نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 دانشگااه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

درک مطلب، فرایند دریافت اطلاعات از متن­ های خوانداری و شنیداری است که نقش بنیادی در یادگیری زبان بر عهده دارد. چند عامل در درک مطلب دخالت دارند که دانش واژگانی و دانش پیشین از آن جمله ‏هستند. پژوهش پیش رو، بر آن است تا به صورت میدانی به بررسی تأثیر آموزش واژه و فعال‏سازی دانش پیشین بر درک مطلب خوانداری فارسی ‏آموزان غیرایرانی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‏ المللی امام خمینی(ره) بپردازد. به این منظور، از میان حدود 100 نفر از زبان‎آموزان دورة پیشرفتة مرکز آموزش زبان فارسی این دانشگاه، 65 نفر (از هر دو جنس) انتخاب گردیدند و با همگن‏ سازی از طریق برگزاری آزمون سطح واژه، به 46 نفر (جمعیت نمونه) کاسته شدند. سپس این تعداد به دو گروه 23 نفری آموزشِ واژه و فعال‏سازی دانش پیشین تقسیم گردیدند. پس از آن یک پیش ‏آزمون مشترک با تأکید بر پیشینة فرهنگی ایران،  برای هر دو گروه برگزار گردید که پایایی آن بر اساس آزمون کودر-ریچاردسون محاسبه گردید و رقم 71/0 به دست آمد. سپس، همزمان با تدریس واژه ‏های متن­ های آزمون در گروه­ آموزش واژه و فعال‏سازی دانش پیشین آزمودنی‏ ها در پیوند با موضوع این متن­ها در گروه دانش پیشین، همان آزمون به صورت پس‏ آزمون برگزار گردید. یافته­ های پیش ‏آزمون و پس ‏آزمون دو گروه که از طریق آزمون­‏ های آنالیز واریانس، تیِ زوجی و کولموگروف-اسمیرنوف مورد تحلیل قرار گرفت،  نشان داد دانش واژگانی بر درک مطلب خوانداری تأثیر معناداری دارد، در حالی که این روند در مورد فعال‏سازی دانش پیشین فارسی‏ آموزان مشاهده نمی‏شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Vocabulary Knowledge and Background Knowledge on Reading Comprehension among Non Iranian Persian learners

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahdi Abtahi 1
  • Mehdi Khodadadian 2

1 Faculty member of Imam Khomeini International University

2 Faculty member of Imam Khomeini International University

چکیده [English]

Comprehension is the process of getting information from reading and listening. It plays a fundamental role in language learning. Several factors are involved in comprehension such as vocabulary knowledge and prior/ background knowledge.
This research investigates the effect of lexical knowledge and prior knowledge on the understanding of non-Iranian Persian texts. The participants of this study are multilingual learners.  For this purpose, out of about 100 advanced language learners of the Persian language teaching center of Imam Khomeini International University in Iran, 65 (of both genders) were selected. After homogenizing the participants by a word level test, they were reduced to 46 (sample population). Subsequently, this number was divided into two groups of 23 learners, vocabulary training and activating the previous knowledge. A pre-test was held including two reading comprehension passages focusing on culture and history of Iran. The reliability of the test was analyzed based on Kooder-Richardson and the result was 0.71. Both groups were taught the unfamiliar words of the test and finally the same test was conducted as a post-test. The pre-test and post-test results of the two groups were analyzed using ANOVA, paired sample t-test and Kolmogorov-Smirnov tests. The results of the data analysis in relation to the research hypotheses is summarized as follows:
The first hypothesis of the research focused on the influence of lexical knowledge on the comprehension of reading passages of non-Iranian Persian speakers. The results of the data analysis confirm the first hypothesis with a high level of significance. This result is in line with the results of the Anjomshoa and Zamanian(2014), Zhang and Annual (2008), Rashidi and Khosravi (2010), Shiotsu and Weir (2007), Golkar & Yamini (2007) and Mehrpur et al. (2011). The second hypothesis focused on the effect of prior knowledge on the comprehension of the reading passages of non-Iranian Persian learners. The results of the data analysis indicated that the activation of previous knowledge does not have a positive effect on the comprehension of  the passages. The results of the previous studies in this area, unlike the effect of lexical knowledge on reading comprehension, are not homogeneous, and different results have been obtained. The results of this study also indicate that the activation of prior knowledge on reading comprehension sometimes does not have any positive effects. Moreover, it can sometimes be influenced by factors such as the complexity of reading text and the lack of familiar vocabulary.
Finally the findings of the research suggests that the lexical knowledge of non-Iranian Persian speakers has a greater impact on reading comprehension than their previous knowledge.
This study has the following implications. First, language teachers should pay more attention to the choice of reading passages.  The reading passages should not only be look at as a practice, but these passages should be for the acquisition and improvement of knowledge. By choosing textbooks and reading resources appropriately, learners will be able to effectively enhance their lexical knowledge and general information.
Second, teachers should find ways to increase lexical knowledge. For example, encourage learners to read texts beyond textbooks. And in the end, the findings of this study indicate that vocabulary plays a very important role in reading comprehension. Therefore, teacher should spend more time on activating learners’ lexical  knowledge in the form of sentence building, expressing the synonyms and opposites of the words, and explaining unfamiliar words.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reading comprehension
  • Vocabulary knowledge
  • Prior/ background knowledge

Adams, M. J., & Collins, A. (1977). A schema theoretic view of reading. Technical Report, 32, 58- 72.

Anjomshoa, L., & Zamanian, M. (2014). The effect of vocabulary knowledge on reading comprehension of Iranian ESL learners. International Journal on Studies in English Language and Literature, 2(5), 90-95.

Brantimeier, C. (2005). Effect of reader's knowledge, text type, and text type on L1, and L2 reading comprehension. The Modern Language Journal, 89, 37-53.

Brown, G., & Yule, G. (1981). Discourse analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Buer, I., & Nation, I.S.P. (1993). Word families. International Journal of Lexicography. 6, 1-27.

Carrel, P. L. (1984). Schema theory and ESL reading: Classroom implications and applications. The Modern Language Journal, 68, 332-342.

Carrel, P. L. (1982). Cohesion is not coherence. TESOL Quarterly, 16(4), 92- 112.

Chan, C. Y. (2003). Cultural content and reading proficiency. Language, Culture and Curriculum, 16(1), 60-69.

Cook, G. (1997). Key concepts in ELT. ELT Journal, 51(1), 56-75.

Field, J. (2003). Psycholinguistics: A resource book for students. London: Routledge.

Duke, N. K., Pressley. M., & Hilden, K. (2004). Difficulties with reading comprehension. New York: Guilford.

 Golkar, M., & Yamini, M. (2007). Vocabulary and reading comprehension. Journal of the Reading Specialist, 6, 126-135.

 Hammadu, J. (1991). Interrelationship analogy and content knowledge on reading comprehension: What helps, what hurts? Modern language Journal, 84, 38-50.

Hirsh, E. D. (2003). Reading comprehension requires knowledge of words and the world. American Educator, 27(1), 16-22.

 Hu, M., & Nation, I. S. P. (2000). Unknown vocabulary density and reading comprehension. Reading in a Foreign Language, 13(1), 403-430.

Johnson, P. (1982). Effect of reading comprehension on building background knowledge. TESOL Quarterly, 16, 503-516.

 Lee, J. F. (1986). Background knowledge and L2 reading. The Modern Language Journal, 70, 350-354.

Martin-Chang, S. Y., & Gould, O. N. (2008). Revisiting print exposure: Exploring differential links to vocabulary, comprehension and reading rate. Journal of Research in Reading, 31(3), 273- 284.

 Mehrpur, S. Razmgoo, S., & Kian. P. (2011). The relationship between depth and breadth of vocabulary knowledge and reading comprehension among Iranian EFL learners. Journal of English Language Teaching and Learning,2 (222), 53- 77.

 Nation, I. S. P. (2001). Learning Vocabulary in another Language.Cambridge: Cambridge University Press.

 Nation, I. S. P. & Warning, R. (1997). Vocabulary size, text converge and world lists. Cambridge: Cambridge University Press.

Nuttal, C. (1982). Teaching reading skills in a foreign language. London: Heinemann Educational Books.

 Rahman, T., & Bisanz, G. L. (1986). Reading ability and use of a story schema in recalling and reconstructing information. Journal of Educational Psychology, 18(5), 323-333.

 Rashidi, N., & Khosravi, N. (2010). Assessing the role of depth and breadth of vocabulary knowledge in reading comprehension of Iranian EFL learners. Journal of Pan-Pacific Association of Applied Linguistics, 14 (1), 81-108.

 Read, J. (1993). The development of new measure of L2 vocabulary knowledge. Language Testing, 10(3), 355-371.

 Schmitt. N.(1998).Tracking the incremental acquisition of second language vocabulary: A longitudinal study. Language Learning, 48(2), 281-317.

 Shiotsu, T., & weir, C. (2007). The relative significance of syntactic knowledge and vocabulary breadth in the prediction of reading comprehension test performance. Language Testing, 24, 99-128.

 Tompkins, G.E. (2011). Literacy in the early grade: A success full start for prek-4 readers. Boston: Pearson.

 Weng, P. S. (2012). The effect of background knowledge on EFL learner's reading comprehension. Sino-us English Teaching, 9(9),1516-1523.

 Yule, G. (2006). The study of language (3nd ed.).Cambridge: Cambridge University Press.

 Zhang, L. J., & Annual, S. B. (2008). The role of vocabulary in reading comprehension, RELC Journal, 31(3), 213-284.