نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

زبان از آن جهت قابلِ توجه است که فقط افراد محدودی، درکِ واقعی از دانش زبانِ خود دارند. این درحالی است­که هر فرد، ممکنست زبان ویژه­ای بداند و آن را به کار برد. برای آنکه به بخشی از این درک زبانی دست یابیم، به مقایسة شفاهی ­سازی روایت، مابین دو گروه کودک و بزرگسال زن پرداخته ­ایم. روایت، مشتمل بر توالی رویدادهایی است که ترتیب زمانی دارند. همچنین، رویداد حرکتی یا فعل، وضعیتی را شامل می­شود که در آن حرکت و یا ایستایی رخ می­دهد. برای بررسی رویدادهای حرکتی، 80 شرکت­ کننده در دو رده سنی کودک و بزرگسال انتخاب شدند. سپس شرکت­ کننده­ ها، فیلم بی­ کلام و جهانیِ گلابی (Chafe, 1980) را مشاهده کردند و آن را بازگو کردند. به دنبال آن داده ­ها ضبط و پیاده ­سازی شدند. این داده ­ها از دیدگاه رویدادهای حرکتی تالمی (Talmy, 2000) که مشتمل بر دو نوع حرکت انتقالی و حرکت خودشامل بودند، از جنبة آماری مقایسه و تحلیل­ شدند. بر اساس نتایج به­ دست­ آمده، مابین دو گروه شرکت­ کننده، در بهره ­گیری از افعال حرکتی انتقالی تفاوت معناداری مشاهده نشد. این در حالی است که دو گروه مورد اشاره در استفاده از افعال حرکتی خودشامل تفاوت معناداری داشتند. علت اصلیِ شباهت کاربرد، فراوانیِ بالای افعال حرکتی انتقالی و مرکزی بودن این افعال در میانِ فعل­های زبان فارسی است. از آن­جا که افعال حرکتیِ خودشامل در مقایسه با افعال حرکتی انتقالی، بیشتر از جنبة کاربرد، در حاشیه قرار دارند و تنوع زبانی داشته­ اند، در نتیجه بین این دو گروه، تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of telling narrative between children and adults based on Talmy’s motion event

نویسندگان [English]

  • Elham Akhlaghi 1
  • shahla sharifi 1
  • Ali Izanloo 2

1 linguistic department of Ferdowsi university of mashhad

2 linguistic group of ferdowsi university of mashhad

چکیده [English]

Language is more than a list of words. Language conveys a whole system of thought transmitted in a symbolic network of form and meaning. Dictionaries and grammars, indispensable as they are, capture only isolated words and phrases. But human beings speak to each other in conversations, especially in stories which have a broader narrative structure, a beginning setting actors, actions, climax, and resolution. Many argue that narratives are a fundamental and universal reflection of human thought (Bruner, 1986, Berman, Slobin & Aksu-Koc, 1994, Linde, 1994, van Dijk & Kintsch, 1983). For reaching this thought, in this article, verbalizing of narrative is studied. The production, reception, and use of narratives is one of the hallmarks of human life. A minimal characterization may be proposed: a perceived sequence of non-randomly connected events, i.e., of described states or conditions which undergo change (into some different states or conditions) (Toolan, 2000). Though less essential to a narrative than event and character, the establishment of an identifiable setting is a strong psychological preference in most persons.
So, we used Pear story film for gathering the data (narratives). In the mid-1970s, Professor Wallace Chafe, a specialist in Native American languages, decided to test how much a simple story will vary from language to language. With his research team, he made a very simple movie to elicit stories from speakers around the world. “The Pear Stories” movie was designed to tap into universal experiences, by showing a man harvesting pears, which are stolen by a boy on a bike. The boy has some other adventures with other children before the farmer discovers that his pears are missing. The movie is six minutes long, in color, with sound effects but no words. It was filmed in northern California, near the University of California, Berkeley. The story line is deliberately loose and bland, to avoid imposing a strong U.S. cultural bias. But the movie makers deliberately inserted a short scene of a man leading a goat to test descriptions of a background event with no later significance. The scene of falling off the bike and spilling the pears can measure language for cause and effect. And the unusual ping-pong toy tests how people describe an unfamiliar object. The final scene, when the farmer discovers his fruit is stolen, re-introduces a character who had been off-screen for most of the movie, and stimulates speakers to describe emotions and state a moral.
To analyze the verbalizing of narrative, 80 participates in two equal groups of girls and women saw the Pear Story, and retold it. Forty women between 18-22 years and forty 9-year-old girls who attended this research, watched the six-minute global movie, Pear Story, separately. Then, the participants told the story of the film. The data were gathered by a voice recorder and then, transcribed for extracting the necessary information. As a new survey on Pear Story, after gathering the data, they were analyzed based on Talmy’s motion events (2000), which was not a repeated work on this story.
A Motion Event (= the former “Translatory Situation”) is a pattern of four components: FIGURE, MOTION, PATH, and GROUND (MOTION= MOVE or BELOC). Talmy gives up derivations in the generative semantics style. As a matter of fact, Motion verbs are motions or static situations and there are two kinds of these verbs: translational motion verbs and self-contained motion verbs. In Talmy’s (2000b, p. 35) words, “[i]n translational motion, an object’s basic location shifts from one point to another in space. In self-contained Motion (i.e., the figure moves to an unspecified location by moving in a certain way), an object keeps its same, or ‘average’ location. Self-contained Motion (i.e., with no change of location of the Figure) generally consists of oscillation, rotation, dilation (expansion and contraction), wiggle, local wander, or rest”.
After statistical analysis, it was revealed that there is no meaningful difference in using translational motion verbs (e.g., walk, run) between two groups, but they have meaningful difference in using self-contained motion verbs (e.g., shiver, tremble, spin, twirl). The basic reason for the resemblance is the high frequency of translational motion verbs in Persian language. Contrary to translational motion verbs, self-contained motion verbs are more in margin of language; so, in this case, there are differences between two groups. Also, the number of verbs was not the same in two groups.
Based on results, cognitive processes about motion verbs are completed before the age of nine and they are not different for adults in this regard. The small distinctions are because of difference in perception and cognition which result in different word selections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative
  • Motion event
  • Pear Story
  • Translational Motion
  • Self-contained Motion

آدام، ژان میشل و رواز فرانسواز. (1383). تحلیل انواع داستان. ترجمة آذین حسین­زاده و کتایون شهپرراد. تهران: قطره.

اسدی، مهتاب و محمود رنجبر. (1398). «بررسی الگوی روایی زمان در نمایشنامه «عکس عروسکی»». زبان­پژوهی. سال 11. شمارة 30. صص 7-7.

ازکیا، ندا. (1390). حرکت در زبان فارسی: دیدگاهی شناختی و رده­ شناسی (رسالة  دکتری). دانشگاه آزاد تهران (واحد علوم و تحقیقات).

پشتوان، حمیده. (1392). بازنمودرویدادهایحرکتیدرگفتاررواییکودکانفارسی ­زباندرنگرش شناختی. پایان­نامۀ کارشناسی­ ارشد. دانشگاه الزهراء (س).

پشتوان، حمیده، فریده حق­بین و آزیتا افراشی. (1394). «بازنمود رویدادهای حرکتی در گفتار روایی کودکان فارسی زبان در نگرش شناختی». جستارهای ادبی. سال 6. شمارة 3. صص 43- 19.

تولان، مایکل. (1386). روایت شناسی، درآمدی زبان­شناختی- انتقادی. ترجمة فاطمه علوی و فاطمه نعمتی. تهران: سمت.

چامسکی، نوآم. (1384). زبان و اندیشه. ترجمة کوروش صفوی. تهران: هرمس.

حامدی شیروان، زهرا و شهلا شریفی. (1392). «بررسی رده­ شناختی مقوله قمر در ساخت رویدادی افعال حرکتی در زبان فارسی».جستارهایزبانی. سال 2. دورة 18. صص 89-71.

سیاوشی، سارا. (1393). «ساخت روایت در زبان اشاره ایرانی: روایت­شناسی روشی برای توصیف دستور». مجموعه مقالات نهمین همایش زبان­شناسی ایران. ج 1. به کوشش محمد دبیرمقدم. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی. صص. 721-705.

صافی پیرلوجه، حسین و مریم سادات فیاضی (1390). «نگاهی گذرا به پیشینه نظریه­ های روایت». نقد ادبی. سال 1. دورة 2. صص 169 -144.

گلفام، ارسلان، آزیتا افراشی و غزاله مقدم. (1392). «مفهوم­ سازی افعال حرکتی بسیط زبان فارسی: رویکردی شناختی». مطالعات زبان و گویش­های غرب ایران. سال 1. دورة 3. صص 122- 103.

مسگرخویی، مریم. (1391). «بازنمود رویداد حرکت در فارسی: رویکرد شناختی». مجموعه مقالاتهشتمینهمایشزبا­ن­شناسیایران. به کوشش محمد دبیرمقدم. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. صص 1-28.

مسگرخویی، مریم. (1392). بازنمودرویدادحرکتدرفارسی: رویکردشناختی .رسالة دکتری. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

هدایی، محمد. (1383). «ادبیات ما و ادبیات بچه­ ها». مجموعه مقالات  اولین همایش ادبیات کودکان و نوجوانان. به کوشش محمد حسین قرشی. بیرجند: انتشارات دانشگاه بیرجند. صص 281-293.

یارمحمدی، لطف­الله، مرتضی یمینی و لیلا قنبری. (1389). «مقایسه تحلیل انتقادی گفتمان داستان­های کوتاه معاصر بزرگسالان و داستان­های کوتاه معاصر نوجوانان». مطالعات ادبیات کودک. سال 1. شمارة 1. صص 166- 143.

 

 References

Adam, J. M., & Revaz, E. F. (2004). L’analyse des recits. Translated by Azin Hossein Zadeh & Katayoun Shahpar-Rad. Tehran: Ghatreh [In Persian].

Azkia, N. (2011). Motion in Persian language, from cognitive and typological viewpoint. (PhD dissertation). Azad University (science and research branch), Tehran, Iran [In Persian].

Asadi, M., & Ranjbar, M. (2019). Checking time justifiability pattern in “wedding photo” play. Zabanpazuhi11(30), 7-7 [In Persian].

Babai, H. (2011). Lexicalization of motion event in Persian. Theory and Practice in Language Studies1(2), 157-162 [In Persian].

Berman, R. A., & Slobin, D. I. (1994). Relating events in narrative: a crosslinguistic developmental study. Hillsdale, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Bohnemeyer, J., Enfield, N. J., Essegbey, J., & Kita, S. (2010). The macro-Event property: the segmentation of causal chains. In J. Bohnemeyer, & E. Pederson (Eds.), Event Representation in language: encoding events at the language-cognition interface (pp. 43-67). Cambridge: Cambridge University Press.

Bohnemeyer, J., Enfield, N. J., Essegbey, J., Ibarretxe-Antuñano, I., Kita, S., Lüpke, F. & Ameka, F. K. (2007). Principles of event segmentation. Language: The Case of Motion Events8 (3), 495-532.

Chomsky, N. (2005). Language and thought. Translated by Kourosh Safavi. Tehran: Hermes Publication [In Persian].

Chafe, W. (1980). The development of consciousness in the production of a narrative. In W. Chafe (Ed.), The Pear Stories, Cognitive, and Linguistic Aspect of Narrative Production (pp. 9- 50). New Jersey: Ablex Publishing Corporation.

Du Bois, J. W. (2013). So many events, so few words: the variable verbalization of three-participant events in two languages. Presented at 12th International Cognitive Linguistics Conference. University of Edmonton, Alberta.   

Fortis, J. M. (2010). Space in language. Presented at Leipzig school summer on typology, Leipzig.[Online]:https://www.eva.mpg.de/lingua/conference/2010_summerschool/pdf/course_materials/Fortis_5.DEIXIS.pdf.

Golfam, A., Afrashi, A., & Moghadam, Gh. (2013). Conceptualisation of simple motion verbs in Persian language: a cognitive approach. Quarterly Periodical of Languages and West Dialects of Iran1(3), 103-122 [In Persian].

Hamedi Shirvan, Z., & Sharifi, Sh. (2003). Typological study on argument in making events of motion verbs of Persian language. Linguistic Research2(18), 71-89 [In Persian].

Hodaie, M. (2002). Our literature and children. In M. H. Ghorashi (Ed.), Procceding of the First Seminar on Children Literature (pp. 281-293). Birjand: Birjand University [In Persian].

Lester, N. A. (2013). Blazing the narrative path: motion events and narrative structure in the English pear stories. Presented at 12th International Cognitive Linguistics Conference (June 23-28, 2013). Edmonton, Alberta, Canada.  

Mesgar Khooie, M. (2012). Representation of motion event in Persian: cognitive approach. In M. Dabirmoghadam (Ed.). 8th Conference of Linguistics of Iran (pp. 1-28). Tehran: Allameh Tabatabaei University [In Persian].

Mesgar Khooie, M. (2013). Representation of motion event in Persian: cognitive approach. (PhD Desertation). Research Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran [In Persian].

Poshtvan, H. (2013). Representation of motional events in narrative speech of persian children in cognitive attitude. (Master’s thesis). Alzhra University [In Persian].

Poshtvan, H., Haghbeen, F., & Afrashi, A. (2015). Representation of motional events in narrative speech of persian children in cognitive attitude. New Literary Queries6(3), 19- 43 [In Persian].

Rosengren, K. E. (1981). Advances in scandinavia content analysis: an introduction. In K. E. Rosengren (Ed.), Advances in Content Analysis (pp. 9-19). Beverly Hills, CA: Sage.

Safi Pirloojeh, H., & Fayazi, M. S. (2011). A glimpse to the literature of narrative theories. Literary Criticism1(2). 144-196 [In Persian].

Siavashi, S. (2014). Making narrative in sign language: narratology as a way to describe grammar. In M. Dabirmoghadam (Ed.). 8th Conference of Linguistics of Iran (pp. 705-721). Tehran: Allameh Tabatabaei University [In Persian].

Slobin, D. I. (2004). The many ways to search for a frog: linguistic typology and the expression of motion events. In S. Strömqvist & L. Verhoeven (Eds.), Relating Events in Narrative: typological and Contextual Perspectives in Translation (pp. 219-257). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Stromqvist, S., & Verhoeven, L. (2004). Relating events in narrative style. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Talmy, L.  (2000). Toward a cognitive semantics. (Vol. 1). Cambridge: MIT Press.

Talmy, L.  (2000). Toward a cognitive semantics. (Vol. 2). Cambridge: MIT Press.

Talmy, L. (1985). Lexicalization patterns: semantic structure in lexical forms.  In: T. Shopen (Ed.),Language Typology and Syntactic Description, Grammatical Categories and Lexico (Vol 3. pp. 57-149)New York: Cambridge University Press.

Talmy, L. (2007). Lexical typologies. In T. Shopen, (Ed.), Language Typology and Syntactic Universals(Vol. 3. 2nd ed. pp. 66- 169). Cambridge: Cambridge University Press.

Toolan, M. (2007). Narrative, a critical linguistics introduction. (F. Alavi & F. Nemati, Trans.). Tehran: Samt [In Persian].

Yarmohammadi, L., Pambani, M., & Ghanbari, L. (2000). A contrastive analysis of contemporary short stories of adults and adolescence. Children Literary Researches1(1), 143-166 [In Persian].