نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

از مهم‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای هر نظام آموزشی، برنامه‌ریزی، تدوین، بررسی، تغییر و به‌روزرسانی کتاب‌های درسی است چراکه تقویت بنیاد هر نظام آموزشی، وابسته به کیفیت و کمیت اطلاعاتی است که از طریق «رسانه‌ای مهم و پرکاربرد» به‌نام کتاب درسی در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد. بنابراین، ارزیابی کتاب‌های درسی برای ارتقا و ترسیم ویژگی‌های کتاب‌های آینده امری ضروری است. از این‌رو، تحقیق حاضر به ارزیابی کتاب «پراسپکت دو»می‌پردازد که در سال‌های اخیر در پایة هشتم نظام آموزشی ایران (دوم متوسطه) جهت تدریس زبان انگلیسی مورد استفاده قرار گرفته است. در این بررسی، نظرات معلمان زبان انگلیسی هفت شهر اصفهان، همدان، کرج، سنندج، رشت، قروه و بروجرد به‌وسیلةپرسش‌نامة ۶۵ سئوالی محقق‌ساخته گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفته است. به‌منظور حصول اطمینان از روایی و پایایی ابزار تحقیق، نخست پرسش‌نامة مذکور به‌صورت آزمایشی در مقیاس محدود به اجرا درآمد و بر این اساس، ضریب پایایی پرسش‌نامه (آلفای کرانباخ برابر 9/‍0) ونیز روایی سازة آن از طریق تحلیل عاملی (تأییدی)تأیید گردید. در مطالعة اصلی از میان 236 پرسش‌نامة توزیع‌شده، 200 نسخه توسط دبیران تکمیل شد و 38 نفر نیز در مصاحبه‌ای نیمه‌ساختارمند شرکت نمودند. نتایج حاصل از تحلیل کمّی و کیفی پرسش‌نامه و سئوالات مصاحبه نشان داد که دبیران زبان انگلیسی، کتاب حاضر را به‌لحاظ محتوای زبانی مناسب و از نظر جنبه‌های ظاهری، فرهنگی، و نیز ایجاد شرایط واقعی برای استفاده از زبان هدف ضعیف ارزیابی کرده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prospect II: A Textbook Evaluation Study based on EFL Teachers’ Perspective

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ahmadi Safa
  • Azam Ghonche poor
  • Reza Malek Mohamadi
  • Zahra Seifi
  • Soroor Zekrati

Bu Ali Sina University

چکیده [English]

Abstract
 
One of the most basic and essential necessities of every educational system is the development, evaluation and adaptation of textbooks. A key condition for safeguarding the foundations of any educational system is the quality and quantity of information that is made available to students through textbooks as an important and widely applicable educational media. Hence, textbook evaluation is of grave significance for the upcoming textbook development and revision projects. Against this background, the present study sets out to evaluate "Prospect II" as a textbook package designed for second grade high school English course in the Iranian public education system. For this purpose, a 65 item Likert scale researcher made questionnaire was developed and pilot tested. Based on the obtained data from the pilot study, the reliability index was found (α=0.9) to be highly acceptable. Moreover, confirmatory factor analyses confirmed the instrument as a valid questionnaire for the intended purpose. The questionnaire was distributed among 236 English teachers from Isfahan, Hamedan, Karaj, Sanandaj, Ghorveh, Rasht and Boroujerd, 200 of whom returned the completed questionnaire. Furthermore 38 English teachers sat for a semi-structured interview. Both quantitative and qualitative data analyses revealed that the teachers regarded the textbook as acceptable considering the language related content, however, they believed that the text is quite unacceptable and poor concerning physical and cultural aspects. Finally, the provision of authentic contexts of language use for the EFL learners was also found to be unsatisfactory.
 
Keywords: textbook evaluation, Prospect II, English Language.   
 
 
[1] Corresponding Author, Associate Professor, TEFL Department, Bu Ali Sina University , ahmadisafa@basu.ac.ir, ahmadisafa@gmail.com
2-5, MA in TEFL, Bu Ali Sina University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Textbooks evaluation
  • Prospect 2
  • English language

احمدی صفا، محمد. و مجتبی فراهانی (2016). «پرورش توانش بینا‌فرهنگی در پراسپکت یک بر اساس دیدگاه معلمان زبان‌انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی». پژوهش نامة انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی.دورة 15. شمارة 36. صص 24-1.

نیک نفس، سعید و خدیجه علی­آبادی (1392). «نقش تحلیل محتوا در فرآیند آموزش و طراحی کتابهای درسی». مجلة جهانی رسانه. دورة 8.  شمارة 2. شمارة پیاپی16. صص 150-124.

Ahmadi Safa, M., M. Moradi & R. Hamzavi (2015). "Iranian EFL Teachers and Learners Prespective on Potentiality of Top Notch Series for Intercultural Competence Development". Iranian Journal of Language Teaching Research, 3(2). pp. 47-66.

Allwright, R. L. (1981)."What do we Want Teaching Materials for?". ELT Journal. 36(1). pp. 5-17.

Ara, S. (2009). "Use of Songs, Rhymes and Games in Teaching English to Young Learners in Bangladesh". Dhaka University Journal of Linguistics. 2(3). pp. 161-172.

Bemani, M. & A. Jahangard (2014). "Attitude Analysis of Teachers: The Case of Iranian Newly Developed EFL Textbook for Junior High Schools". International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World. 7 (1). pp. 198-215.

Breen, M. & C. N. Candlin (1987). "Which Materials? A Consumer’s and Designer’s GuideELT Textbooks and Materials: Problems in Evaluation and Development". ELT Documents. 126. pp. 13-38.

Borg, S. (2006). "The Distinctive Characteristics of Foreign Language Teachers". Language Teaching Research. 10(1). pp. 3-31.

Cunningsworth, A. (1995). Choosing your Course Book. Oxford: MacMillan.

Dahmardeh, M. (2004). "Curriculum Reform in Schools: The Importance of Evaluation". Journal of Curriculum Studies. 36(3). pp. 361-379.

Ellis, R. (1997). "The Empirical Evaluation of Language Teaching Materials". ELT Journal. 51(1). pp. 36-42.

Hismanoglu, M. (2011). "An Investigation of ELT Students’ Intercultural Communicative Competence in Relation to Linguistic Proficiency, Overseas Experience and Formal Instruction". International Journal of Intercultural Relations. 35(6). pp. 805-817.

Hutchinson, T. & A. Waters (1987). English for Specific Purposes: A Learning-Centered Approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Iraji, A. (2007). Pragmatic Features of the New Interchange: How Communicative and Task-based is it?Unpublished Master’s Thesis, Shiraz University, Iran.

Jacobs, G. M. & A.  Goatly (2000). "The Treatment of Ecological Issues in ELT Course Books".ELT Journal.54. pp. 256-264.

Jahangard, A. (2007). "Evaluation of EFL Materials Taught at Iranian Public High Schools". The Asian EFL Journal. 9(2). pp. 130-150.

Juan, R. (2010). "A Content Analysis of the Cultural Content in the EFL Textbooks". Canadian Social Science. 6(5). pp. 137-144.

Lawrence, W. P. W. (2011). Textbook Evaluation: A Framework for Evaluating the Fitness of the Hong Kong New Secondary School (NSS) Curriculum. Unpublished Dissertation, City University, Hong Kong.

Lems, K. (1996). "For a Song: Music across the ESL Curriculum". Paper Presented at the Annual Convention of Teachers of English to Speakers of Other Languages, Chicago. Eric Document Reproduction No. ED 396 524.

Litz, D. R. A. (2005)."Textbook Evaluation and ELT Management: A South Korean Case Study". Asian EFL Journal. Retrieved May, 2014 from

        <http://www.asian-efljournal. com/Litz thesis.pdf.>

McDonough, J. & C. Shaw (1993). Materials and Methods in ELT. Oxford: Blackwell Publishers.

Mares, C. (2003). "Writing a Course Book". Developing Materials for Language Teaching.  B. Tomlinson (ed.). London: Continuum. pp. 130-140

Najafi Sarem, S., H. Hamidi & R. Mahmoudie (2013).  "A Critical Look at Textbook Evaluation: A Case Study of Evaluating an ESP Course-Book: English for International Tourism". International Research Journal of Applied and Basic Sciences. 4(2). pp. 372-380.

Richards, J. C., W. A. Renandya (2002). Methodology in Language Teaching: An Anthology of Current Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Sheldon, L. E. (1988). "Evaluating ELT Textbooks and Materials". ELT Journal.42(4). pp. 237-246.

Skierso, A. (1991). "Textbook Selection and Evaluation". Teaching English as a Second or Foreign Language. 2. pp. 432-453.

Tok, H. (2010). "TEFL Textbook Evaluation: From Teachers’ Perspectives". Educational Research and Review. 5(9). pp. 508-517.

Tomlinson, B. (2001). "Materials Development". The Cambridge Guide to Teaching: English to Speakers of other Languages. R. Carter & D. Nunan (eds.). Cambridge: Cambridge University Press. pp. 66-71.

Ur, P. (1996). A Course in Language Teaching: Practice & Theory. Cambridge: Cambridge University Press.