نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دانشگاه اصفهان

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده

همخوان­های خیشومی که جزو همخوان­های رسا هستند، تقریباً در تمامی زبان­های دنیا حضور دارند. از لحاظ صوت­شناختی، این همخوان­ها دارای چندین ویژگی می­باشند که از جمله می­توان به شکل­گیری پادسازه در آنها اشاره کرد. این تحقیق، با هدف شناسایی ناحیة بسامدی شکل­گیری پادسازه در خیشومی­های زبان فارسی، تعداد 1170 طیف از دو خیشومی [m] و [n] تولیدشده توسط سه گویشور زن و سه گویشور مرد بزرگ‌سال فارسی‌زبان را مورد بررسی قرار داده است. با استفاده از نرم‌افزار اسپیچ استودیو، طیف­های FFT و LPC این دو خیشومی استخراج و ناحیة بسامدی شکل­گیری پادسازه در آنها بر مبنای معیار شدت سازه­ها مشخص شده­اند. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که اگرچه شکل­گیری پادسازه در تولید خیشومی­های زبان فارسی امری ثابت نیست ولی با این وجود حضور پادسازه در سه ناحیة بسامدی سازة اول و دوم، سازة دوم و سوم و سازة سوم و چهارم این همخوان­ها مشهود است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An acoustic study of frequency area of antiformant in Persian nasals

نویسندگان [English]

  • Zinab Jafari 1
  • Batool Alinezhad 2

1 Esfehan University

2 Esfehan University

چکیده [English]

Abstract
Nasal consonants are a sonorant category of the sounds of the world languages and are considered among universal sounds. Almost all the world languages have the category of nasal consonants in their sound system. Acoustically, nasal consonants have some features one of which is the formation of anti-formant. This research explores 1170 spectrums of two nasals, [m] and [n] which have been produced by three adult Persian women and three adult Persian men in order to identify the frequency area of anti-formant formation in Persian nasals. The FFT and LPC spectrums of these two nasals were extracted by Speech Studio software and their frequency area of anti-formant formation were determined on the basis of formants’ intensity. The results of this research show that anti-formant formation in the production of Persian nasals is not a permanent issue. Nonetheless, the existence of anti-formant is visible in three frequency areas including, F1 and F2, F2 and F3 and F3 and F4.
 
Keywords: nasal, anti-formant, intensity, LPC spectrum
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • nasal
  • anti-formant
  • intensity
  • LPC spectrum

بی­جن­خان، محمود (1392). نظام آوایی زبان فارسی. تهران: انتشارات سمت.

ثمره، یدالله (١٣64). آواشناسی زبان فارسی: آواها و ساخت آوایی هجا. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

علی­نژاد، بتول و فهیمه حسینی­بالام (١٣٩1). مبانی آواشناسی آکوستیکی. اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.

مدرسی قوامی، گلناز (١٣٩٠). آواشناسی: بررسی علمی گفتار. تهران: انتشارات سمت.

Ashby, P. (2012). Understandig Phonetics. London: Hodder Education.

Borden, G. J., K. S. Harris & L. J. Raphael (2003). Speech Science Primer: Physiology, Acoustics, and Perception of Speech. 4th Edition. New York: Lippincott Williams & Wilkins.

Dellatre, P. (1958). "Les Iindices Acoustiques de la Parole". Phonetica. No. 2. pp. 226-251.

Fant, G. (1960). Acoustic Theory of Speech Production. Netherlands: Mouton, The Hague.

Fry, D. B. (1979). The Physics of Speech. Cambridge: Cambridge University Press.   

Fujimura, O. (1962). "Analysis of Nasal Consonants". Journal of the Acoustical Society of America. No. 34. pp. 1865-1875.

Jassem, W. (1973). Podstawy Fonetyki Akustycznej. Warsaw: Polska Akademia Nauk.

Johnson, K. (2003). Acoustic and Auditory Phonetics. 2nd Edition. Oxford: Blackwell Publishing.

Ladefoged, P. & I. Maddieson (1996). The Sounds of the World’s Languages. Oxford: Blackwell Publisher Ltd.

Laver, J. (1995). Principles of Phonetics. Cambridge: Cambridge University Press.

Lindqvist-Gauffin, J. & J. Sundberg (1976). "Acoustic Properties of the Nasal Tract". Phonetica. No. 33. pp. 161-168.

Pruthi, T. & C. Y. Espy-Wilson (2004). "Acoustic Parameters for Automatic Detection of Nasal Manner". Speech Communication. No. 43. pp. 225-239.

Recasens, D. (1982). "Perception of Nasal Consonants with Special Reference to Catalan". Status Report on Speech Research. No. 69. pp. 189-226.   

Reetz, H. & A. Jongman (2009). Phonetics: Transcription, Production, Acoustics, and Perception. Singapore: Wiley-Blackwell.

Stevens, K. N. (1999). Acoustic Phonetics. Cambridge: MIT Press.