نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه کوثر بجنورد

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی چگونگی برجسته‌سازی نکته‌های مهم در ارائه­های علمی فارسی است. با استفاده از روش تحقیق ترکیبی و مبتنی بر یک رویکرد پیکره محور، ساختارهای نشانگر اهمیت مطالب، از 60 ارائه مندرج در پیکره فارسی سخن استخراج شد. یافته‌های این پژوهش به ترتیب از این قرار است: 1) از نظر موقعیت نشانگر، هشت ساختار برای نشانگرهای پیش مرجع و نه ساختار برای نشانگرهای پس­مرجع یافت شد. در این میان، ساختارهای «نکته مهم + صفت اشاره - اسم - صفت - فعل ربطی» و «نکته مهم + سؤال امتحان» برای نشانگرهای پیش‌مرجع و ساختار «فعل + نکته مهم» برای نشانگرهای پس‌مرجع دارای بیشترین فراوانی بودند. 2) تعداد نشانگرهای پس‌مرجع نسبت به پیش مرجع، از فراوانی تکرار بیشتری برخوردار بودند. 3) بر اساس نقش کلامی، پنج دسته نشانگر شامل «سازمان‌دهی کلام»، «تعامل با مخاطب»، «وضعیت مطلب»، «شرح موضوع» و «ارتباط با امتحان» یافت شد. از این پنج دسته نشانگر، «تعامل با مخاطب» بیشترین مقدار عددی را به خود اختصاص داد. به طور کلی، یافته‌های پژوهش، نمایانگر آن است که ارائه‌دهنده‌ها علمی- فارسی بیشتر تمایل دارند تا در کار خود برای برجسته کردن مطالب مهم، با مخاطب تعامل داشته باشند. به بیان روشن‌تر، این افراد بیشتر سعی می­کنند تا به جای جمع­آوری اطلاعات و عدم توجه به برداشت مخاطب نسبت به اهمیت مطالب، از توجه مخاطب درباره اهمیت داده­های مهم اطمینان حاصل کنند. این مهم، معمولاً از طریق دخیل کردن مخاطبان در فرایند کلام صورت گرفته و مطالب مهم به ترتیبی ارائه می­شود که مخاطب بتواند برای توجه بیشتر به آن‌ها و یا یادداشت برداری، از پیش برنامه‌ریزی کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An investigation and classification of importance highlighting expressions based on discourse function and positioning

نویسنده [English]

  • Javad Zare

Assistant professor, Kosar University of Bojnord

چکیده [English]

Background
Academic lectures play a significant role in academic education. The importance of lectures in academic education has made some scholars believe that comprehending lectures is critical to the students’ academic success (e.g., Olsen & Huckin, 1990). Yet, understanding academic lectures is a considerable challenge for students in English-medium classes (Olsen & Huckin, 1990;). Even advanced EFL/ESL learners suffer from this problem. Part of this difficulty is because academic lectures are highly packaged. On the other hand, lectures are full of expressions that structure the discourse. Therefore, it is important to investigate these expressions. Some of these expressions help students distinguish between important and unimportant information which are referred to as relevance markers (Crawford Camiciottoli, 2007; Deroey & Taverniers, 2012; Hunston, 1994) and “selection cues” (Titsworth & Kiewra, 2004).
Thompson (2003) investigated text-structuring metadiscourse in academic lectures. Thompson distinguished text-structuring metadiscourse statements according to the three features of (i) reference to the content, or topic, (ii) reference to the talk, or part of the talk, and (iii) interpersonal reference, or referring to the speaker or the audience. Specifically, some of the statements that refer to the lecturer or the audience are instances of importance marking (e.g., ok now let me make two points about how nonverbal communication functions).
Analyzing a small corpus comprising 12 Business Studies lectures delivered by UK, US and NNS lecturers and 10 MICASE lectures from different disciplines, Crawford Camiciottoli (2004, 2007) observes six retrospective and prospective patterns for relevance markers with various combinations of deictics, determiners, relevance adjectives, metalinguistic nouns, and the linking verb “is”. The retrospective patterns include “DEIC + IS + ADJ (e.g. This is important), DEIC + IS + ADJ + META N (e.g. That’s a key question), DEIC + IS + (-ADJ) + META N (e.g. That’s the point), IT + IS+ ADJ + THAT + DEIC (e.g. It’s crucial that this is clear), IT + IS + ADJ + TO-INF + DEIC (e.g. It’s important to see this) and THERE + IS (-ADJ) + A LOT (e.g. There’s a lot to be said about that)” (2004, p. 90). The prospective patterns are “WHAT + IS + ADJ + IS (e.g. What is important is), DET + ADJ + META N + IS (e.g. The main point is), DET (-ADJ) + META N + IS (e.g. The thing is), IT + IS + ADJ + THAT (e.g. It’s crucial that), IT + IS + ADJ + TO-INF (e.g. It’s important to see) and THERE + IS + (-ADJ) + META N (e.g. There is an issue here about)” (2004, p. 90).
Methodology
The Persian corpus of SOKHAN based the foundation for this research. This corpus was developed at the Science and Technology Park of North Khorasan, Iran under the directorship of Javad Zare and Zahra Keivanlou-Shahrestanaki. Corpus development was assisted by funding from the Technology University of Esfarayen and the Science and Technology Park of North Khorasan. SOKHAN consists of audio and video recordings and the transcripts of 60 Persian academic lectures, totaling 480,526 words. The lectures of SOKHAN were recorded between 2010 and 2015. They were delivered mainly by male native speakers of Persian lecturers. These lectures evenly spread in the four disciplinary groups of engineering (es), humanities (hs), medicine (ms), and base sciences (bs).
A mixed-methods (exploratory) approach and a corpus-driven method were adopted in this study. Importance markers were first derived from the Persian Corpus of SOKHAN by reading the transcripts. A number of 293 concordances of importance marking expressions were retrieved from the corpus and analyzed in terms of positioning –anaphoric, cataphoric– and discourse functions.
Results and Conclusion
Analysis of the importance markers led to some findings that are worth noting. As regards the position of the importance markers, eight patterns were found for anaphoric importance markers. Among these, the patterns “hd (highlighted discourse) + exam points” and “hd + deic mn v-link (adv) ADJ” were more frequent than others. For cataphoric importance markers, ten patterns were found, among which “V + hd” outnumbered others. Generally, cataphoric importance markers were found to be substantially more frequent than anaphoric importance markers. Moreover, as regards the discourse functions of the expressions that signal importance of points, five discourse functions were found. These include discourse organization, audience engagement, subject status, topic treatment, and relating to exam. Importance markers dealing with audience engagement were found to be the most frequently used expressions. On the whole, the findings suggest that lecturers tend to function interpersonally in Persian academic contexts when it comes to signaling importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corpus
  • importance marker
  • metadiscourse
  • academic lecture
زارع، جواد، اسلامی راسخ، عباس و عزیزالله دباغی (1395). «بی‌اهمیت جلوه دادن مطالب در ارائه‌های علمی فارسی: دسته بندی بر اساس نقش در کلام». جستارهای زبانی. دورة 7. شمارة 7 (پیاپی 35). صص51-71.
زارع، جواد، اسلامی راسخ، عباس و عزیزالله دباغی (1396). «این نکته‌ای که من می­خوام اینجا دقت کنید»: برجسته کردن نکات مهم در ارائه­های علمی فارسی. زبان پژوهی. سال 9. شماره 23. صص79-103.
 
References
Adams, C. (2006). Power point, the habits of mind, and classroom culture. Journal of Curriculum            Studies, 38(4), 389-411. doi: 10.1080/00220270600579141
Biber, D., Johansson, S., Leech, G., Conrad, S., & Finegan, E. (1999). The Longman grammar of            spoken and written English. London: Longman.
Björkman, B. (2011). The pragmatics of English as a lingua franca in the international university: Introduction. Journal of Pragmatics, 43(4), 923-925. doi: 10.1016/j.pragma.2010.08.015
Brown, G. (1978). Lecturing and explaining. London: Methuen & Co Ltd.
Chaudron, C. & Richards, J. C. (1986). The effect of discourse markers on the comprehension of            lectures. Applied Linguistics, 7(2), 113-127. doi: 10.1093/applin/7.2.113
Conrad, S. (2004). Corpus linguistics, language variation, and language teaching. In J. Sinclair            (Ed.), How to use corpora in language teaching (pp. 67-88). Amsterdam: John Benjamins.
Crawford Camiciottoli, B. (2004). Audience-oriented relevance markers in business studies            lectures. In G. Del Lungo Camiciotti & E. Tognini Bonelli (Eds.), Academic discourse: new insights into evaluation (pp. 81-97). Bern: Peter Lang.
Crawford Camiciottoli, B. (2007). The language of business studies lectures. Amsterdam: John            Benjamins.
Deroey, K. L. B. (2014). “Anyway, the point I’m making is”: Lexicogrammatical relevance marking in lectures. In V. Lieven, K. Davidse, C. Gentens & D. Kimps (Eds.), Recent advances in corpus linguistics: Developing and exploiting corpora (pp. 265-291). Amsterdam: Rodopi.
Deroey, K. L. B. (2015). Marking importance in lectures: Interactive and textual orientation. Applied Linguistics, 36(1), 51-72. doi: 10.1093/applin/amt029
Deroey, K. L. B., & Taverniers, M. (2011). A corpus-based study of lecture functions. Moderna Språk, 105(2), 1-22.
Deroey, K. L. B., & Taverniers, M. (2012). Just remember this: Lexicogrammatical relevancemarkers in lectures. English for Specific Purposes, 31(4), 221-233. doi: 10.1016/j.esp.2012.05.001
Field, J. (2011). Into the mind of the academic listener. Journal of English for Academic Purposes, 10(2), 102-112. doi: 10.1016/j.jeap.2011.04.002
Hunston, S. (1994). Evaluation and organization in a sample of written academic discourse. In M. Coulthard (Ed.), Advances in written text analysis (pp. 191-218). London: Routledge.
Hunston, S. (2000). Evaluation and the planes of discourse: Status and value in persuasive texts. In S. Hunston & G. Thompson (Eds.), Evaluation in Text: authorial stance and the construction of discourse (pp. 176-207). Oxford: Oxford University Press.
Lee, J. J. (2009). Size matters: an exploratory comparison of small- and large-class university lecture introductions. English for Specific Purposes, 28(1), 42-57. doi: 10.1016/j.esp.2008.11.001
Lodico, M. G., Spaulding, D. T. & Voegtle, K. H. (2006). Methods in educational research fromtheory to practice. San Francisco, CA: John Wiley & Sons.
McKeachie, W. J. (1994). Teaching tips: strategies, research, and theory for college anduniversity teachers. Lexington: Heath and Co.
Olsen, L. A., & Huckin, T. H. (1990). Point-driven understanding in engineering lecture comprehension. English for Specific Purposes, 9(1), 33-47. doi: 10.1016/0889-4906(90)90027-A
Salehzadeh, J. (2006). Academic listening strategies: a guide to understanding lectures. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Scerbo, M. W., Warm, J. S., Dember, W. N., & Grasha, A. F. (1992). The role of time and cuing in a college lecture. Contemporary Educational Psychology, 17(4), 312-328. doi:             10.1016/0361-476X(92)90070-F
Schleef, E. (2008). “The lecturer’s OK” revisited: changing discourse conventions and the influence of academic division. American Speech, 83(1), 62-84. doi: 10.1215/00031283- 2008-003
Scott, M. (2015). WordSmith Tools version 6. Stroud: Lexical Analysis Software.
Swales, J. M., & Burke, A. (2003). “It’s really fascinating work”: Differences in evaluative adjectives across academic registers. In P. Leistyna & C. F. Meyer (Eds.), Corpus analysis: language structure and language use (pp. 1-18). Amsterdam: Rodopi.
Thompson, G, & Hunston, S. (2000). Evaluation: an introduction. In S. Hunston & G. Thompson (Eds.), Evaluation in text: authorial stance and the construction of discourse (pp. 1-27). Oxford: Oxford University Press.
Titsworth, B. S., & Kiewra, K. A. (2004). Spoken organizational lecture cues and student note            taking as facilitators of student learning. Contemporary Educational Psychology, 29(4),             447-461. doi: 10.1016/j.cedpsych.2003.12.001
Wharton, T. (2009). The pragmatics of non-verbal communication. Cambridge: Cambridge University Press.
Zare, J., Eslami-Rasekh, A., & Dabaghi, A. (2017). Marking unimportant information in Persian academic lectures: a taxonomy based on discourse functions. Jostarhaye Zabani, 7(35), 51-71.
Zare, J., Eslami-Rasekh, A., & Dabaghi, A. (2018). “The point I want you to have in mind”: Marking important points in Persian academic lectures. ZabanPazhouhi, 9(23), 79-103.