نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه ایلام؛

2 دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت مدرس (نویسندة مسئول)؛

چکیده

  مقایسة نشانه‌های فراگفتمان در مجلات انگلیسی بین‌المللی و داخلی: مطالعة موردی مقالات حوزة زبان‌شناسی کاربردی*   رضا خانی[1] مهسا چنگیزی[2]    تاریخ دریافت: 14/10/91    تاریخ تصویب: 26/9/92   چکیده نشانه‌های فراگفتمان ابزاری هستند که بدون اضافه کردن چیزی به محتوای اصلی متن،جهت سازماندهی زبان به کار می‌روند. این نشانه‌ها در درک بهترخوانندگان از نگرش نویسنده و ایجاد و تحکیم ارتباط بین نویسنده و خواننده نقش مؤثری ایفا می‌کنند. پژوهش حاضر به بررسی انواع و تعداد نشانه‌های فراگفتمانبه‌کاررفته در مقالات علمی- پژوهشی انگلیسی در مجلات بین‌المللی و داخلی در حوزة زبان‌شناسی کاربردی می‌پردازد. بدین منظور، با استفاده از برنامة «فراوانی» (نیشن و هیتلی، 2007)، انواع و تعداد نشانه‌های فراگفتمان به‌کاررفته در 512 مقالة علمی، شامل 168,051,3کلمه، چاپشده در 16 مجلة بین‌المللی و داخلی در حوزة زبان‌شناسی کاربردی، بر اساس مدل نشانه‌های فراگفتمان هایلند (2005: 49) مورد مطالعه قرارگرفتند. نتایج این مقایسه گواه وجود تفاوت‌هایی در کاربرد نشانه‌های فراگفتماندر دو گروه مقالات برگرفته از مجلات بین‌المللی و داخلی است. توجه به این تفاوت‌ها در به‌کارگیری نشانه‌های فراگفتمان و در نظر گرفتن آنها در آموزش نگارش آکادمیک می‌تواند موجب ارتقای کیفیت مقالات چاپ‌شده در مجلات داخلی انگلیسی شود.   واژه‌های کلیدی: مقالات علمی- پژوهشی، نشانه‌های فراگفتمان، مجلات بین‌المللی، مجلات داخلی
*با قدردانی از مهندس حامد چنگیزیان که ما را در نگارش مقالة حاضر یاری کردند. [1]دانشیار گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه ایلام؛ r.khany@ilam.ac.ir [2] دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت مدرس (نویسندة مسئول)؛ m.changizi@modares.ac.ir

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Metadiscourse Markers in Applied Linguistics RAs Published in International and Local Journals

نویسندگان [English]

  • Reza Khani 1
  • Mahsa Changizi 2

چکیده [English]

Metadiscourse Markers in Applied Linguistics RAs Published in International and Local Journals     Reza Khany[1]   Mahsa Changizi[2] Received: 2013/01/03 Accepted: 2013/09/17     Abstract   The present study was an attempt to compare the types and frequencies of the Metadiscourse Markers (MMs) used in research articles published in international and Iranian local journals across the sub-disciplines of Applied Linguistics. In so doing, 512 RAs totaling 3,051,168 words, selected from sixteen international and Iranian local journals across the sub-disciplines of Applied Linguistics were compared and contrasted regarding the use of MMs applying the Frequency Program (Nation & Heatley, 2007). The study drew upon Hyland's (2005) model of MMs. The findings of the study demonstrated some similar and distinct trends in the way the two corpora employed MMs. It is suggested that the observed differences call for raising Iranian local RA writers’ awareness of the principles regarding the conventional application of MMs.   Keywords: research Articles (RAs), Metadiscourse Markers (MMs), international journals, local journals.
[1] Corresponding Author: Associate Professor, English Department, Ilam University r.khany@ilam.ac.ir and  khani_reza@yahoo.com [2] mahsa.changizi.h@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: research Articles (RAs)
  • Metadiscourse Markers (MMs)
  • international journals
  • local journals