نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان (نویسندة مسئول)؛

2 استاد گروه زبان‌شناسی همگانی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان؛

چکیده

پژوهش حاضر مطالعه­ای است برای تعیین رنگ­واژه­های اصلی زبان فارسی و بررسی سلسله­مراتبی این واژه­ها. چارچوب این پژوهش نظریة برلین و کی (1969) در مورد همگانی­های رنگ‌واژه‌هاست. روش مورد استفاده در این پژوهش روش دیویس و کربت (1994 و 1995 و 1999) است که با استفاده از روش­های آماری، سعی در یافتن میزان صحت آن در مورد زبان فارسی داریم. داده­های این پژوهش از افرادی در دو گروه سنی دبستانی و دانشگاهی به دست آمده است. بررسی نتایج حاصل از آزمون­های فهرست­سازی و نامیدن و بهترین نمونه نشان می­دهد که زبان فارسی 6 رنگ­واژة اصلی دارد. 6 رنگ­واژة اصلی در این زبان به‌ترتیب عبارتند از: آبی، قرمز، سبز، سفید، سیاه، زرد، که البته این نتایج با نظریات برلین و کی (1969) هم‌سو است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Persian Basic Color Terms

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Alizadeh sahraee 1
  • Mohammad Rasekhmahand 2

افشار، ایرج (1378). «گونه­های رنگ در زبان فارسی». مجلة زبان­شناسی. سال 14 (شمارة اول و دوم). صص 9-2.

منصوری، مهرزاد (1375). «بررسی رنگ­واژه­ها در زبان فارسی». مجلة زبان­شناسی. سال 13 (شمارة اول و دوم). صص 115-105.

Al-Rasheed, Abdulrahman S., Humood H.  Al-Sharif, Mohammed J. Thabit, Norah S. Al-Mohimeed & I. R. L. Davies (2008). "Basic Color Terms of Arabic". PICS 08. United Kingdom, University of Glasgow. pp. 53-58.

Amouzadeh, Mohammad, Manouchehr Tavangar & Mohammad A. Sorahi (2012). "A Cognitive Study of Color Terms in Persian and English". Procedia - Social and Behavioral Sciences. 32.  pp. 238-245.

Askari Kermani, A. (1995).Persian Color Terms Used in Kerman and its Suburbs: A Sociolinguistic Perspective. University of Shiraz M.A. Thesis.

Berlin, B. & P. Kay (1969). Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. Berkeley, CA: University of California Press.

Collier, G. A. (1973). "Review of Basic Color Terms by Brent Berlin and Paul Kay". Language. 49. pp. 245-48.

Corbett, G. & I. R. L. Davies (1995). "Linguistic and Behavioural Measures for Ranking Basic Colour Terms". Studies in Language. 19:2. pp. 301-357.

Davies, I. R. L. & G. Corbett (1994). "The Basic Color Terms of Russian". Linguistics. 32. pp. 65-89.

_______ (1997). "A Cross-Cultural Study of Colour Grouping: Evidence for Weak Linguistic Relativity". British Journal of Psychology. 88. pp. 493-517.

Davies, I. R. L., G. Corbett, A. Mtenje & P. Snowden (1995). "The Basic Color Terms of Chichewa". Lingua. 95. pp. 259-278.

Davies, I. R. L., T. Sosenskaja & G. Corbett (1999). "Colours in Tsakhur: First Account of the Basic Colour Terms of a Nakh-Daghestanian". Language and Linguistic Typology. 3. pp.179-207.

Greenberg, J. H. (1966). Language Universals - with Special Reference to Feature Hierarchies. Berlin: Mouton de Gruyter.

_______ (1969). "Language Universals: Research Frontier". Science. 166. pp. 473-478.

_______ (1975). "Research on Language Universals". Annual Review of Anthropology 4. pp. 75-94.

Heider, Eleanor R. (1972). "Universals in Color Naming and Memory". Journal of Experimental Psychology. 93. pp. 10-20.

HTML-Color-Names (2012). HTML Color Chart with 140 Color Names. Retrieved 01 10, 2011, from HTML Color Names: <http://www.html-color-names.com/color-chart.php>

Jakobson, R. (1941). Kindersprache, Aphasie, und Allgemeine Lautgesetze. Uppsala, Sweden: Almqvist och Wiksell.

Lucy, J. A. & R. A. Shweder (1979). "Whorf and His Critics: Linguistic and Nonlin-guistic Influences on Color Memory". American Anthropologist. 81. pp. 581-615.

Mahootian Sh. & L. Gebhardt (1997). Persian (Descriptive Grammars). London: Routledge.

Ostwald, Wilhelm (1939). Die kleine Farbmeßtafel nach Wilhelm Ostwald. Bearbeitet von Gerhard Streller und Grete Ostwald. Text von Gerhard Steller. Göttingen: Muster-Schmidt.

Sutrop, Urmas (2001). "List Task and a Cognitive Salience Index". Field Methods. 13. 3. pp.263–276.

_______ (2002). The Vocabulary of Sense Perception in Estonian: Structure and History Opuscula Fenno-Ugrica Gottingensia, 8. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Uusküla, Mari (2007)."The Basic Colour Terms of Finnish". SKY Journal of Linguistics. 20. pp. 367-397.

_______ (2008)."The Basic Colour Terms of Czech". Trames. 12. 1. pp. 3-28.

Waggoner, T. L. (n.d.). Colorblind Homepage. Retrieved 01 07, 2012, from Testing Color Vision: <http://colorvisiontesting.com/online%20test.html>

Witkowski, S. R. & Cecil H. Brown (1982). "Whorf and Universals of Color Nomenclature". Journal of Anthropological Research. vol. 38. No. 4 (winter, 1982). pp. 411-420.