نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد (نویسندة مسئول)؛ ma_es660@alumni.um.ac.ir

2 دانشیار گروه زبان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد؛ estagi@um.ac.ir

چکیده

فسیل­شدگی در یادگیری زبان دوم:
راهبردهای اجتناب برای فارسی­آموزان غیرفارسی­زبان
 
مریم اسلامی[1]
اعظم استاجی[2]
تاریخ دریافت: 17/7/92
تاریخ تصویب: 24/12/93
 
چکیده
پدیدة فسیل­شدگی یا ثبات غلط در زبان میانی برای اولین بار توسط سلینکر در 1972 مطرح شد. این پدیده در زبان دوم زبان­آموز رخ می­دهد و یکی از ویژگی­های زبان ­دوم زبان­آموز است که ناشی از انحراف از هنجارهای گویشور بومی زبان و عدم رشد زبان دوم است. این پژوهش به عامل فسیل­شدگی یا ثبات غلط، عوامل مهم در این پدیده، و انواع آن در سطوح مختلف زبانی پرداخته است و همچنین با ذکر نمونه­هایی از خطاهای فارسی­آموزان روسی­زبان، انواع فسیل­شدگی در سطوح مختلف زبانی را در این دسته از فارسی­آموزان مورد تبیین قرار داده است. نمونه­ خطاهای ذکرشده از انشاهای نوشتاری فارسی­آموزان روسی­زبان که در سطح میانی فارسی­آموزی هستند، استخراج­ شده است. در نهایت، راهبردهای کاهش این عامل مؤثر در فرایند یادگیری زبان دوم، به­منظور بهره­گیری از آن در آموزش مؤثر فارسی به غیرفارسی زبانان بحث شده است. با توجه به اهداف این پژوهش، نتیجة­ حاصل از درک و شناخت این عامل مؤثر در فرایند یادگیری زبان فارسی در درک و رشد بهتر این زبان برای غیرفارسی­زبانان مؤثر خواهد بود. همچنین بهره­گیری از شیوه­های ارائه‌شده در اجتناب از این عامل در زبان فارسی به­عنوان زبان دوم، سبب بهبود و رشد بهتر فرایند زبان­آموزی در فارسی­آموزان غیرفارسی­زبان می­گردد.
 
واژه­های کلیدی: فسیل‌شدگی، ثبات غلط، زبان بینابین،  فارسی به­عنوان زبان دوم، فارسی­­آموزان روسی­زبان[1] کارشناس ارشد زبان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد (نویسندة مسئول)؛  ma_es660@alumni.um.ac.ir


[2] دانشیار گروه زبان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد؛  estagi@um.ac.ir
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fossilization in Second Language Acquisition: Preventive Strategies for Foreign Learners of Persian

نویسندگان [English]

  • Maryam Eslami 1
  • Azam Estaji 2

چکیده [English]

Fossilization in Second Language Acquisition: Preventive Strategies for Foreign Learners of Persian
Maryam Eslami[1]
Azam Estaji[2]
 2013/10/09: Received
Accepted: 2015/03/15
 
Abstract
The fossilization or stabilization phenomenon in intelanguage is proposed by Selinker in 1972. This phenomenon occurs in learner's second language and it is one of the features of second language learners which is derived from deviance of the native speaker norms and lack of second language development. This paper investigated fossilization or stabilization factor, important factors in the phenomenon, and its variety in linguistics at different levels. It is also explained by examples of the errors of Persian Learners of Russian. The cited errors were extracted from writing essays of Persian learners of Russian at the intermediate level. Finally, some strategies were suggested to overcome the affective factor in the process of a second language learning, in order to use them in Persian teaching for foreigners. According to the purposes of this study, the results of understanding and diagnosis of phenomenon will be effective in better understanding and development of Persian learning for foreigners. Also, the presented preventive strategies will improve and develop  Persian language learning for non-Persian language speakers.
Keywords: Fossilization or Stabilization, Interlanguage, Persian as a second Language, Persian Learners of Russian
 
 [1] M.A in Linguistics, Ferdowsi University of Mashhad, Iran; E-Mail:  ma_es660@alumni.um.ac.ir


[2]  Associate Prof. of Linguistics, Ferdowsi University of Mashhad. Iran;  E-Mil: estagi@um.ac.ir
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fossilization or Stabilization
  • Interlanguage
  • Persian as a Second Language
  • Persian Learners of Russian

روبینچیک، یوری (1382).  فرهنگ فارسی به روسی (جلد اول و دوم). تهران: انتشارات گوتنبرگ.

محمد­زاده، فرشته (1390). «بررسی تطبیقی مفاهیم کاربردی حرف اضافۀ «با» در زبان‌های فارسی و روسی». نخستین همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی - استادان زبان فارسی. تهران: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی.

 

محمدی، محمدرضا و شادی اصغری (1387). «هدایت نحوی فعل با حروف اضافه در زبان فارسی و مشکلات کاربرد آن برای زبان آموزان روس­زبان». مجموعه مقالات سمینار آموزش زبان فارسی به غیرفارسی­زبانان. ترانه امیرابراهیمی و فاطمه مهری (ویراستاران). تهران: انتشارات کانون زبان ایران. صص 370-357.

Cook, V. (2008). Second Language Learning and Language Teaching (4th edition). London: Hodder Education.

Corder, S. P. (1978). "Language-Learner Language". Understanding Second and Foreign Language Learning: Issues and Aproaches. J. C. Richards(ed.). The University of California: Newbury House, Rowley, MA. pp. 71-93.

Ellis, R. (1985). Understanding Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.

………. (2000). The Study of Second Language Acquisition. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

 Eslami, M., A. Estaji & M. Elyasi (2014). "The Spelling Error Analysis of the Written Persian Essays of Russian Adult Learners of Persian". Asian Journal of Humanities and Social Sciences. 2. 1. pp. 1-8.

Han, ZH. (2004). Fossilization in Adult Second Language Acquisition. Korea: Gyeongju University.

James, C. (1998). Errors in Language Learning and Use: Exploring Error Analysis. England: Pearson Education.

Keshavarz,  M. H. (1994). Contrastive Analysis & Error Analysis (2nd Edition). Tehran: Rahnama Publications.

Krashen, S. D. (1983). Second Language Acquisition and Second Language Learning. Oxford: Pergamon.

Long, M. (1983). "Does Second Language Instruction Make a Difference? A Review of the Research". TESOL Quarterly. 17. pp. 357-382.

Lowther, M. (1983). "Fossilization, Pidginisation and the Monitor". Language across Cultures. L. Mac-Mathuna & D. Singleton (eds.). Dublin : Irish Association for Applied Linguistics.

Marefat, F. & M. Nushi (2012). "Combating Fossilization through Feedback: Does it Work?". Iranian Journal of Applied Linguistics (IJAL). 15. 1. pp. 43-71.

Nzama, M. (2010). Error  Analysis: A Study of Errors Committed by Isizulu Speaking Learners of English in Selected Schools. Master of Arts Thesis in The Department of General Linguistics at the University of Zululand.

Schmitt, N. (2002). An Introduction to Applied Linguistics. London: Arnold press

Selinker, L. (1972). "Interlanguage". IRAL. 10. 3. pp. 209-223.

Selinker, L. & J. T.  Lammendella (1978). "Two Perspectives on Fossilization in Interlanguage Learning". Interlanguage Studies Bulletin. 3. 2. pp. 144-191.

Shapira, R. G. (1978). "The Non-Learning of English: Case Study of an Adult". Second Language Acquisition: A Book of Readings. Evelyn M. Hatch (ed.). Rowley, MA: Newbury House. pp.  246–55.

Sims, William R. (1989). "Fossilization and Learning Strategies in Second Language Acquisition". Minne TESOL Journal. 7. pp. 61-72.

Vigil, N. A. & J. W. Oller (1976). "Role Fossilization: A Tentative Model". Language Learning. 26. 2. pp. 281-295.

Wang, J. (2011). "Impacts of Second Language Classroom Instruction on IL Fossilization". Journal of Cambridge Studies. 6. 1. pp. 57- 75.

Washburn, G. N. (1991).  Fossilization in Second Language Acquisition: A Vygotskian Perspective. Ph.D. Thesis. University of Pennsylvania: United States.

Wei, X. (2008). "Implication of IL Fossilization in Second Language Acquisition". English Language Teaching. 1. 1. pp. 127-131.

Zheng, Y. (2010). "On Some New Models of Instruction for Overcoming Fossilization in English Learning". Language Teaching and Research. 1. 2. pp. 148-150