نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان-گروه زبان های خارجی

2 دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

چکیده

تصویرسازی و تصویرگونگی که پیامدِ ارتباطِ انگیختۀ بین دال و مدلول در سطح نشانه است، مختص ه‏ای ادبی و زیبایی ­شناختی است که کاربرد گستردة آن در اشعار شیخ ازل حافظ شیرازی توجه بسیاری از پژوهشگران را به سوی خود جلب نموده ­است. در این راستا، هدفِ پژوهشِ حاضر، بررسی گونه ­های مختلف روابط انگیخته و فراوانی آن‏ها در چهارچوب پیوستار نمادپردازی آوایی پیشنهادی هینتون و همکاران (Hinton et al. 1994) در مجموعۀ اشعار حافظ است. به این منظور، پس از گردآوری بیت ­ها یا مصرع‏هایی که در برگیرندة یکی از روابط انگیخته ­بودند، انواع نمادپردازی آوایی مشتمل بر گونه ­های عینی، تقلیدی، ترکیبی و قراردادی، به همراه میزان فراوانی آن‏ها در پیکرۀ پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. یافته­ های پژوهش با در نظر گرفتن گونه ­های مختلفِ روابط انگیخته، از بیشترین تا کمترین سطح شفافیت در پیکره مورد بررسی، بیا­ن­گر اهمیتِ این ارتباط در سطح نشانه ‏های شعری بوده­ که منجر به جذابیّت و ماندگاری این اشعار نیز شده ­است. بررسی کمّی این نشانه‏ ها نیز نشان داد که بین میزان انگیختگی و فراوانی آن‏ها نسبت و ارتباط مستقیمی وجود دارد؛ به این­ معنا که بر روی محور تصویرگونگی هر چه به سمت شفافیّت بیشتر پیش­رویم بر تعداد و فراوانی نشانه ‏ها افزوده شده و هرچه از سطح شفافیّت کاسته ­­شود، تعداد و فراوانی داده‏ها کمتر می‏شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sound Symbolism Continuum in Hafiz “Based on Hinton’s Framework”

نویسندگان [English]

  • Azadeh Sharifi moghadam 1
  • Hossein Mehrara 2

1 Shahid Bahonar University of Kerman-

2 Azad Islami university of Kerman

چکیده [English]

Poems as texts consist of words, morphemes, and sounds, and all of them are eloquent and meaningful. The effect of the sounds on the meanings in texts, especially in literature, is not a new idea and it has long been considered to be important by poets, linguists and literary scholars.
The semiotic system of language includes a set of symbols that can be generally divided into two groups of symbols and icons due to the degree of relationship between the signified and the signifier. Icons are words or forms with a type of imitation and similarity between the signifier and the signified. Iconicity and symbolism which are the result of relationship between the signifier and the signified are typical aesthetic features of literature and have attracted many researchers' attention.
Hinton et al. (1994) provide a method for analyzing the relationship between form and meaning. In this analysis, any kind of motivated relationship in a word is called "sound symbolism", which refers to a kind of transparency that describes the phonetic-semantic relationship within a context. Motivated signs are divided into four types according to the degree of the relationship between form and meaning:
Corporeal sound symbolism: In this category of signs, the relationship between the signifier and the signified in a word is direct, concrete and transparent. It includes signs in which the phonetic features indicates the physical characteristics or emotional state. Natural symptoms (such as coughing, sneezing, nodding), physical markers, as well as words like "wow" and "oh" referring to the emotional state of the speaker are corporeal sound symbolism.
Imitative sound symbolism: It covers the signs whose phonetic features (the signified) is the imitation of the referent in the real world (the signifier).  Onomatopoeias that reflect the sounds of the environment are placed in this category.
Synthetic sound symbolism: Motivation in synthetic signs are more complicated and less transparent than the above categories. This type of motivation is found in seemingly unmotivated forms in which there is a correspondence between the presence of vowels or consonants and some properties like size, shape or taste. The correspondence between the vowel /i/ and the concepts of diminution show this type of relation.
Conventional sound symbolism: The least degree of motivation between the signifier and the signified is found in conventional signs. So, the signs of this type are the most distant from the iconic signs due to their opacity. This kind of form-meaning relationship is also referred to as phonesthemes or phonetic intensive.
The purpose of this research was to study types and frequency of sound symbolism in Hafiz’s Ghazals. The following questions were to be answered:
a) What are different types of sound symbolism in the poems? Can we put them in a motivation continuum?
b) What types of sound symbolism are more frequent? Is there any reason for that?
The huge number of motivated signs in Hafez's poems is significant, indicating the importance of the signifier and the signified relation of signs. The frequency of the use of these types of signs at the level of the poetry indicates the importance of this relationship in understanding the meaning and also shows that in addition to the transfer of meaning through the concept of the word, the poet also applied the relation between the word form and its phonetic features.
The body of the study consisted of 988 motivated signs, which were found in 936 lines / hemistiches from Hafez’s Ghazals. In response to the first question of this research, motivated signs in Hafez's poetry can be classified into four corporeal, imitative, synesthetic, and conventional classes. In this category, which has a continuum, and on which signs are categorized based on the degree of motivated signs or the relationship between the signifier (form, sound attributes) and the signified (level of meaning) from the highest degree of transparency to the lowest level.
The quantitative analysis of the types of motivated signs in the poems confirmed that there is a direct relation between the degree of motivation and the frequency of the signs, which is the answer to the second question. That is, the more we move towards transparency, the more the frequency of signs occur. Therefore, the most frequent is the corporeal and the least frequent is the conventional.
The relative assumption of the relationship between the signifier and signified in the semantic language system makes it possible to put all the signs, both contractual and motivated, on a single continuum in a way that the existence of motivation does not contradict the arbitrariness. Therefore, the above two principles are not contradictory, but they are complementary to each other.
And finally, transparency or motivation is one of the tools of creativity and also the means of aesthetics in language. It is undoubtedly one of the charming and survival mysteries of poetry signs in the minds and souls of readers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • Sound symbolism
  • Transparency
  • Opacity
  • Iconicity
  • Hafiz’s Divan

ابوالحسنی ­زاده، وحیده و آزاده شریفی­ مقدم (1391). «پژوهشی پیرامون الفاظ نام ­آوا در گونۀ گفتاری کرمان». پژوهشگران فرهنگ. سال 11. شمارة 30. صص 185-204.

 افراشی، آزیتا (1378). «نگاهی به شفافیّت و تیرگی معنایی در سطح واژه‌های‌ مرکّب‌». زبان و ادب. شمارة 9 و 10. صص61-74.

البرزی ورکی، پرویز(1379). «روابط تصویری در ساخت ­واژۀ زبان فارسی». زبا­­­­ن­شناسی. سال 15. شمارة 1. صص24-33.

پویان، محمد (1391). «سبک‏ شناسی آوایی شعر حافظ شیرازی با توجه به دیدگاه­های موریس گرامون». سبک ­شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب). سال 5. شمارة 3. صص27-35.

حق­بین، فریده (1378). «بررسی میزان طبیعی بودن نظام تصریفی زبان فارسی بر مبنای نظریۀ صرف طبیعی».  زبان و ادب. سال 2. شمارة 9 و 10. صص75-96.

دبیرمقدم، محمد (1376). «ساخت­ های سببی در زبان فارسی». زبان­شناسی. سال 5. شمارة 1. صص13-67.

دبیرمقدم، محمد (1369). «پیرامون را در زبان فارسی». زبا­ن­شناسی. سال 7. شمارة 1. صص2-60.

طبیب­ زاده، امید (1386). کشش در دستگاه مصوتی زبان فارسی. مجموعه مقالات دانشگاه علامه طباطبایی. شمارة 219. صص440-418.

قائدی، مرتضی و صمدی، مجید (1391). «بررسی تأثیر چیدمان حروف در موسیقی و معنای ابیات وصفی معلقات سبع». زبان پژوهی. سال 3. شمارۀ 6، بهار و تابستان. صص 69-110.

وحیدیان کامیار، تقی (1375). فرهنگ نام ­آواها در زبان فارسی. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.