نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان‌های خارجی، دانشگاه شهید باهنر کرمان (نویسندة مسئول)؛

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشتة زبان‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان؛

چکیده

بررسی صوت­شناختی واکه­های [æ, o, i]در لهجۀ کرمانی   وحیده ابوالحسنی‌زاده[1] مریم عبدالعلی‌زاده[2]     تاریخ دریافت:22/8/91 تاریخ تصویب: 7/2/93     چکیده هدف از این مقاله مطالعۀ کاهش واکه­ای در لهجۀ کرمانی و مقایسۀ آن با لهجۀ فارسی معیار است. کاهش واکه­ای فرایندی است که در هجای بدون تکیه صورت می­گیرد و طی آن واکه­های بدون تکیه تغییر یافته و به سوی واکه­های دیگر گرایش می­یابند. به‌منظور بررسی کاهش واکه­ای در لهجۀ کرمانی، تعداد 6 نفر گویشور مرد بومی زبان فارسی با میانگین سنی 23 و انحراف معیار08/3 در این تحقیق شرکت کردند که سه نفر از آنها گویشور بومی لهجۀ کرمانی و سه نفر دیگر گویشور بومی لهجۀ  فارسی معیار بودند. داده­های این تحقیق شامل 12 کلمه می­باشد که در لهجۀ کرمانی و فارسی معیار، در جملات سئوالی و خبری و در جایگاه تأکید و بدون تأکید قرار داده ­شدند. این کلمات با استفاده از میکروفونShureو نرم­افزارPraat (بورسما، 2001) در اتاق آکوستیک گروه زبان­شناسی دانشگاه صنعتی شریف توسط گویشوران خوانده و ضبط شدند. آن‌گاه مقدار دیرش، انرژی، فرکانس سازه­های اول، دوم و سوم، فرکانس پایه و مرکز ثقل طیفی واکه‌های موردنظر اندازه­گیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که دیرش، انرژی و فرکانس پایة این واکه­ها در لهجۀ کرمانی کمتر از دیرش، انرژی و فرکانس پایۀ آنها در فارسی معیار است. هم‌چنین نتایج بررسی فرکانس سازه­های اول و دوم واکه­های موردنظر تأییدی است بر این ادعا که واکه­های [æ, o, i] در لهجۀ کرمانی گرایش به سوی مرکز دارند بنابراین این نوع کاهش واکه­ای در لهجۀ کرمانی کاهش مرکزگرا نامیده شده است.   واژه‌های کلیدی:کاهش واکه­ای، لهجۀ کرمانی، لهجۀ فارسی معیار، مرکز ثقل طیفی  
[1]استادیار گروه زبان­های خارجی، دانشگاه شهید باهنر کرمان (نویسندة مسئول)؛ abolhasani@uk.ac.ir [2]  دانشجوی کارشناسی ارشد رشتة زبان‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ abdolalizadem@ymail.com

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Acoustic Analysis of The Vowels [æ,i,o] in Kermanian Accent

نویسندگان [English]

  • Vahide Abolhasani chime 1
  • Maryam Abdalizade 2

چکیده [English]

Acoustic Analysis of The Vowels [æ,i,o] in Kermanian Accent Vahideh Abolhasanizadeh[1] Maryam Abdolalizadeh[2] Reception :2012/11/12 Acceptance: 2014/6/27 The aim of this article is the study of vowel reduction in Kermanian accent, and comparing it with the standard accent. Vowel reduction is a phenomenon in which an unstressed vowel undergoes changes and tends to be close to the other vowels and it happens in unstressed syllables. In order to investigate vowel reduction in Kermanian accent, six male speakers of Persain language with an average age of twenty three and standard deviation of 3.08 were chosen to participate in this study. Three of the speakers were of Kermanian accent and the other three were of standard accent. The research data consists of twelve words which were placed in interrogative and declarative sentenceS, in stressed and unstressed syllables and in the form of Kermanian and standard accent. The speakers were recorded in the acoustic room of Linguistic Department of Sharif University, using a Shure microphone and PRAAT software. Then, the amount of duration, and first, second and third formants, fundamental frequency and center of gravity were measured for each studying vowel. The results show that duration, energy and fundamental frequency of these vowels in Kermanian accent is less than that in standard accent. Also, the results of analyzing first and second formants confirm the claim that the vowels[æ,i,o] in Kermanian accent tend to the center. This kind of vowel reduction in Kermanian accent is called centripetal reduction.   Key words:vowel reduction, Kermanian accent, standard accent, center of gravity.
1Assistant Professor, Department of  Foreign  Languages, Shahid Bahonar University of Kerman(abolhasani@uk.ac.ir) 2 MA student of Linguistics, Shahid Bahonar University of Kerman(abdolalizadeh@uk.ac.ir)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words:vowel reduction
  • Kermanian accent
  • standard accent
  • center of gravity