نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

4 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

واژه، طرحوارة تصوری و تفاوت‌های فردی:
پژوهشی بر پایة ارتباط بدنی
 
محمد حسین شرف زاده[1]
فردوس آقاگل‌زاده
آزیتا افراشی
شهلا رقیب‌دوست
 
تاریخ دریافت: 15/4/91
تاریخ تصویب: 25/9/91
چکیده
شکل‌گیری واژه‌ها و مفاهیم در ذهن افراد یکی از جنبه‌های پیچیده در زبان‌شناسی شناختی به شمار می‌رود. برای دستیابی به آنچه در ذهن می‌گذرد، از روش‌های گوناگونی ازجمله ارتباط بدنی استفاده می‌شود. در پژوهش حاضر، از این روش برای شناسایی چگونگی شکل‌گیری مفاهیم در ذهن افراد با خصوصیات روان‌شناختی و شخصیتی مختلف استفاده شده است. بنابراین با استفاده از آزمون‌های مربوط، خصوصیات روان‌شناسی مختلف شامل بهرة ‌هوشی، درون‌گرایی/برون‌گرایی، اضطراب و عزت نفس 200 آزمودنی‌ مورد سنجش قرار گرفت و از میان آنها 95 نفر به اجرای 30 واژة منتخب بر اساس راهکارهای ریسی بیتی و پگی (1991) برای مخاطبان خود پرداختند. طرحواره‌های تصوری استفاده‌شده توسط آنان مورد بررسی قرار گرفت، آن‌گاه رابطة بین نسبت استفاده از طرحواره‌های متفاوت و خصوصیات روان‌شناسی مختلف مورد تحلیل قرار گرفت. آنچه حاصل شد، نشان‌دهندة رابطة معنادار در نسبت استفاده از طرحواره‌های برخی واژه‌ها با خصوصیات روان‌شناختی است. این رابطه در مورد خصوصیات روان‌شناختی باثبات‌تر بیشتر می‌باشد، بدین معنی که خصوصیات روان‌شناختی بهرة هوشی و درون‌گرایی/برون‌گرایی نقش مؤثرتری نسبت به عزت ‌نفس و پس از آن اضطراب در ایجاد تفاوت معنادار در تنوع طرحواره‌های مورد استفاده برای نشان ‌دادن واژه‌های مختلف ایفا می‌کنند.
 
واژه‌های کلیدی: واژه، زبان‌شناسی ‌شناختی، روان‌شناسی زبان، طرحوارة تصوری، ارتباط ‌بدنی
 
 
 [1] دانشجوی دکترای تخصصی زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات؛  h.sharafzadeh@gmail.com

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Words, Image Schemata and Individual Differences: A Survey Based on Bodily Communication

نویسندگان [English]

  • Mohamad hossain Sharafzade 1
  • Ferdos Agha gol zade 2
  • Azita Afrashi 3
  • Shahla Raghib dost 4

1 Alzahra University

2 Tarbiat Modares University

3 Institute of Humanities and Cultural Studies

4 Allameh Tabatabaei University

چکیده [English]

 
Words, Image Schemata and Individual Differences:
A Survey Based on Bodily Communication
 
Mohammad Hossein Sharafzadeh[1]
Ferdows Aghagolzadeh[2]*
Azita Afrashi[3]
Shahla Raghibdoust[4]
 
 
 
Received: 2012/07/05
Accepted: 2012/12/15
 
 
Abstract
The form of words and concepts in mind is the subject of this paper. Among various methods, bodily communication has been used to show it in the mind of people with individual differences. Two hundred students participated in the first phase of the study, while ninety five of them participated in the second phase of it. In the first phase, a set of tests was given successively to determine the levels of certain personality variables. In the experimental setting, the participants were instructed to communicate certain words one by one nonverbally. These thirty words were selected according to Ricci Bitti and Poggi (1991)’s strategies. The image schemata used by them and then the association between using different schemata and psychological variables were investigated. The results showed that the association between them is significant in some words. This significance was seen more in more stable and innate psychological characteristics. In fact, Intelligence Quotient (I.Q.) and introversion/extroversion had a  more effective role than self-esteem to make a significant difference when participants tried to show different words using various schemata; while anxiety had the least role.
 
Keywords: cognitive linguistics, psycholinguistics, image schema, bodily communication
 
 [1] PhD Candidate in Linguistics, Department of Linguistics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran. Iran. h.sharafzadeh@miau.ac.ir


[2] Associate Professor, Department of Linguistics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. Aghagolz@modares.ac.ir
* Corresponding Author


[3] Associate Professor, Faculty of Linguistics, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran. aafrashi@ihcs.ac.ir


[4] Assistant Professor, Department of Linguistics, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran. neishabour@hotmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive linguistics
  • psycholinguistics
  • image schema
  • bodily communication

حقیرالسادات، سیدجمال (1389). بررسی رابطة عزت نفس و تعهد سازمانی در کتابداران کتابخانه‌های وابسته به اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

راسخ‌مهند، محمد (1389). درآمدی بر زبان‌شناسی شناختی: نظریه‌ها و مفاهیم. تهران: انتشارات سمت.

صفوی، کوروش (1379). درآمدی بر معنی‌شناسی. تهران: انتشارات سورة مهر.

طاهری، محمدرضا (1373). هنجاریابی آزمون ماتریس های پیشرفت ریون در گروه دانش آموزان راهنمایی و متوسطه و دانشجویان شهر شیراز. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. شیراز، دانشگاه شیراز.

مولوی، حسین (1372). «بررسی اعتبار پرسشنامة شخصیتی آیزنک در زمینة خودآگاهی و پذیرش خویشتن». پژوهش‌های روان شناختی. دورة 2. شماره‌‌های1و2. صص10-3.

مهرام، بهروز (1373). هنجاریابی آزمون اضطراب اشپیلبرگر در شهر مشهد. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.

Gezgin, U. Bazar (2006). Relationship of Bodily Communication with Cognitive and Personality Variables. Ph.D. Thesis. Ankara, Middle East Technical University.

Lakoff, G. & M. Johnson (1980). Metaphors We Live By. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Pervin, L. A. (1993). Personality: Theory and Research. New York: John Wiley and Sons, Inc.

Reed, C. L. (2003). “What Is Body Schema?”. The Imitative Mind: Development, Evolution, and Brain Bases. A. N. Meltzoff and W. Prinz (eds.). Cambridge: Cambridge University Press. pp. 233-243.

Ricci Bitti, P. E. & I. Poggi (1991). “Symbolic Nonverbal Behavior: Talking through Gestures”. Fundamentals of Nonverbal Behavior. Robert S. Feldman and Bernard Rimé (eds). Cambridge: Cambridge University Press. pp. 431-457.

Ryckman, R. M. (1978). Theories of Personality. New York: D. Van Company.

Schultz, D. (1976). Theories of Personality. Monterey, California: Brooks/ Cole Publishing Company.

Tversky, B., J. Bauer Morrison & J. Zacks (2003). “On Bodies and Events”. The Imitative Mind: Development, Evolution, and Brain Bases. A. N. Meltzoff and W. Prinz (eds.). Cambridge: Cambridge University Press. pp. 221-232.