نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه زبان انگلیسی، دانشکدة مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران (نویسندة مسئول)؛

2 دانشیارگروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدة زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران؛

3 مربی، گروه آمار زیستی، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران؛

چکیده

استعارة دستوری در مقالات پژوهشی پزشکی: بررسی مقایسه­ای مجلات ایرانی به زبان انگلیسی و مجلات انگلیسی/ آمریکایی*   نسرین صیفوری[1] عباسعلی رضایی[2] آقا فاطمه حسینی[3]   تاریخ دریافت: 4/12/91 تاریخ تصویب: 27/11/92   چکیده استعارة دستوری مهم‌ترین ویژگی گونة علمی زبان انگلیسی به حساب می‌آید که باید به‌طور مناسب، بجا، و در دفعات کافی به کار گرفته شود، در غیر این صورت زبان به نوع محاوره‌ای نزدیک می‌شود. هدف این پژوهش مقایسه بین انواع استعاره­های دستوری اندیشگانی به‌کاررفته در مقالات اصیل پزشکی ایرانی به زبان انگلیسی و مقالات انگلیسی/آمریکایی بوده است.از این رو، میزان استفاده از استعارة دستوری در سه نوع اطلاعات ارائه‌شده از بخش بحث (مطرح کردن یک یافتة ویژه، تفسیر یافته، و مقایسة نتایج قبلی با نتایج مطالعه) در دو دسته مقاله 32 تایی، که از ژانویة 2007 تا فوریة 2008 در مجلات انگلیسی- آمریکایی و مجلات پزشکی ایرانی به زبان انگلیسی متعلق به پایگاه اطلاعات علمی ISIچاپ شده بودند، مقایسه گردیدند. داده‌ها  از طریق آزمون تی محاسبه شدند. یافته‌ها نشان دادند گرچه در مقالات پزشکی ایرانی، در مقایسه با نویسندگان انگلیسی/آمریکایی، به‌صورت معنی‌داری نسبت کمتری از مجموع استعاره‌های دستوری اندیشگانی و همچنین هر یک از صفت‌شدگی‌ها به کار رفته بود، اما در استفاده از اسمی‌شدگی‌ها تفاوت معنی‌داری بین دو دسته مقاله وجود نداشت. از این یافته‌‌ها می‌توان برای آشنا ساختن دانشجویان پزشکی، پزشکان و دیگر علاقمندان به چاپ مقالات علمی انگلیسی با اهمیت کاربرد انواع استعاره‌های دستوری در زبان انگلیسی علمی و نحوة نگارش آنها و همچنین در ارزیابی مقالات پزشکی برای چاپ در مجلات انگلیسی بهره برد.   واژه‌های کلیدی: دستور زبان نقش‌گرای نظام‌مند، استعارة دستوری، فرانقش اندیشگانی، فرانقش تجربی، فرانقش منطقی، مقالات پزشکی ایرانی به زبان انگلیسی
* این مقاله حاصل بخشی از طرح پژوهشی شمارة 12766 با عنوان «بررسی مقایسه‌ای کاربرد استعارة دستوری در مقالات پزشکی مجلات انگلیسی/ آمریکایی و مجلات پزشکی ایرانی به زبان انگلیسی» می‌باشد که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی تهران اجرا شده است. [1] استادیارگروه زبان انگلیسی، دانشکدة مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران (نویسندة مسئول)؛ sayfouri.n@iums.ac.ir [2] دانشیارگروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدة زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران؛ aarezaee@ut.ac.ir [3] مربی، گروه آمار زیستی، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ hosseini.f@iums.ac.ir

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Iranian Medical Journals in English and Those of Two English-speaking Countries Nasrin Sayfouri[1] Abbas Ali Rezaee[2] Agha Fatemeh Hosseini[3]

نویسندگان [English]

  • Narges Seyfori 1
  • Abbasali Rezaee 2
  • Aghafatemeh Hossaini 3

چکیده [English]

Grammatical Metaphor in Medical Research Articles: A Comparative Study of Iranian Medical Journals in English and Those of Two English-speaking Countries   Nasrin Sayfouri[1] Abbas Ali Rezaee[2] Agha Fatemeh Hosseini[3]     Received: 2012/02/22 Accepted: 2013/01/30     Abstract One major feature of English scientific language is grammatical metaphor (GM) which helps promote the conciseness and preciseness of the texts. The present study aimed to investigate if Iranian writers of medical research articles (RAs) have employed the types of ideational GM appropriately and adequately. Therefore, the ideational GM types used in three information units (including Stating a specific outcome, Interpreting the outcome, and Contrasting present and previous outcome) of the Discussion Sections of two groups of randomly selected Iranian as well as British and American RAs (32 articles each), published between January 2008 to February 2009 in the journals of ISI web of science, have been compared/contrasted. The differences between the two groups’ uses of all the GMs were calculated using Independent t-tests. The results showed that although Iranian articles were shown to employ significantly (p<0.05) fewer proportions of the two types of ideational GM in general as well as fewer individual uses of the adjective-making GMs compared to British  and American ones, the two groups employed similar proportions of nominalization. To help medical writers develop more efficient use of different types of GMs, particularly adjective-making ones, materials writers or medical educators should provide consciousness-raising trainings for the interested scholars. The findings can be employed in article evaluation as well.   Keywords: systemic functional linguistics, ideational metafunction, logical metafunction, experiential metafunction, grammatical metaphor, Iranian medical research articles in English.  
[1] Assistant Professor, Department of Foreign Languages, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (corresponding author); sayfouri.n@iums.ac.ir              [2]Associate Professor, Department of English Language and Literature, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Tehran, Tehran, Iran; aarezaee@ut.ac.ir            [3]Instructor, Department of Biostatistics, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran; hosseini.f@iums.ac.ir      

کلیدواژه‌ها [English]

  • systemic functional linguistics
  • ideational metafunction
  • logical metafunction
  • experiential metafunction
  • grammatical metaphor
  • Iranian medical research articles in English

 

پورداد، افروز (1387). استعارة دستوری در زبان علم فیزیک از دیدگاه نقش‌گرایی هلیدی: مطالعة موردی زبان کتاب‌های فیزیک ایران از 1356 تا 1386. پایان‌نامة کارشناسی ارشد گروه زبان‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی.

چاوشی، مهسا (1390). کارکرد استعارة دستوری در زبان علم. پایان‌نامة کارشناسی ارشد گروه زبان‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی.

شریعت‌زاده، مولود (1388). بررسی نحوگونه‌های گفتاری و نوشتاری زبان علم فارسی بر مبنای فرانقش اندیشگانی هلیدی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد گروه زبان‌شناسی. دانشگاه الزهرا(س).

صناعتی، مرضیه (1386). مفهوم­شناسی در واژه­سازی زبان فارسی. پایان‌نامة دکتری گروه زبان‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی.

مکرم، مرجان (1383). تجزیه و تحلیل تعبیرات استعارة دستوری در چارچوب نظریة نقش‌گرایی هلیدی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد گروه زبان‌شناسی. دانشگاه شیراز.

Halliday, M.A.K. (1961). "Categories of the Theory of Grammar". Word. 17(3). pp.241-292.

_______ (1993). "Some Grammatical Problems in Scientific English", in: Writing Science: Literacy and Discursive Power. M. A. K. Halliday and J. R. Martin. London: The Falmer Press. pp. 76-94.

_______ (1998). "Things and Relations: Regrammaticising Experience as Technical Knowledge". Reading Science: Critical and Functional Perspectives on Discourses of Science. J. R. Martin & R. Veel (eds.).  London: Routledge. pp. 185-236.

Halliday, M. A. K. & Ch. Matthiessen (2004). An Introduction to Functional Grammar. London: Arnold.

Hyon, S. (1996). "Genre in Three Traditions: Implications for ESL". TESOL Quarterly. 30. No.4. pp. 693-722.

Méndez-Cendón, B. & B. López-Arroyo (2003)."Intralinguistic Analysis of Medical Research Papers and Abstracts: Rhetorical and Phraseological Devices in Scientific Information". Terminology. 9: 2. pp. 247-268.

Marco, M. J. L. (2000). Collocational frameworks in medical research papers: A genre-based study. English for Specific Purposes, 19, pp. 63-86.

Martin, J. R. & D. Rose (2007). Working with Discourse: Meaning beyond the Clause. London: Continuum.

Nwogu, N. K. (1997). "The Medical Research Paper: Structure and Functions". English for Specific Purposes. 16 (2). pp. 119-138.  

Sayfouri, N. (1996). "Cognitive Processes Involved in Comprehending Major Grammatical Features of Medical English by Persian Students of Medicine". Proceeding of International Conference on Intelligence and Cognitive Systems, Tehran, Iran. pp. 21-23.

Swales, J. M. (1990). Genre Analysis, English in Academic and Research Settings. Cambridge University Press. pp. 44-49.

_______ (2004). Research Genres: Explorations and Application. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 13-16.

_______ (2009). Worlds of genre – metaphors of genre. In C. Bazerman, A. Binnini, & D. Figueiredo (Editors), (pp. 3-16) Genre in a changing world. Colorado: The WA clearinghouse & Parlor Press. Retrieved April 25, 2016 from <http://wac.colostate.edu/books/ genre/genre.pdf.>

Wang. Y. & Bai, Y. (2007). A corpus-based syntactic study of medical research article titles. System, 35(3), pp. 388-399.

Thompson, G. (1996). Introducing Functional Grammar. New York: Arnold. pp. 34-36.