نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان‌شناسی، گروه زبان‌شناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان

3 عضو هیأت علمی گروه زبان‌شناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

درک خوانداری، حاصل فرآیند تعاملِ خواننده با زبان نوشتار و در نهایت دریافتِ معنای متن است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که بین خوانندگانِ بزرگسالِ ماهر و ضعیف، از جنبة کاربردِ راهبردهای زیربناییِ درکِ خوانداری از جمله راهبردهای شناختی و فراشناختی تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. باید توجه داشت، ابزاری مناسب برای سنجش سطح درک خوانداری بزرگسالان در داخل کشور و معیارهای مناسب درانتخاب متن­های موردِ نیازِ چنین ابزاری وجود ندارد. بر این مبنا، هدف پژوهش حاضر، ساختِ ابزارِ سنجش سطح درک خوانداریِ بزرگسالان فارسی‌زبان بود. این مطالعه، پژوهشی ترکیبی بود که با هدف پاسخگویی به سه پرسش اصلی در زمینة معیارهای انتخاب متن برای آزمون‌های درک خوانداری، کاربست معیارهای منتخب در ساخت آزمون مناسب برای سنجش درک خوانداری بزرگسالان و بررسی روایی و پایایی آزمون ساخته‌ شده انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد متن‌های منتخب باید متناسب با الگوهای آزمون‌های بین‌المللی و اصول زبان‌شناسی متن باشد. برای بررسی روایی، ابزار ساخته شده در اختیار استادهای متخصص قرار گرفت و پس از انجام اصلاحات، روایی محتوایی آن تأیید شد. برای بررسی پایایی و تحلیل گویه‌ها، این ابزار در دو مرحله روی نمونه‌ای 60 نفره از دانشجویان کارشناسی ارشد اجرا شد. یافته‌های به‌دست‌آمده، نشان‌دهندة سطح مطلوب پایایی آزمون (82/0) و (84/0) بود. پس از هنجاریابی، می­توان از این ابزار در سنجش سطح درک خوانداری بزرگسالان و در برنامه‌ریزی‌های آموزشی برای انتخاب محتوای آموزشی بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing and Preliminary Implementation of Adults Reading Comprehension Placement test: Evidence from Guilan university M.A. students

نویسندگان [English]

  • Sarana Ghavami Lahij 1
  • Maryam Danaye Tous 2
  • Abdorreza Tahriri 2
  • Ali Rabi 3

1 PhD student of linguistics, Department of Linguistics, Tehran University of Southern, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Faculty Member - University of Guilan

3 Faculty Member- Islamic Azad University South Tehran Branch

چکیده [English]

Reading comprehension is the process of reader’s interaction with a written language and making meaning from the text. Studies show that there is a great difference between skilled and poor readers in terms of using the fundamental strategies of reading comprehension, i.e., cognitive and metacognitive strategies. Due to the lack of appropriate tool for measuring adults’ reading comprehension level in Iran and the lack of appropriate criteria for selecting the texts for such a tool, the aim of this study was to make a placement tool for evaluating adult Persian speakers’ reading comprehension level. It was amixed methods study and the aim was to answer three main questions about finding a text selection criterion for reading comprehension tests, using the selected criteria for making reading comprehension placement test and studying the validity and reliability of the devised test. Findings showed that text selection criteria should be fitted with patterns of international tests and the linguistic principles of text. The content validity of the text was approved by experts, after implementing their comments on the texts and questions. To ensure the test reliability and to do item analysis, the test was distributed among a sample of 60 MA students of University of Guilan at two stages. The reliability of the test was computed and Cronbach’s alpha were 0.84 and 0.82 respectively, showing the appropriate reliability of the tool. After normalization, this tool can be used to evaluate adult reading comprehension and in educational planning, it can be used for selecting the educational content.
Introduction: Reading comprehension is the process of reader’s interaction with a written language and drawing meaning from the text. Generally, reading comprehension is a complex and multidimensional process which is done through two core processes. The first is decoding the symbols and recognizing the words, and the second is integrating the meaning of words in the context of the text (Gough & Tunmer, 1986; in: Atkinson, 2014). Learning reading comprehension is a long-term process; so it is at the end of the learning process that the adult reader can easily read different texts and draw the meaning from them. Studies show that there is a great difference between skilled and poor readers in terms of using the fundamental strategies of reading comprehension, i.e., cognitive and metacognitive strategies (Cain, Oakhill & Bryant, 2000). Weakness in the prerequisites of reading comprehension and failure in selecting the appropriate comprehension strategies are some of the important problems of students at different educational levels when reading different types of texts. Some international studies have been done on the reading comprehension such as PIRLS[1] and PISA[2] tests. During the recent years, the number of such studies has increased in Iran. Perhaps it could be due to the Iranian students’ low performance in the PIRLS test at different time intervals which shows their weakness in reading comprehension. Despite such weak results in international tests, and doing some related research in Iran, still there is no appropriate tool for determining the reading comprehension of Iranian people, especially adults. Living in the modern society needs learning and reading various texts. Despite the importance of this issue and the quantitative progress in the number of graduate students, there is no specific criterion to determine the educated adults’ level of reading comprehension. The development of higher education is a great scientific evolution that despite its positive effects has some shortcomings as well. One of the most important shortcomings is the lack of an appropriate placement tool for evaluating students’ reading comprehension in order to prepare suitable educational material. The aim of this study was to develop a placement tool for evaluating adult Persian speakers’ reading comprehension. The study followed three main objectives, i.e. finding text selection criteria and the related questions for reading comprehension tests, using the selected criteria for developing reading comprehension placement test and finally determining the validity and reliability of the designed test.
Questions: There were three main questions in this study: 1. What are the text and question selection criteria for developing a reading comprehension placement test? 2. Which reading comprehension placement test could be designed for adults, implementing the above-mentioned criteria? 3. Does the designed test have validity and reliability?
Method: It was amixed methods study.The qualitative part included finding the text and question selection criteria for developing the adult Persian speakers’ reading comprehension placement test and the steps of its development. Also, the quantitative part of the study included the pilot study of the mentioned test to determine its validity and reliability. The content validity of the test was checked by 5 experts. To examine its reliability, the test was distributed among two groups of MA students of the University of Guilan, who were selected using convenience sampling method (each group 30 students) with two months interval and the level of reliability was computed using Cronbach’s alpha. Along with calculation of the reliability of the test, the test items were analyzed in terms of item facility, item discrimination, and the distractors’ distribution.
Findings: To select the texts, a combination ofcriteria introduced by the International Institute for the study of Reading Literacy for PIRLS test and Educational Testing Service (ETS) has been used. It was tried to match the selected texts in accordance with patterns of international tests and linguistic characteristics of the texts. These criteria included lexical and grammatical cohesion and also coherence of the texts. Taking into account all of the strategies underlying reading comprehension (i.e., inference-making, comprehension monitoring, text structure, etc.) the test questions were designed at 6 levels. These levels were selected based on the integration of Day and Park (2005) model and the design of TOFEL tests for reading comprehension placement tests. The content validity of the test was approved by 5 linguists, English language teaching, and Persian language teaching experts, after implementing their comments on the texts and questions. To ensure the test reliability, Cronbach’s alpha coefficient was used. First, the test was distributed among a sample of 30 MA students of University of Guilan and the level of Cronbach’s alpha was 0.82. Also, different levels of item analysis were conducted, including item facility, item discrimination, and the distractors’ distribution. To make sure of the reliability of the test, after revising the items, and with two months interval, the test was distributed among a new sample of 30 MA students of the University of Guilan. Again, the reliability of the test was computed and Cronbach’s alpha was 0.84, showing the appropriate reliability of the tool.
Conclusion: This test could be used to assess adult Persian speakers’ level of reading comprehension and also its results could be used to select appropriate educational material. In the next step of this research, this tool should be distributed among a larger sample to determine its construct validity and also to compute its norms so that its results could be cited with more confidence.[1] The Progress in International Reading Literacy Study


[2] The Program for International Student Assessment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reading comprehension
  • Placement Test
  • Test development
  • Adults
  • MA Students
آقاگل‌زاده، فردوس و میرزایی حصاریان، محمدباقر (1392). «در جستجوی انگاره‌ای آموزشی بر پایه پیچیدگی‌های واژگانی و دستوری در دستور نظام مند نقش‌گرای هلیدی: بررسی موردی کتاب خواندن و درک فارسی‌آموزان غیرایرانی».پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان. سال 2. شمارة 2. صص 87-118.
البرزی، پرویز (1392). مبانی زبان‌شناسی متن. تهران: امیرکبیر.
امیری خراسانی، احمد و علی‌نژاد، حلیمه (1394). «بررسی عناصر انسجام متن در نفثةالمصدور بر اساس نظریة هلیدی و حسن». متن پژوهی ادبی. سال 19. شمارة 63. صص 7-31.‎
جباری، سوسن و خادمی، محسن (1392). «ساخت آزمون تشخیصی خواندن و درک مطلب جهت دانش‏‌آموزان دورة ابتدایی».پژوهش‌های برنامه درسی. سال3. شمارة 2. صص 31-51.‎
دانشگر، مریم (1396). «مهارت‌های دانش‌آموختگان نظام متوسطه با محوریت درس زبان و ادبیات فارسی». جستارهای زبانی. سال  8. شمارة 1. صص 231-256.
رقیب‌دوست، شهلا و اصغرپور ماسوله، مهرداد (1388). «رابطه انگیزش خواندن و دانش‌ پیشین با درک خواندن زبان‌آموزان غیرفارسی زبان». زبان‌پژوهی.  سال 1. دورة 1. صص 51-72.
شکیبا، ابوالقاسم و اسدزاده، حسن (1392). «بررسی انسجام متن در سطح خرد و کلان بر بهبود درک مطلب».  پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی. سال 17. شمارة 30. صص50-66.
عزیزیان، مرضیه و عابدی، محمدرضا (1384). «ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیصی سطح خواندن برای دانش‌آموزان پایه سوم دبستان». روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. سال 11. شمارة 4. صص 379-387.‎
قنسولی، بهزاد (1389). «طراحی و روایی سنجی آزمون بسندگی زبان فارسی». پژوهش ادبیات معاصر جهان. سال 15. شمارة 57. صص 115-129.
میرزایی حصاریان، محمدباقر (1390). خواندن و درک مطلب متون فارسی (برای فارسی آموزان سطح پیشرفته). قزوین: انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).
میرزایی حصاریان، محمدباقر (1395). طراحی انگارة سطح‌بندی متون پزشکی فارسی برای خارجی‌ها: چارچوب دستور نظام‌مند- نقش‌گرای هلیدی. رسالة دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.
میرزایی حصاریان، محمدباقر، فردوس آقاگل‌زاده،  عالیه کرد زعفرانلو و ارسلان گلفام (1395). «سطح‌بندی‌ متون پزشکی فارسی برای‌ غیر فارسی‌زبانان: انگاره‌ای برپایة دستور نظام‌مند- نقش‌گرای هلیدی». پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان. سال 5، شمارة 12. صص 47-74.
 
Adams, R., & Cresswell, J. (2016). PISA for development technical strand: an enhancement of PISA cognitive instruments. OECD Education Working Papers (No. 126,). Paris: OECD Publishing.
Adlof, S. M., Catts, H. W., & Lee, J. (2010). Kindergarten predictors of second versus eighth grade reading comprehension impairments. Journal of Learning Disabilities, 43(4), 332­‐345.
Aghagolzadeh, F. & Mirzaei Hesarian, M. (2013). In search of a Model based on lexical and grammatical complexities in Haliday's systemic functional grammar: the case study of Persian language reading for non-Persian learners. Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 2(2), 87-118 [In Persian].
Alborzi, P. (2013). ABC of Text linguistics. Tehran: Amirkabir publication [In Persian].
Allen, K. D., & Hancock, T. E. (2008). Reading comprehension improvement with individualized cognitive profiles and metacognition. Literacy Research and Instruction, 47(2), 124-139.
Azizian M., Abedi, M. (2006). Construction and standardization of reading level diagnostic test for third Grade primary school children, IJPCP. 11(4), 379-387 [In Persian].
Amiri khorasani, A. & Alinejad, H. (2015). The Analysis of Text cohesion elements in Nafthat al-Masdoor based on Halliday and Hasan's theory. Literary Text Research, 19 (63), 7-31 [In Persian].
Atkinson, L. (2014). A longitudinal investigation of the social, cognitive and social cognitive predictors of reading comprehension. (Unpublished PhD. dissertation, University of Roehampton, Roehampton, London.
Baker, L. & Anderson, R. I. (1982). Effects of inconsistent information on text processing: evidence for comprehension monitoring. Reading Research Quarterly, 17, 281-293.
Brown, G. & Yule, G. (1983). Discourse analysis. Cambridge: Cambridge university press.
Cain, K., & Oakhill, J. V. & Bryant, P. E. (2000). Phonological skills and comprehension failure: A test of phonological processing deficit hypothesis. Reading and Writing, 13 (1-2), 31-56.
Cain, K., Oakhill, J.V., & Lemmon, K. (2004). Individual differences in the inference of word meanings from context: the influence of reading comprehension, vocabulary knowledge, and memory capacity. Journal of Educational Psychology, 96, 671-681.
Catts, H. W., Adlof, S. M., & Weismer, S. E. (2006). Language deficits in poor comprehenders: a case for the simple view of reading. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 49 (2), 278-­‐293.
Corte, E., Verschaffel, L., & Ven, A. (2001). Improving text comprehension strategies in upper primary school children: a design experiment. British Journal of Educational Psychology, 71(4), 531-559.
Crossley, S. A., Allen, D. B., & McNamara, D. S. (2011). Text readability and intuitive simplification: a comparison of readability formulas. Reading in a Foreign Language, 23(1), 86.
Dale, E. & Chall, J. (1948). A formula for predicting readability. Educational Research Bulletin, 22, 11-20.
Daneshgar, M. (2017). Literary and lingual skills evaluation (case study: Tehran secondary school students). Language Related Research, 8 (1), 231-256 [In Persian].
Davis, A. (2001). The logic of testing languages for specific purposes. Language Testing, 18(2), 133-147.
Day, R., & Park. J.S. (2005). Developing reading comprehension questions. Reading in a foreign language, 17(1), 60-67.
De Beaugrande, R., & Dressler, W. U. (1981). Introduction to text linguistics. United Kingdom: Routledge.
Demirgünes, S. (2017). Microstructural (cohesion and coherence) text generation problems of Syrian refugee students learning Turkish. Universal Journal of Educational Research, 5(4), 581-590.
Ehrlich, M. F. (1991). Metacognition and reading comprehension: theoretical and methodological problems. Learning and instruction: european research in an international context, 3, 351-363.
Farhadi, H.,  Jafarpour, A. & Birjandi, P. (2004). Testing language skills form theory to practice. Tehran: SAMT [In Persian].
Flesch, R. (1948). A new readability yardstick. Journal of applied psychology, 32(3), 221-233.
Fry, E. (1968). A readability formula that saves time. Journal of Reading, 11 (7), 265-271.
Ghonsooly, B. (2010). Development and validation of a Persian proficiency test. Research in Contemporary World literature, 15 (57), 115-129 [In Persian].
Gough, P. B., & Tunmer, W. E. (1986). Decoding, reading and reading disability. Remedial and Special Education, 7(1), 6–10.
Grabe, W., & Stoller, F. L. (2011). Teaching and researching reading (2nded.). New York: Routledge.
 Gunning, R. (1952). The technique of clear writing. NewYork: McGraw-Hill Book Company.
Halliday, M. A., & Hasan, R. (1976). Cohesion in English. England: Longman.
Hatim, B., & Mason, I. (1997). The translator as communicator. Newyork and London: Routledge.
Jabbari, S. & Khademi. (2013). Developing a diagnostic test for the elementary students. Journal of Curriculum research, 3(2), 33-51. [In Persian].
Kintsch, E. (2005). Comprehension theory as a guide for the design of thoughtful questions. Topics in Language Disorders, 25(1), 51-64.
Kintsch, W.  & Van Dijke, T.A. (1978). Toward a model of text comprehension and production. Psychological Review, 85, 363-394.
Litosseliti, L. (2010). Research methods in linguistics. UK: Bloomsbury Publishing.
Mirzaei Hesarian, M. (2011). Persian reading comprehension for advanced learners. Qazvin: Imam Khomeini International University Publication [In Persian].
Mirzaei Hesarian, M. (2016). Planning a Model of Leveling Persian Medical Texts for foreigners: Systemic-functional Grammar framework of Halliday. Unpublished Doctoral dissertation, University of Tarbiat Modarres, Tehran [In Persian].
Mirzaei Hesarian, M.; Aghagolzadeh, F.; kord zafaranlu, A.& Golfam, A. (2016). Persian medical texts leveling for Non-Persian language speakers: a model based on Halliday's systemic-functional grammar. Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages, 5 (12), 47-74.
 
Mullis, I. V., Martin, M. O., Foy, P., & Drucker, K. T. (2012). PIRLS 2011 International Results in Reading. Amsterdam: International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
Mullis, I. V., Martin, M. O., & Sainsbury, M. (2016).  PIRLS 2016 reading framework. PIRLS, 11-29.
Nation, K. (2005). Children’s reading comprehension difficulties. In M. J. Snowling, & C. Hulme(Eds.), The Science of Reading: A Handbook (pp. 248-266). Malden: Blackwell Publishing.
Perfetti, C. A., Landi, N., & Oakhill, J. (2005). The acquisition of reading comprehension skill. In M. J. Snowling, & C. Hulme (Eds.), The Science of
Reading: A Handbook
(pp. 227-247). Malden: Blackwell Publishing.
Raghibdoust, Sh. & Asgharpour, M. (2009). The relation between motivation and prior knowledge with reading comprehension to non-Persian languge learners.  Zabanpazhuhi, 1 (1), 51-72. [In Persian].
Rawson, K. A., & Kintsch, W. (2005). Rereading effects depend on time of test. Journal of educational psychology, 97(1), 70-80.
Shakiba, A. & Asadzahe, H. (2013). The impact of local and global coherent in the interpretation of student's comprehension at high school level. Journal of University Textsbooks: Research and Writing, 17 (30), 50-66. [In Persian].
Silagi, M. L., Romero, V. U., Mansur, L. L., & Radanovic, M. (2014). Inference comprehension during reading: influence of age and education in normal adults. Codas, 26 (5), 407-414.
Tarchi, C. (2015). Fostering reading comprehension of expository texts
through the activation of readers’ prior knowledge and inference-making skills. International Journal of Educational Research, 72, 80-88.
Van Dijk, T. A. (1972). Foundations for typologies of texts. Semiotica, 6(4), 297-323.
Woodcock, R. W., Mather, N., McGrew, K. S., Schrank, F. A., Johnson, M. B., & Wendling, B. J. (2001). Woodcock-Johnson III normative update: tests of cognitive abilities. United States: Riverside Publishing.