نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی (نویسندۀ مسئول)؛

2 دانشیار گروه زبان‌شناسی همگانی، دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه کردستان؛

چکیده

تحلیل و توصیف فرایند نرم­شدگی در زبان کردی (گویش کلهری)   محمد زمانی[1] ابراهیم بدخشان[2]   تاریخ دریافت: 5/12/91 تاریخ تصویب: 26/9/92   چکیده یکی از فرایند­های رایج در نظام آوایی گویش کردی کلهری فرایند نرم‌شدگی است. این فرایند در گویش کلهری هنگامی رخ می­دهد که در خوشه­های همخوانی پایانة هجا محدودیت حاشیة هجایی رعایت نشده باشد. در این تحقیق با استفاده از نظریة بهینگی نشان داده می­شود که محدودیت رعایت توالی رسایی در خوشه­­های همخوانی نمی­تواند عامل تحریک فرایند نرم­شدگی در خوشه­های همخوانی پایانة هجا در گویش کلهری باشد و این محرک را باید محدودیت حاشیة هجایی دانست. همچنین استدلال می­شود که اولویت دادن به محدودیت حاشیة هجایی در این گویش باعث می­شود با وجود ارضا نشدن محدودیت توالی رسایی، فرایند نرم­شدگی نسبت به فرایند­های حذف و اضافه فرایند بهینه‌تری قلمداد شود.   واژه‌های کلیدی: نرم­شدگی، حاشیة هجایی، توالی رسایی، نظریة بهینگی
[1] دانش‌آموختة کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی (نویسندۀ مسئول)؛ zamani.mohammad2@uok.ac.ir [2] دانشیار گروه زبان‌شناسی همگانی، دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه کردستان؛ ebadakhshan@uok.ac.ir

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Description and analysis of lenition in Kalhori Kurdish Ebrahim Badakhshan[1] Mohammad Zamani [2]

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zamani 1
  • Ebrahim Badakhshan 2

چکیده [English]

Description and analysis of lenition in Kalhori Kurdish   Ebrahim Badakhshan[1] Mohammad Zamani [2]     Received: 2013/01/23 Accepted: 2013/12/17     Abstract   One of the common phonological processes in the sound system of Kalhori Kurdish is lenition process. This process occurs in Kalhori Kurdish when the peak margin constraint is not observed in the final consonant clusters of the syllable. In this study it will be shown that constraint of observing sonority sequence in consonant clusters cannot be a motivation for the lenition process in the final consonant clusters of a syllable in Kalhori Kurdish and this motivation should be regarded as peak margin constraint. It will also be argued that prioritizing the peak margin constraint in this dialect will cause the lenition process to be considered a more optimal process than deletion and insertion processes despite the fact that the process of sonority sequence is not satisfied.   Keywords: lenition, peak margin, sonority sequence, optimality theory.        
[1]Associate Professor of Linguistics, University of Kurdistan: ebadakhshan@uok.ac.ir              [2] MA, Linguistics, University of Kurdistan (corresponding author); zamani.mohammad2@uok.ac.ir         

کلیدواژه‌ها [English]

  • lenition
  • peak margin
  • sonority sequence
  • Optimality theory

 

بی‌جن‌خان، محمود (1384). واج شناسی نظریة بهینگی. تهران: انتشارات سمت.

دبیرمقدم، محمد (1389). زبان‌شناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی (ویراست دوم). تهران: انتشارات سمت.

زمانی، محمد (1391). تحلیل و توصیف فرایند­های واجی آوایی زبان کردی (گویش کلهری). پایان‌نامة کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی. دانشگاه کردستان.

Crystal, D. (1992). An Encyclopedic Dictionary of Language and Languages. Oxford, UK: Blackwell.

Jacobs, H. )1994(. "Lenition and Optimality Theory". Proceedings of LSRL XXIV

Kager, R. (1999). Optimality Theory. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.

Kirchner, R. (1993). "Turkish Vowel Harmony and Disharmony: An Optimality Theoretic Account". Paper Presented at the Rutgers Optimality Workshop 1, Rutgers University.

Legendre, G., J. B. Grimshaw & S. Vikner (2001). Optimality-Theoretic Syntax. Cambridge, Mass.: MIT Press.

McCarthy, J. J. (2002). A Thematic Guide to Optimality Theory. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Prince, A., & P. Smolensky (2004). Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar. Malden, MA: Blackwell Pub.

Trask, R. L. (1996). Historical Linguistics. London: Arnold