نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان-گروه زبان های خارجی

2 گروه زبان های خارجی دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کرمان، ایران

3 گروه زبان های خارجی دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کرمات، ایران

چکیده

مقالة حاضر، به بررسی و مقایسة استعاره­های مفهومی شادی و غم در سروده­های شاعر معاصر، پروین اعتصامی (1320-1285) می­پردازد. هدف از این پژوهش، مشخص نمودنِ حوزه­های مبدأ به­کار­رفته در  استعاره­های مفهومی موردِ اشاره، تنوع و فراوانی آن­ها و میزان جهان­شمول بودنِ این مفاهیم در پیکرۀ موردِ نظر بوده­است. به این منظور، پس از مطالعة دیوان پروین اعتصامی، بیت­هایی که دربرگیرندة مفهوم استعاری غم و شادی بودند، استخراج گردید. از میانِ 332 بیت استخراج­شده که از 34 عنوان شعری گردآوری شد، تعداد 266 مورد، استعارة غم و مابقیِ 66 مورد، استعارة مفهومی شادی تشخیص داده­شد. پس از تحلیل و مقایسة داده­ها، مشاهده­گردید که فراوانی استعاره­های مفهومی غم و نیز گستره و تنوع معنایی در آن­ها به صورت چشمگیری بیشتر از حوزة مقابل یعنی شادی بود که با توجه به مضامین تلخ اجتماعی به­کار­رفته در سروده­های پروین قابل­توجیه­است. شباهت بین دو حوزة احساس، علاوه بر استفادة مشترک از استعاره­های وجودی (شامل جسمی­شدگی و تشخیص) و نیز استعاره­های جهتی (طرحواره­های جهت)، در حوزه­های مبدأ مشترک شامل زمان، مکان و سلامتی نیز شباهت­های چشمگیری مشاهدهشد. همچنین بین استعاره­های به­کار­رفته در پیکرة پژوهش و فهرست جهانی شباهت­ها به مراتب بیش از تفاوت­ها بود که خود نمایانگرِ بعد همگانی تفکر استعاری  است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison between Sadness and Happiness Conceptual Metaphors in the Songs of Parvin Etesami

نویسندگان [English]

  • Azadeh Sharifi moghadam 1
  • Maryam Azadikhah 2
  • Vahideh Abolhasani 3

1 Shahid Bahonar University of Kerman-

2 Shahid Bahonar University of Kerman

3 Shahid Bahonar University of Kerman

چکیده [English]

The aim of this research was to study the conceptual metaphors of “sadness” and “happiness” as well as to compare them in the songs of the Iranian contemporary female poet, Parvin Etesami (1906-1941). In so doing, a number of 329 verses including at least one type of metaphors belonging to the domains of sadness and happiness were extracted and then were analyzed in terms of frequency and types. Lakoff, G. and M. Johnson’s (1980) conceptual metaphors as well as Kövecses’s (1986) list of metaphors associated with the mentioned emotions were selected and used as the theoretical framework. It was observed that metaphors of sadness were of higher frequency than metaphors of happiness (266 vs. 66 cases). The use of concepts associated with feeling of sadness like “orphans”, “loneliness”, “aging”, “opperession” and “injustice” in Parvin Etesami’s poetry is meaningful and suggests her deep understanding of social suffering in the society at that time. Also, analysis of the data showed that the two sets of metaphors are different, regarding semantic features as well as semantic diversity. The following source domains associated with the metaphors of the opposite types show the difference:
-          Sadness is bitter vs. happiness is sweet.
-          Sadness is a wicked person vs. happiness is a great man.
-          Sadness is a dry plant vs. happiness is a green one.
-          Sadness is night vs. happiness is daytime.
-          Sadness is fall vs. happiness is spring
-          Sadness is down and distant vs. happiness is up and adjacent.
-          Sadness is tightness vs. happiness is openness.
-          Sadness is destruction vs. happiness in construction.
-          Sadness is a heavy burden.
-          Sadness is a dangerous animal.
-          Sadness is a natural disaster.
 
Besides, the two categories of metaphors show similarities of the following types:
-          Sadness and happiness are physical substances.
-          Sadness and happiness are animates.
-          Sadness and happiness are directions.
-          Sadness and happiness are locations.
-          Sadness and happiness are time.
-          Sadness and happiness are healthiness/illness.
Also, it was found that there is a great conformity between the metahors extracted from the data and the universal list of metaphors of the same feelings.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • "conceptual metaphors of happiness and sadness"
  • "source/target domains"
  • " mapping"
  • "emotional concepts"
  • "Parvin Etesami"

اعتصامی، رخشنده (پروین) (1379). دیوان اشعار پروین اعتصامی. چ 3. تهران: نشر قطره.

افراشی، آزیتا و محمد مهدی مقیمی­ زاده (1393). «استعاره­ های مفهومی در حوزه شرم با استناد به شواهدی از شعر کلاسیک فارسی» زبان­شناخت. سال 5. شمارة 2 (پیاپی10). صص 1-20.

پورابراهیم، شیرین و مریم ­سادات غیاثیان (1392). «بررسی خلاقیت­ هـای شـعری حـافظ در مفهوم سازی عشق». نقد ادبی. سال 6. شمارة 2. صص19-25.

پورابراهیم، شیرین (1393). مفهوم­ سازی زندگی در زبان قران. زبان­ پژوهی. سال 6. شمارۀ 10. صص 63-83 .

زورورز، مهدیس، آزیتا افراشی و مصطفی عاصی (1392). «استعاره­ های مفهومی شادی در زبان فارسی: یک تحلیل پیکره مدار». زبان و گویش­ های خراسان. سال 5. شمارة 9. صص49-72.

قادری نجف­ آبادی، سلیمان و منوچهر توانگر (1392). «تحلیل شناختی پاره­ای از استعاره ­های دل در بوستان سعدی». زبا­ن­شناسی و گویش‌های خراسان. سال 5. شمارة 8. صص21-52.

ملکیان، معصومه و فرهاد ساسانی (1392). «بیان استعاری غم و شادی». پژوهش­های زبان­شناسی تطبیقی. سال 6. شمارة 5. صص114-139.

References

Abbasvandi, M. & Maghsoudi, M. (2013). A Contrastive socio-pragmatic analysis of anger metaphors in English and Persian. European Online Journal of Natural and Social Sciences. 2(2), 50-58.

Afrashi, A. & Moghimizadeh, M. (2014). Conceptual metaphors in the field of shame based on evidence from the classical Persian poetry. Zabanshenakht. 2 (10), 1-20 [In Persian].

Al-Abed Al-Haq, F., & El- Sharif, A. (2008). A comparative study for the metaphor use in happiness and anger in english and arabic. US-China Foreign Language, 6 (11), 1-19.

Chen, P. (2010). A cognitive study of “Anger” metaphors in English and Chinese idioms. Asian Social Science. 2(2), 172-175.

Croft, W., & Cruse, D. A. (2004). Cognitive linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Deignan, A. (2005). Metaphor and corpus linguistics: converging evidence in language and communication research. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin Publication Company.

Etesami, P. (2000). The poem of Parvin Etesami(3nd ed.). Qhatreh Publication Company: Tehran [In Persian].

Grady, C. (2007). Metaphor. In D. Geerartes &d H. Cuykens (Eds.), The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics (pp. 188-213). Oxford: Oxford University Press.

Gutiérrez Pérez, R. (2008). A cross cultural analysis of heart metaphors. Revista Alicantina de Estudios Ingleses, 2, 25-56.

Kövecses, Z. (1986). Metaphors of anger, pride, and love. Amsterdam: John Benjamins Publication Company.

Kövecses, Z. (1988). The language of love: the semantics of passion in Basingstoke. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Kövecses, Z.  (1990). Emotion concepts. New York: Springer-Verlag.

Kövecses, Z. (1991). Happiness: a definitional effort. Metaphor and Symbolic Activity. 6(1), 29-46.

Kövecses, Z. (1995). Anger: its language, conceptualization, and physiology in the light of cross-cultural evidence. In J. Taylor & R. E. MacLaury (Eds.), Language and the Cognitive Construal of the World (pp. 181-196). Berlin: Mouton de Gruyter.

Kövecses, Z. (2000). Metaphor and emotion: language, culture and body in human feeling. New York/Cambridge: Cambridge University Press

Kövecses, Z. (2005). Metaphor in culture: universality and variation. Cambridge: Cambridge University Press.

Kövecses, Z. (2008). The conceptual structure of happiness. In H. Tissari, A. Pessi, & M. Salmela, (Eds.), Happiness: Cognition, Experience, Language (PP: 131- 143). Helsinki: Helsinki Collegium for Advanced Studies, University of Helsinki.

Kövecses, Z. (2010). Metaphor: a practical introduction. (2nd ed.) Oxford: Oxford University Press.

Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: The University of Chicago Press.

Lakoff, J., Esperson, J. & A. Goldberge (1989). The master metaphor list. Cognitive Linguistics Group: University of California at Berkeley.

Langacker, R. (1987). Foundation of cognitive grammar: practical applications (Vol. 2). Stanford: Stanford University Press.

Liu, X., & Zhao, G. (2013). A comparative study of emotion metaphors between English and Chinese. Theory and Practice in Language Studies. 3(1), 155-162.

Malekyian, M. & Sasani, F. (2013). Metaphorical expression of sadness and happiness in everyday speech. Journal of Comparative Linguistics Researches. 3(5), 114-139 [In Persian].

Pirzad Mashak, Sh., Pazhakh, A., & Hayati, A. (2012). A comparative study on basic emotion conceptual metaphors in English and Persian literary texts. International Education Studies. 5(1), 200-207.

Pour Ebrahim, Sh., & Qheyasiyan, M. (2013). The study of creativity in the conceptualization of love in Hafez poetry.  Literary Criticism, 2, 19-25[In Persian].

Pour Ebrahim, Sh. (2014). The conceptualizations of, life in Quranic language. Zabanpazhuhi. 6 (10), 63-83 [in Persian].

Qhaderi Najaf Abadi S., & Tavangar, M. (2013). Cognitive analysis of some metaphors of “heart” in Sa’adi’s Boostan, Journal of Linguistics & Khorasan Dialects, 8, 21-52[In Persian].

Stefanowitsch, A. (2004). Happiness in English and German: a metaphorical-pattern analysis. In A. Michel, and S. Kemmer (Eds.), Language, Culture, and Mind, 137–149.

Sweetser, E. (1990). From etymology to pragmatics: the mind-as-Body metaphor in semantic structure and semantic change. Cambridge: Cambridge University Press.

Theodoropoulou, M. (2008). Metaphors of joy and happiness in Greek: the case of positive emotions. In C. Lascaratou, A. Despotopoulou, & E. Ifantidou (Eds.), Reconstructing Pain and Joy (PP: 50-75). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Turner, M. (1991). Reading minds: the study of English in the age of cognitive science. Princeton: Princeton University Press.

Wierzbicka, A. (1999). Emotions across language and cultures. Cambridge: Cambridge University Press.

Yu, N. (1995). Metaphorical expression of anger and happiness in English and Chinese. Metaphor and Symbolic Activity. 10(2), 112-132.

Zourvarz, M., Afrashi, A., & Asi, M. (2013) Conceptual metaphors of happiness in Farsi: A Corpus-Based Analysis, Journal of Linguistics & Khorasan Dialects, 9, 49-72 [In Persian].