نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نقش‌زدودگی و همتابینی در زبان فارسی
                            
 ویدا شقاقی[1]
آزاده میرزایی[2]
 
تاریخ دریافت: 11/7/91
                        تاریخ تصویب: 26/8/92
چکیده
در رده‌شناسی سنتی، زبان‌ها بر اساس تصریفی و غیرتصریفی‌بودن طبقه‌بندی می‌شوند اما نه‌تنها بر این اساس نمی‌توان مرز دقیقی بین زبان‌ها قائل شد بلکه در الگوهای تصریفی نیز یکدستی مشاهده نمی‌شود. با طرح مفهوم «گونة متعارف تصریف» می‌توان تعاریف مشخصی برای تعیین محدودة صرف تصریفی و غیرتصریفی ارائه کرد اما تعیین معیارهایی که ابعاد مختلف گونة متعارف را مشخص می‌کنند، می‌تواند به تشخیص و تعریف مواردی بیانجامد که از این گونة متعارف و استاندارد تخطی کرده‌اند و نوعی گونة غیرمتعارف به شمار می‌روند. در این پژوهش سعی بر آن است که الگوی تصریف در صیغگان تصریفی برای یک واژة واحد و نیز برای واژه‌های متفاوت در یک طبقة تصریفی بررسی گردد، بر اساس معیارهای مطرح در هر الگوی تصریف، موارد انحراف از گونة متعارف دسته‌بندی شود و نهایتاً با تمرکز بر معیارهای موجود، دو نوع خاص از این گونه‌های غیرمتعارف یعنی نقش‌زدودگی و همتابینی در داده‌های زبان فارسی مورد بررسی قرار گیرد.
 
واژه‌های کلیدی:صورت‌های تصریفی، گونة متعارف، نقش‌زدودگی، همتابینی
 
 [1] vshaghaghi@hotmail.com


[2] azade.mirzaei@gmail.com

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Deponency and Syncretism in Persian

نویسندگان [English]

  • Vida Shaghaghi
  • Azade Mirzaee

Allameh Tabatabaei University

چکیده [English]

 
Deponency and Syncretism in Persian
 
Vida Shaghaghi[1]
Azadeh Mirzaei[2]
 
 
Received: 2012/10/02
Accepted: 2013/11/17
 
 
Abstract
In traditional Typology languages are classified according to whether they are inflectional or non-inflectional. This classification does not provide the means to demarcate languages; on the other hand, there is no uniform inflectional pattern. The concept of "canonical inflection" can offer some specific definitions to define the scope of inflectional and non-inflectional structures. Then different inflectional patterns can be investigated and as a result the deviation from the concept can lead us to find the non-canonical inflection. In this study the paradigm of one word along with different words of the same inflectional class will be studied. Deviations from the canonical inflection will be classified and as per canonical inflection two specific types of deviations i.e. deponency and syncretism will be studied in Persian language.
 
Keywords: paradigm, canonical inflection, deponency, syncretism
 [1] Associate Professor , Allameh Tabataba'i University; shaghaghi@atu.ac.ir


[2] Assistant Professor , Allameh Tabataba'i University; azadeh.mirzaei@atu.ac.ir; (corresponding author)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paradigm
  • canonical inflection
  • deponency
  • syncretism

قطره، فریبا (1385). تصریف در زبان فارسی. رسالۀ دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی.

Bermudez-otero, Ricardo (2007). "Spanish Pseudoplurals: Phonological Cues in the Acquisition of a Syntax-Morphology Mismatch". Deponency and Morphological Mismatches. Baerman, Matthew, G. G. Corbett, D. Brown & A. Hippisley (eds.). Oxford: Oxford University Press.

Corbett, G. Greville (2007). "Deponency, Syncretism, and What Lies between". Deponency and Morphological Mismatches. Baerman, Matthew, G.G. Corbett, D. Brown, A. Hippisley (eds.). Oxford: Oxford University Press.

Haspelmath, M. & A. D. Sims (2010). Understanding Morphology. New York: Oxford University Press.

Spencer, Andrew (1991). Morphological Theory. Blackwell.