نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

آموزش مستقیم واژه در متن :مقایسة تأثیر دو رویکرد یادگیری مستقیم و تصادفی در یادگیری واژه
 
رضا مراد صحرایی[1]
شهناز احمدی قادر[2]
تاریخ دریافت: 11/7/91
تاریخ تصویب: 10/3/92
چکیده
تحقیق حاضر به‌منظور تسهیل آموزش و یادگیری واژه به بررسی آموزش مستقیم واژه پرداخته‏ است و در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا صرف وقت در کلاسِ خواندن آموزش زبان دوم برای آموزش مستقیم واژه کوششی بیهوده و اتلاف وقت است و زبان‏آموزان خود باید به آن بپردازند یا این که تأثیر قابل‌قبولی در یادگیری واژه دارد. از ‏این‏رو، مطالعة پیشِ رو به مقایسۀ تأثیر دو موقعیت یادگیری می‏پردازد: یادگیری تصادفی از طریق خواندنِ تنها، و آموزش مستقیم واژه در متن. 10 آزمودنی که پس از اجرای پیش‏آزمون انتخاب شده ‏بودند در دو موقعیت یادشده تحت آموزش قرار گرفتند. پس از آموزش،چهار سطح دانش واژگانی (یادآوری صورت، یادآوری معنی، تشخیص صورت و تشخیص معنی) از طریق چهار مرحله پس‏آزمون (تکمیل صورت واژه، ارائۀ معنی یا ترجمۀ واژه، انتخاب صورت درست و انتخاب معنی درست واژه در آزمون چند‏گزینه‏ای) ارزیابی شد. این پس‏آزمون با هدف سنجش میزان ماندگاری واژه‏ها، در دو دوره (بلافاصله بعد از آموزش و یک هفته بعد از آموزش) برگزار شد و نتایج مورد مقایسه قرار گرفت. توصیف داده‏ها‏ی حاصل از آزمون‏های یادشده و نتایج آزمون‏های آماری، آموزش مستقیم واژه در متن را در تمام سطوح دانش واژگانی بسیار مؤثرتر از یادگیری تصادفی تنها نشان دادند. بنابراین یافته‏های پژوهش حاضر تأکید بر به‏کارگیری متعادل دو رویکرد یادگیری تصادفی و مستقیم برای آموزش واژه دارد و ارزش تلاش و صرف وقت برای آموزش مستقیم واژه در کلاس‏های خواندن آموزش زبان دوم را اثبات می‏کند.
 
واژه‏های کلیدی:دانش واژگانی، یادگیری مستقیم، یادگیری تصادفی، سطوح تسلط بر ارتباط صورت- معنی
 
 
 [1] استادیار دانشگاه علامه طباطبایی؛  rezasahraee@yahoo.com


[2] مدرس مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، دانشگاه بین‏المللی امام خمینی(ره) قزوین؛ shahnaz.ahmadi53@yahoo.com

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Direct Teaching of Vocabulary in Context: the Comparison of Effect of Direct and Incidental Teaching in Learning Vocabulary

نویسندگان [English]

  • Sahraee Rezamorad 1
  • Shahnaz Ahmadiye ghader 2

1 Allameh Tabatabaei University

2 Imam Khomeini International University

چکیده [English]

Direct Teaching of Vocabulary in Context: the Comparison of Effect of Direct and Incidental Teaching in Learning Vocabulary
Reza M. Sahraei[1]
Shahnaz Ahmadi[2]
 
Received: 2012/10/02
Accepted: 2013/05/31
 
 
Abstract
 
To facilitate teaching and learning vocabulary, this paper examines the effort and time spent on the direct instruction of lexical items in second language learning classes; whether it is a waste of time and learners should cope with it by themselves or it is acceptably effective in learning vocabulary. Hence, this study compared the effectiveness of two learning conditions: incidental learning through reading alone, and direct teaching of lexical items in context. ninty six participants, who were chosen after a pre-test, were taught in these two conditions. After teaching, four levels of word knowledge (form recall, meaning recall, form recognition, meaning recognition) were evaluated through four post-tests (form completion test, supply meaning and definition or translation test, selection of the correct form test,  selection of the correct meaning test). To assess retention of target words over time, this post-test was administered twice; once immediately after the instruction, and once again one week after the instruction. The descriptive analysis of results showed that direct instruction in context is more effective than incidental learning alone in all four levels of word knowledge acquisition. The findings of the present research emphasize the balanced application of both direct and incidental learning approaches. It, also, demonstrates the value of the effort and time spent for direct instruction in second language learning classes.
 
Keywords: lexical knowledge, direct instruction, incidental learning, levels of mastery of the form-meaning link. 
 [1] . Associate Professor of Allameh Tabataba'i  University. Email Address: sahraei@atu.ac.ir


[2]. Researcher at Saadi Foundation. Email Address: sh.ahmadighader@saadifoundation.ir

کلیدواژه‌ها [English]

  • lexical knowledge
  • direct instruction
  • incidental learning
  • levels of mastery of the form-meaning link

Barcroft, J. (2004). "Second Language Vocabulary Acquisition: A lexical Input Processing  Approach". Foreign Language Annals.  27(3). pp. 200-208.

Day, R., C. Omura & M. Hiramatsu (1991).  "Incidental EFL Vocabulary Learning and Reading".  Reading in a Foreign Language. 7. pp. 541-549.

Dupuy, B. & S. Krashen (1993). "Incidental Vocabulary Acquisition in French as a Foreign Language".  Applied Language Learning. 4. pp. 55-64.

Horst, M., T. Cobb & P. Meara (1998).  "Beyond a Clockwork Orange: Acquiring Second Language Vocabulary through Reading".  Reading in a Foreign Language. 11(2). pp. 207–223.

Hulstijn, H. J. (1992). "Retention of Inferred and Given Word Meanings: Experiments in Incidental Vocabulary Learning". Vocabulary and Applied Linguistics. P. J. Anaud & H. Béjoint (eds.).  London: Macmillan. pp. 113–125.

Laufer, B., C. Elder, K. Hill & P. Congdon )2004(.  "Size and Strength: Do we Need both to Measure Vocabulary Knowledge?".  Language Testing. 21(2). pp.202–226.

Laufer, B. (2005). "Focus on Form in Second Language Vocabulary Learning". EUROSLAYearbook. 5. pp.  223–250.

Mondria, J. A. (2003). "The Effects of Inferring, Verifying, and Memorizing on the Retention of L2 Word Meanings". Studies in Second Language Acquisition. 25. pp. 473–499.

Nagy, W. (1997). "On the Role of Context in First and Second Language Vocabulary Learning". Vocabulary: Description, Acquisition and Pedagogy. N. Schmitt & M. McCarthy (eds.). Cambridge: Cambridge University Press. pp. 64-83.

Nation, I. S. P. (2001). Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge University Press.

………. (2002).  "Best Practice in Vocabulary Teaching and Testing". Methodology in Language Teaching. J. C. Richards & W. A. Renandya (eds.).Cambrdge: Cambridge University Press. pp. 267-272.

Paribakht, T. S. & M. Wesch, (1997). |"Vocabulary Enhancement Activities and Reading for Meaning in Second Language Vocabulary Development". Second Language Vocabulary Acquisition: A Rational for Pedagogy. J. Coady & T. Huckin (eds.).  Cambridge University Press. pp. 174-200

Pitts, M., H. White & S. Krashen (1989).  "Acquiring Second Language Vocabulary through Reading: A Replication of the Clockwork Orrange Study Using Second Language Acquirers".  Reading in a Foreign Language. 5(2). pp. 271-275.

Richards J. C. & W. A. Renandya (2002).  Methodology in Language Teaching: An Anthology of Current Practice.  Cambridge: Cambridge University Press.

Rott, S., J. Williams & R. Cameron (2002). "The Effect of Multiple-Choice L1 Glosses and Input-Output Cycles on Lexical Acquisition and Retention".  LanguageTeaching Research. 6(3). pp. 183–222.

Schmitt, N. (2008). "Instructed Second Language Vocabulary Learning". Language Teaching Research. 12(3). pp. 329–263.

………. (2010). Researching Vocabulary: A Vocabulary Research Manual. Basingstoke, UK: Palgrave Press.

Sonbul, S. & N. Schmitt (2010). "Direct Teaching of Vocabulary after Reading: Is It Worth the Effort?".  ELT Journal . 64(3). pp. 253-260.

Waring, R. & M. Takaki (2003). At What Rate do Learners Learn and Retain New Vocabulary from Reading a Graded Reader?".  Reading in a Foreign Language. 15. pp.130–163.

Zimmerman, C. B. (1997). "Do Reading and Interactive Vocabulary Instruction Make a Difference? An Empirical Study".  TESOL Quarterly. 31(1). pp. 121–140.