نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

 

جایگاه دستور­­زبان در آموزش از دیدگاه فرهنگی
 
ناهیده کلاشی[1]
تاریخ دریافت: 30/7/91
تاریخ تصویب: 21/2/92
 
چکیده
دستور ­زبان عبارت است از مجموعة قواعد مربوط به کاربرد عناصر و اجزای تشکیل‌دهندة گفتار، یعنی قواعد مربوط به ساخت کلمه،گروه‌واژه و جمله. هدف اصلی این مقاله، پی بردن به نقش و جایگاه دستور­ زبان درآموزش زبان از دیدگاه فرهنگی و یافتن پاسخ برای این پرسش‌ها است کهچه رابطه­ای بین فراگیری زبان، دستور و فرهنگ وجود دارد و آیا اساساً یادگیری دستور زبان شرط اصلی برای فراگیری زبان می‌باشد یا نه. برای پاسخ به این پرسش‌ها، فرضیه‌هایی مطرح گردیده است.یکی از اهداف و بخش­های مهم آموزش زبان، شناختن و شناساندن دستگاه زبان و درک توانایی‌ها و قابلیت‌های نظام صرفی و نحوی آن است. در یادگیری زبان‌های خارجی، لازم است در مرحله یا مراحل خاصی از دوران زبان‌آموزی با ساخت­های دستوری زبان مورد نظر آشنا شویم. هم‌چنین، یکی از اهداف آموزش زبان دوم را باید یادگیری دقیق، معنی‌دار وکاربردی دستور زبان تعریف کرد.
 
واژه‌های کلیدی:  فراگیری،زبان غیربومی،دستور زبان،  فرهنگ، آموزش
 [1]  مربی و عضو هیئت علمی گروه زبان روسی دانشگاه الزهرا(س) ؛  n.kalashi@alzahra.ac.ir

[1]Academic member,Russian Dept., Alzahra University.n.kalashi@alzahra.ac.ir.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Place of Grammar in Language Teaching from a Cultural Perspective

نویسنده [English]

  • Nahide Kalashi

Al-Zahra University

چکیده [English]

The Place of Grammar in Language Teaching from a Cultural Perspective
 
Nahide Kalashi [1]
 
 
Received: 2012/10/21
Accepted: 2013/05/11
 
 
Abstract
 
Grammar is a set of rules for the application of speech elements and components, i.e. the rules for the application of words, phrases and sentences. The aim of this article is to find out the role and place of grammar and culture in language teaching and answer these questions: What is the relationship between language acquisition, culture and grammar? And, is grammar learning the necessary prerequisite for language acquisition? The respective hypotheses have been formed to answer these questions. One of the goals and an important part of language teaching are recognizing and clarifying the language system and appreciating the abilities and capabilities of its grammatical and syntactical systems. At certain stage(s) of second language learning, it is necessary for the learner to get familiar with grammatical structures of that language.  In addition, one of the purposes of second language teaching should be to teach learners the precise, understandable and applicable use of grammar.
 
Keywords: acquisition, non-native language, grammar, cultural, teaching
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • acquisition
  • non-native language
  • grammar
  • cultural
  • teaching

ابومحبوب، احمد (1375). ساخت زبان فارسی. تهران: نشر میترا.

استاینبرگ، دنی (1992 [1381)). درآمدی بر روان‌شناسی زبان. ترجمة ارسلان گلفام. تهران. انتشارات سمت.

بانان صادقیان، جلیل(1384). «شیوه‌ای نوین». مجموعه مقالات نخستین همایش بررسی روش‌های نوین آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان. تهران. صص 44-14.

براون، داگلاس ( 2000  [1381]). اصول یادگیری وآموزش زبان. ترجمة منصور فهیم. تهران : انتشارات رهنما.

تهرانی، فاطمه (1388). نقش دستور زبان در فراگیری زبان خارجی. مطالعات زبان فرانسه. شمارة 2. صص 115-101.   <http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=836006&l=fa<  

جهانگیری، نادر( 1384). قاعده پذیری و تعمیم پذیری در زبان ، مجموعه مقالات نخستین همایش انجمن زبان‌شناسی ایران، به کوشش مصطفی عاصی، تهران.

ضیاحسینی، سیدمحمد ( 1385). روش تدریس زبان خارجی / دوم. تهران: انتشارات رهنما.

روله، ادی (1371). نظریةزبان‌شناختی‌، توصیف زبان‌شناختی و تدریس زبان. ترجمة اسماعیل فقیه.  مرکز ترجمه و نشر کتاب.

زهرایی، سید حسن (1382 ). دستور آموزشی زبان روسی. تهران، انتشارات سمت.

صدرزاده، ماندانا ( 1384). «رویکرد ارتباطی و روش سمعی بصری: تقابل دیدگاه‌های آموزشی». پژوهش ادبیات معاصر جهان. دورة 10. شمارة 23. بهار. صص 119-138.

لارنس ترسک، رابرت ( 1997 [1379]).  مبانی زبان. ترجمة علی فامیان. تهران: نشر مرکز .

علوی، سید محمد ( 1383 ). «نقش دانش گرامر و واژگان در تست خواندن و درک مطلب». پژوهش زبان‌های خارجی. شمارة 17. تابستان. صص114-93.

<https://journals.ut.ac.ir/article_12225_1219.html>

مشکوه‌الدینی، مهدی (1380). آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان برپایه فرضیه قاعده سازی زایا و فراگیری مهارت، مجموعه مقالات نخستین همایش بررسی روش‌های نوین آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

میر عمادی، سید علی(1381). نحو زبان فارسی بر پایه نظریه حاکمیت و مرجع گزینی، تهران،انتشارات سمت.

ویلکینز، دیوید آرتور (1974 [1376]). آموزش و یادگیری زبان دوم. ترجمة ترانه اصغری طبری. تهران: انتشارات طریق کمال.

Bowen, J. D., Madsen, H., and Hilferty, A. TESOL techniques and procedures. Newbury House Publishers, inc, 1985.

Carol, R., P. Griggs & P. Bange (2004) France). Les Exercices dans l’Apprentissage delangue étrangère, Critique de l’Approche Communivative.

         <http://www.marges-linguistiques.com>

Chand sharma, Tara (2002). Modern Methods of Language Teaching. New Delhi: SARUP &SONS.

Cook, V. (1991). Second language learning and language teaching. London: Edward Arnold.

Germain, C. (1991), Évolution de l’enseignement des langues : 5000 ans d’histoire, Paris: CLE International.

Greenbaum, S. (1991). An introduction to English Grammar. Britain: Longman House.

Gee, J. P. (1996). Social Linguistics and Literacies: Ideology in Discourse (2nd ed.). London, England: Taylor & Francis.

Johnson, K. (1994). "Teaching declarative and procedural knowledge". Grammar and the language teacher. Baygate, M. et al (eds.). Prentice Hall International English Language Teaching. p.15.

Larsen-Freeman, D. (1991). "Teaching grammar". Teaching English as a second or foreign language.  M. Celce-Murcia (ed.). Boston: Heinle & Heinle. pp.279-296.

………. (1997). Grammar and its teaching: Challenging the myths  (ERIC Digest). Washington, DC: ERIC Clearinghouse on languages and Linguistics, Center for Applied Linguistics. Retrieved May 14, 2005, from <http://www.cal.org/ericcll/digest/larsen01.html>

Leech, G. (1994).  "Students’ grammar-teacher grammar-learners’ grammar". Grammar and the language teacher. M.Baygate, A.Tonkyn and E.Williams (eds.). Hemel Hempstead:Prentice Hall. pp.17-30.

Radford, Andrew (1988). Transformation Grammar. University of Cambridge: Press Syndicate.

Ros I Sole, C. (2007)." Language Learners’ Sociocultural Positions in the L2: A

         Narrative Approach". Language and Intercultural Communication. vol 7. pp. 203–216.

Ur, P. (1996). A Course in Language Teaching: Practice and Theory. Cambridge University press.

Widdowson, H. G. (1983). Learning Purpose and Language Use. Oxford: Oxford University Press.

Widdowson, H. G. (1984). Explorations in applied linguistics 2. Oxford: Oxford University Press.

Widdowson, H. G. (1990). Aspects of Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Пассов Е.И. (1977). Основы методики обучения иностранным языкам.Москва, Русский язык.  

Соловова Е.Н.)2005(.Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций, Москва, Просвещение.                                                                                                                        

Щерба Л.В. (1974 ).Преподавание иностранных языков в школе. Общие вопросы                                                                                                                               методики. под ред. И. В. Рахманова.- Изд. 2-е. Москва, Высшая школа.