-speaker students. It seems that bilingualism in Iran is a kind of subtractive bilingualism. Unlike additive bilingualism that both languages enrich each other, in subtractive bilingualism the second language is added at the expense of the first language. Consequently, bilingualism in Iran seems to have contributed to the high rate of retention and grade repetition. For instance, in both TIMSS and PIRLS international studies, Iranian students ranked almost last.  As a case in the international reading comprehension study of 1970, Iran ranked 14th among fifteen participating countries, and in PIRLS 2001, 32nd among the 35 participating countries. Part of this result is due to bilingualism issue in Iran. The related literature indicates that Iranian bilingual students got lower scores than monolingual in reading comprehension test. Curriculum planners always search for ways to remedy this problem. For example, they have designed a one-month preparatory course for the non-Persian speaking students or have employed some other extra courses. But none of these solutions are effective for improving the non-Persian students’ drop-out rate.
In recent years, dynamic systems theory has attracted a great deal of attention which has had a great impact on recent research on language studies. The central idea in dynamic systems theory is that language development is a dynamic, interrelated and complex cognitive demand. In the case of reading skill, it is a complex construct composed of a set of interrelated components such as accuracy, fluency, phonological awareness, reading comprehension, and vocabulary repertoire. An overview on literature shows that the majority of reading comprehension studies have predominantly focused on one shot approach on reading development studying only one of reading sub-components. However, to analyze reading development, we should consider all five-subcomponents in developmental process and concentrate on the interaction components too. In sum, to our best knowledge, most of the studies in this realm of inquiry have employed a limited number of subcomponents to account for reading comprehension research. Therefore, the impetus that prompted us to undertake this study was to analyze first grade monolingual and bilingual students’ reading comprehension because identifying the amount of reading comprehension of bilingual students and comparing it with monolingual students is the first step in eliminating the problem of  the high rate of retention and grade repetition in bilingual areas. Therefore, the present inquiry set to investigate (a) to compare monolingual and bilingual students’ reading skill (b) and to find whether there are any significant relationships between the sub-components (accuracy, fluency, phonological awareness, reading comprehension, and vocabulary repertoire) of students’ reading skill.
In this study, 20 classes including 300 first grade students selected from monolingual and bilingual regions chosen through cluster sampling and three reliable and valid questionnaires including Shafiei et al.’s (1387) Inventory Reading Test (IRT), Soleimani and Dastjerdy’s (1389) phonological awareness test, and a research made questionnaire based on Nematzade et al.’s (1390) study were employed to evaluate participants’ reading skill. Meanwhile, four examiners were selected to measure the students’ reading comprehension skill. Independent t test and Pearson correlation were considered to signify the findings.
The results indicated significant differences in accuracy and fluency between bilingual and monolingual students. However, there were not significant differences among reading comprehension, phonological awareness, vocabulary repertoire of bilingual and monolingual students. Pearson correlation indicated that five-subcomponents of reading construct are highly interrelated. These results were generally in harmony with previous studies. However, these findings were inconsistent with a number of related researches. The possible explanation for significance and non-significance differences in reading sub-components of bilingual and monolingual could be discussed considering contrastive analysis and the method of bilingual education in Iran. Another point of our interpretation concerns interrelatedness of sub-components of reading skill. Under appropriate condition, development in one dimension of a skill may facilitate the emergence of other aspects of language output. Based on this issue, the possible justification for reading sub-components correlation may be the co-adaptation of reading sub-components to each other in a parallel form. Thus, these sub-components could have cross-fertilized one another.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accuracy
  • fluency
  • phonological awareness
  • Reading comprehension
  • vocabulary repertoire
احدی، حوریه، محمد رحیم شاهبداغی، سقراط فقیه زاده و بهروز محمودی بختیاری (1385). سرعت گفتار و خواندن در دانش آموزان دختر پایه دوم و پنجم ابتدایی شهر تهران. «شنوایی شناسی-دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران». دوره 15. شماره 2. صص37-30.
احدی، حوریه و مریم مخلصین (1395). «بررسی ارتباط حافظه واجی،آگاهی واج شناختی و مهارت زبانی در کودکان پیش دبستانی». کومش. جلد 17. شماره 3 (پیاپی، 59) صص 62-70.
ادیب، یوسف، اسکندر فتحی آذر و نظیره محمودی (1388). مقایسه قدرت خوانایی دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه در درس فارسی پنجم ابتدایی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه تبریز.
 باغیشنی، حسین،  ریحانه محمدی،  سعدی مصطفی پور، مهدی رستمی، احمد پیرخضرانیان و سعید حسینی (1396). «مقایسه سرعت گفتار و خواندن در دانش آموزان تک و دو زبانه فارسی-کردی سوم دبستان».  علوم پیراپزشکی و توانبخشی. سال 6. شمارة 1. صص75-82.
حسناتی، فاطمه، محمدرضا رستمی و عباس علی‌پور (1394). «بررسی تأثیر آموزش مدرسه‌ای بر مهارت آگاهی واج‌شناختی کودکان دوزبانه لک فارس زبان 6 ساله». طبتوانبخشی. دوره 4. شماره 4. صص 28-33.
حیدری، عبدالحسین، مهدی سمائی،  لطیف عطاری و افسر روحی (1394). «رمزگردانی دوزبانه‌‌‌‌‌های ترکی‌‌‌‌‌آذری‑ فارسی در پرتو مدل زبان ماتریس و نظریة صفر». زبان‌پژوهی. دوره 7. شماره 16. صص 33-57.
خاچاطوریان، آرمینه. (1377). بررسی و مقایسه ویژگیهای نحوی گفتار دانش‌آموزان دوزبانه و تک‌زبانه مقطع ابتدایی.  پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی ایران.
خدیوی، اسداله، رضا کلانتری و رجب ربوی (1390). مجموعه مقالات همایش دوزبانگی و آموزش: چالش ها، چشم اندازها و راهکارها. تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
دادستان، پریرخ و زهره مجدآبادی (1375). بررسی توانایی‌های کودکان غیرفارسی‌زبان در زبان فارسی در بدو ورود به نظام آموزشی. تهران: وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت.
دبیرخانه شورای تحقیقات وزارت آموزش و پرورش (1371). مجموعه مقالات سمینار بررسی ابعاد دوزبانگی. تهران: وزارت آموزش و پرورش.
دستجردی کاظمی، مهدی (1389). برخی پژوهش های ضروری درباره یادگیری خواندن. پژوهش نامه آموزشی. شماره 120-صص 76-78.
دستجردی کاظمی، مهدی و زهرا سلیمانی (1385). آگاهی واج شناختی چیست؟ پژوهشدرحیطهکودکاناستثنایی.سال 6.شماره4.  صص 931-954.
سلیمانی، زهرا و مهدی دستجردی کاظمی (1389). آزمون آگاهیواجشناختی و ویژگیهای روان‌سنجی آن. چ 2. تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
سلیمانی، زهرا، محسن سعید منش، مهدی دستجردی، آذر مهری و یونس جهانی (1388). «بررسی ارتباط بین آگاهی واجی و سرعت نامیدن خودکار با نمره خواندن در پایه اول ابتدایی تهران». شنوایی شناسی. دوره 18. شماره 2-1. صص 18-25.
شفیعی، بیژن، سمیرا توکل، لیلا علی نیا، محمدرضا مراثی، لیلا صداقتی و رقیه فروغی (1387). طراحی و ساخت آزمون غربالگری تشخیص اختلال در خواندن در پایه‌های اول تا پنجم دانش آموزان مقطع ابتدایی در شهر اصفهان. شنواسنجی. دوره 17. شماره 2. صص 53-60.
عباسی، خسرو(1377). بررسی توانایی دانش آموزان در خواندن و نوشتن زبان فارسی و پیشرفت تحصیلی آن‌ها در علوم و ریاضی (طرح پژوهشی چاپ نشده). تهران: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران.
عزیزیان، مرضیه و محمدرضا عابدی (1383). ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیصی سطح خواندن برای دانش آموزان پایه سوم دبستان. اصفهان: شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان اصفهان.
عزیزیان، مرضیه و محمدرضا عابدی (1386).  بررسی تغییر الگوی خطاهای خواندن دانش‌آموزان در پایه‌های دوم تا پنجم ابتدایی شهر اصفهان. پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره. شماره 29. صص 101-114.  
عشایری، حسن. (1393). عصب شناسی دوزبانگی. تهران: خانه اندیشمندان علوم انسانی (مجموعه سخنرانی شنبه‌های روان‌شناسی).
 عصاره، فریده (1387). بررسی مشکلات زبان آموزی کودکان پایة اول ابتدایی در مناطق دوزبانه. مطالعات برنامه درسی. سال 3. شماره 9. صص 42-60.
غلامی، مرتضی و نرجس نیکوکار (1395). تأملی بر خواندن، مشکلات خواندن و روش­های آموزش خواندن سال دهم. نواندیش سبز. شماره‌های 38-37. صص 37-43.
فضلی، رخساره (1395). پروپوزال انجام پژوهش از پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در رابطه با برنامه زبان آموزی در مناطق دوزبانه. شماره نامه 161252 (مورخه 15/9/1395)
فیاضی، علی، رضا صحراگرد، بلقیس روشن و بهمن زندی (1396). بررسی تاثیر دوزبانگی و جنسیت بر هوش زبانی و هوش ریاضی- منطقی با مقایسه دانش آموزان دوزبانه و تک­زبانه. جستارهای زبانی. سال 8. شماره 2 (پیاپی 37)، صص 225-248.
 قائمی، حمیده، زهرا سلیمانی و هوشنگ دادگر (1389). بررسی مقایسه ای نقش آگاهی صرفی در سرعت، صحت و درک خواندن کودکان نارساخوان و عادی پایه دوم دبستان . توانبخشینوین. دوره4.شماره4. صص 23-29.
کاکیا، لیدا (1389).  تأثیر آموزش پیش از دبستان بر درک مطلب و سرعت خواندن در پایه ی اوّل ابتدایی. مجله رشد آموزش پیش دبستانی. شمارة 7. دورة 3. صص 37-39.
کلانتری، رضا (1388). بررسی انواع مدل‌های دو زبانه در دنیا و ارائه راهکار برای آموزش دو زبانه در ایران. پژوهش نامه آموزشی، ماهنامه پژوهشی، آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. شماره 119. صص 27-31.
کلانتری، رضا (1390).بررسی های روش های مناسب تدریس دوزبانه. گزارش طرح پژوهشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. تهران.
کلانتری، رضا (1395). مقایسه مهارت خواندن دانش آموزان پایه اول ابتدایی در مناطق دوزبانه (ترک زبان) و یک زبانه (فارس زبان) (گزارش طرح پژوهشی). تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
کبیری مسعود و عبدالعظیم کریمی (1390). مقایسه دانش‌آموزان دو‌زبانه و یک‌زبانه در وضعیت سواد خواندن بر اساس مطالعه بین‌المللی پیشرفت سواد خواندن (PIRLS-2006). مجموعه مقالات همایش دوزبانگی و آموزش: چالش ها، چشم اندازها و راهکارها. به کوشش اسداله خدیوی، رضا کلانتری و رجب ربوی. تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. صص 79-92.
محمودی، امان الله و محمدتقی محمودی (1390). بررسی و مقایسه سواد خواندن در دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی دوزبانه لر زبان و یک زبانه استان چهارمحال و بختیاری بر اساس مطالعات (PLRIS 2006). پژوهش‌نامه تربیتی. دوره 6. شماره 28. صص 191-205.
مظلوم، فرهاد (1390). لزوم تدریس زبان مادری دوزبانه‌های ایران: رویکرهای علمی، اخلاقی و سیاسی.  مجموعه مقالات همایش دوزبانگی و آموزش: چالش‌ها، چشم اندازها و راهکارها. به کوشش اسداله خدیوی، رضا کلانتری و رجب ربوی. تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. صص 92-121.
مهرجو، علی و‌هادیان، مجید (1371). مقایسه پیشرفت تحصیلی دو‌زبانه و یک‌زبانه. تبریز: مرکز تحقیقات ادارة کل آموزش و پرورش خوزستان.
نجفی پازوکی، معصومه، علی درزی، مهدی دستجردی، ابوطالب سعادتی شامیر و مریم دانای طوسی (1392). درک نحوی، حافظه فعال و درک متن. نوآوری های آموزشی. شماره 45. صص 61-84.
نرسیسیانس، امیلیا (1382). مباحثیدردوزبانگیازدیدگاهعلوماجتماعی. تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور، پژوهشکده مردم شناسی، نشر بقعه.
نعمت زاده، شهین، محمد دادرس، مهدی دستجردی و محرم منصوری زاده (1390). واژگان پایه فارسی از زبان کودکان ایرانی، تهران، وزارت آموزش و پرورش، سازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشی. انتشارات مدرسه.
یامی، احمد(1382). بررسی میزان درک مطلب خواندن در فارغ التحصیلان پایه اول ابتدایی در مناطق آذری زبان و مقایسه آن با گروه مشابه در تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 
Abbasi, Kh. (1998). A study on students’ abilities in Persian reading and writing and their achievement in science and mathematics (Unpublished research project). Tehran: Ministry of education [In Persian].
Ahadi, H. & Mokhlesin, M. (2016). Correlation between phonological working memory, phonological awareness and language proficiency in Tehran preschoolers. Koomesh, 17(3), 62-70 [In Persian].
Allman, B. (2003).Vocabulary size and accuracy of monolingual and bilingual preschool children. Paper presented at the 4th International Symposium on Bilingualism, April 30- May 3 2003, Tempe, Arizona.
Ashayeri, H. (2014). Neurology in psychology. Tehran: Intelligent human science house. Proceedings of psychology lectures [In Persian].  
Assareh, F. (2008). Examining the difficulties of learning Persian in bilingual children at elementary level. The journal of Curriculum studies, 3(9), 42-60 [In Persian].
Azizian, M., Abedi, M. R. (2004). Construction and standardization of reading level diagnostic test for third grade primary school children. Esfahan Educational Research Council, 11(4), 379-87 [In Persian].
Azizian, M., & Abedi, M. R. (2009). Analysis of changing reading error pattern in second and fifth grades elementary students in Esfahan. Research in Clinical Psychology and Counselings, 29, 101-114 [In Persian].
Baghisheni, H., Mohammadi, R., Mostafapour, S., Rostami, M., PirKhazranian, A., & Hosseini, S. (2017). Comparison of the speech and reading rate in mono and Farsi-Kurdish bilingual of third grade elementary students. The journal of paramedical sciences and rehabilitation, 6(1), 75-82 [In Persian].
Baker, C. (2008).Foundations of bilingual education and bilingualism. Clevedon Hall: Multilingual Matters.
Ben Zeeve, S. (1997). The influence of bilingualism on cognitive strategy and cognitive development. Child Development, 48, 1009-1018.
Blachman, B. A. (2013). Foundations of reading acquisition and dyslexia: Implications for early intervention: Routledge.
Dadestan, P. & Majadabadi, Z. (1996). The study of primary students’ non-Persian abilities in Persian.  Research project. Tehran: Ministry of education. Research Institute for Education [In Persian].
Dastjerdi, M., & Soleimani, Z. (2006). What is Phonological Awareness. Quarterly Journal of Research Institute of Exceptional Children, 6(4), 931-954 [In Persian].
Dastjerdi, M. (2010). Some essential research about learning reading. Educational research, 120, 76-78 [In Persian].
Ellis, R. (2008). The study of second language acquisition. Oxford, UK: Oxford University Press.
Escobar, G. P., & Kalashnikova, M., & Escudero, P. (2018). Vocabulary matters! The relationship between verbal fluency and measures of inhibitory control in monolingual and bilingual children. Journal of Experimental Child Psychology, 170, 177-189
Fazli, R. (2017). Learning Persian language in Iran bilingual regions. Unpublished research proposal. Research institute for education, Tehran, Iran [In Persian].
Ghaemi. H., Soleymani, Z., & Dadgar, H. (2011). Comparative study of the role of morphological awareness in accuracy, speed and comprehension of reading in dyslexic and normal children in second grade of primary school. Tehran University of Medical Sciences, Modern Rehabilitation, 4(3,4), 23-29 [In Persian].
Gholami, M., & Nikokar, N. (2016). Thinking about reading, reading problems and teaching reading methods. Nov-andish-e-sabz, 10(37-38), 37-43 [In Persian].
Hasanati, F., Rostami, M. R., & Alipour, A. (2016). The effect of school training on skills of phonological awareness in bilingual Lak-Farsi speaking 6-year-old children. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 4(40), 28-33 [In Persian].  
Heydari, A., Samaee., M., Atari, L., & Rohi, A. (2015). Azari-Turkish/Persian bilinguals’ code-switching based on Matrix Language Frame Model (MLF) and Null theory. Journal of Language Research Zabanpazhuhi, 7(16), 7-175 [In Persian]. 
Hoff, E., & Krystal, M. R. (2017). Language growth in English monolingual and Spanish-English Bilingual children from 205 to 5 years. The journal of Pediatrics, 1, 241-245.
Kakia, L. (2010). The effect of preschool in reading comprehension and fluency of first grade students. Roshd, 1(4), 37-40 [In Persian].
Kalantari, R. (2009). The analysis of bilingual models in the world and presenting a solution for Iran bilingual education. Tehran: Pajooheshnameh amozeshi. No. 119 [In Persian]
Kalantari, R. (2011). Evaluation of appropriate methods of bilingual teaching (Research Project Report). Tehran: Institute for Education Studies [In Persian].
Kalantari, R. (2017). Comparing reading proficiency of first grade students at Turkish-Persian bilingual and Persian monolingual regions (unpublished research project). Tehran: Research Institute for Education [In Persian].
Karimi, A., & Kabiri, M. (2011). Comparing monolingual and bilingual students’ literacy based on PIRLS-2006. InA.Kadivi, R. Kalantari, & R. Rabavi (Eds.). Proceedings of bilingualism and education conference. Tehran: Research Institute for education [In Persian].
Khachatorian, A. (1998). Comparing speech syntactic features of mono-lingual and bilingual elementary students (Unpublished master’s thesis). Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran [In Persian].
Khadivi, A., Kalantari, R., & Rabavi, R. (2010). Proceedings of bilingualism and education conference. Tehran: Research Institute for Education [In Persian].
Larsen-Freeman, D. (1997). Chaos/complexity science and second language acquisition.  Applied Linguistics, 18(2), 141–165.
Larsen-Freeman, D. (2014).Saying what we mean: Making the case for second language acquisition to become second language development. Language Teaching/FirstView, April 2014, 1-15.
Lopez, L. E. (2006).Cultural diversity, multilingualism and indigenous education. Bristol: Multilingual Matters Ltd.
Mahmoodi, A., & Mahmoodi, M. T. (2010). An investigation of reading literacy in monolingual and bilingual elementary students in Chaharmahal Bakhtyari province. Scientific Journal of Education Research, 6(28), 191-205 [In Persian].
Mazlum, F. (2010). The need for teaching Iranian mother languages. InA.Kadivi, R. Kalantari, & R. Rabavi (Eds.). Proceedings of bilingualism and education conference (pp. 92-121). Tehran: Research Institute for Education [In Persian].
Mehrjoo, A., Hadian, M. (1992). Comparing academic achievement of monolingual and bilingual students. Tabriz: Khoozestan Research Council [In Persian].
Najafi Pazooki, M., Darzi, A., Dastjerdi, M., Saadati Shamir, A., & Danaye Toosi, M. (2013). Syntactic aware­ness, working memory and Comprehension. Journal of Educational Innovations, 45(12), 61-84 [In Persian].
Nation, P. (2004). Evaluating your vocabulary programme.  In Y. Leung & Y. Chen (Eds.), The Selected Papers of the Thirty International Symposium on English Teaching (PP. 91-97). Taipei: Crane.
Nematzadeh, Sh., Dadras, M., Dastjerdi, M., & Mansoozadeh, M. (2011). Persian core vocabulary based on Iranian children.  Tehran: Madrese Publication [In Persian]. 
Nercissians, E. (2003). Topics in bilingualism from the perspective of social sciences. Tehran: Boghe publication [In Persian]
Reid, I. (2016). Dyslexia: a practitioner’s handbook. New Jersey: John Wiley & Sons.
Secretariat of the Ministry of Education Research Council (1992). Proceedings of Bilingual Dimensions’ Seminar. Tehran: Ministry of education [In Persian]
Shafiei, B., Tavakol, S., Alinia, L., Maracy, M. R., Sedaghati, L., & Foroughi, R. (2010). Developing a screening inventory reading test (IRT) for the Isfahani students of the first to fifth grade. Audiol, 17(2), 53-60 [In Persian].
Shanahan, T. (2006). The national reading panel reports a practical advice for teachers. Chicago: University of Illinios in Chicago.
Soleimani, Z., & Dastjerdi, M. (2010). Phonological Awareness test and its psychometric features. Tehran: Research Institute for Education [In Persian].
Soleymani, Z., Saeed Manesh, M., Dastjerdi, M., Mehri, A., & Jahani, Y. (2009). Relationship between phonological awareness, rapid automatized naming and reading in first grade students in Tehran, Iran. Bimonthly Audiology-Tehran University of Medical Sciences, 18(1), 18-25 [In Persian].
Vanpatten, B. (1996). Input processing and grammar instruction in second language acquisition. Nerwood, N. J.: Alex.
Verspoor, M., de Bot, K., & Lowie, W.  (2011). A Dynamic approach to second language development: methods and techniques. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Yami, A. (2003). Analysis of reading comprehension of Azari first grade students and comparing it with Azari speaking students in Tehran (Unpublished master’s thesis). Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran [In Persian].