نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقالة حاضر برآن است تا فرایند «حذف فعل» را در چارچوب زبان‌شناسی شناختی مورد بحث و بررسی قرار دهد و نیز از طریق مقایسة این فرایند با تحلیل‌های دستور سنتی به‌ویژه دستور زبان فارسی به تبیین‌ دقیق‌تر آن بپردازد، آن هم به گونه‌ای که برحسب نوعی رهیافت بازنمودی- ارجاعی و از منظر درک «معنی» امکان مقبولیت بیابد. داده‌های مورد بررسی در مقالة حاضر، پیکره‌ای جمله‌بنیاد از زبان نوشتاریِ فارسی معیار و متناظر گفتاری آن‌ها است که در چارچوب نظری رویکرد شناختی و با استناد به نظریة معنی‌شناسی قالبی و مفهوم «قالب معنایی» بررسی شده‌اند. در این راستا حذف واحد واژگانی «فعل» در جملات همپایه و نیز حذف این واحد زبانی در یک جمله مورد بررسی قرار گرفته‌ است. از دید نگارنده در چارچوب نظری مقالة حاضر، حذف فعل در جملات همپایه به دلیل فعال‌شدن قالب‌های مشابه و حضور عناصر قالبی مشابه قابل توجیه است. نگارنده ادعای خود را با معرفی دو اصل «اعطای نقش» و اصل «نزدیکی روساختی» توضیح می‌دهد. در ارتباط با حذف فعل در جملات همپایه نیز به حذف عناصر غیرفعلی محمول‌های مرکب پرداخته می‌شود که حذف این عناصر نیز به سبب وجود عنصر قالبی دیگر با همین نقش غیرضروری می‌نماید. همچنین نگارنده حذف فعل در جمله‌ای واحد همانند ضرب‌المثل‌ها و عبارات کلیشه‌ای را با استناد به دانش پیش‌زمینه‌ای فعال‌شده از سوی قالب معنایی مرتبط، قابل درک می‌داند.
کلیدواژه‌ها: معنی‌شناسی قالبی، قالب معنایی، واحد واژگانی، نمابرداری، پیش‌زمینه.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Role of Topic Shift and Violence of Grice Principles in Interrogation: Forensic Linguistics

نویسنده [English]

  • Sara Madarshahiyan

Allameh Tabatabaei University

چکیده [English]

“Verb Ellipsis” within the Cognitive Linguistics Framework
 
Sara Madar Shahian1
 
                                                            
 
                                                                                                                     Received: 2012/02/26
                                                                                                                     Accepted: 2015/04/06
 
 
 
Abstract
The present article attempts to explore the process of “Verb Ellipsis” within the Cognitive Linguistics framework as the primary objective and to scrutinize verb ellipsis process by comparing this process with the analyses of traditional syntax especially in Persian language as the secondary one. For this purpose, this study is to establish credibility by a representational-denotational approach as well as through understanding” Meaning”. The data under exploration in this study constitutes a population of sentence-based Persian norm written-language and their spoken equivalents which have been analyzed within the theoretical framework of Cognitive Linguistics with respect to “Frame Semantics” theory and the concept of “Semantic Frame”. To do so, the ellipses of “verb” lexical unit in coordinate sentences also the ellipsis of verb in a usual sentence have been analyzed.  Finding show that according to the theoretical framework of the study, verb ellipsis in the coordinate sentences occurs due to the activation of similar frames and similar element frames. This claim is verified by introducing two concepts: “Role Assignment Principles” and “Principle of Surface Proximity”. Also, concerning the verb ellipsis in coordinate sentences, the ellipsis of non-verbal units of the complex predicates is dealt with, and due to the presence of another element frame having the same role it seems unnecessary. By the same token, the writer beholds it significant to leave out the verb in single sentences like proverbs and cliche sayings with regard to the activated background knowledge.
 
Keywords: frame semantics, semantic frame, lexical unit, background
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frame semantics
  • semantic frame
  • lexical unit
  • Background

احمدی گیوی، حسن. 1384. دستور زبان فارسی فعل. تهران: قطره.

انزلی، حسن. 1370. دستور زبان فارسی. ارومیه: انزلی.

انوری، حسن و حسن احمدی گیوی. 1382. دستور زبان فارسی 2. ویرایش دوم. تهران: فاطمی.

خیامپور، عبدالرسول. 1347. دستور زبان فارسی. چاپ ششم. تهران: کتابفروشی تهران.

صفوی، کورش. 1382. معنی‌شناسی کاربردی. تهران: همشهری.

صفوی، کورش. 1390. «حذف یا کاهش» در مجموعة مقالات دومین کارگاه معنی‌شناسی، انجمن زبان‌شناسی ایران. تهران: اهورا.

فرشیدورد، خسرو. 1388. دستور مختصر امروز بر پایة زبانشناسی جدید. تهران: سخن.

قریب، عبدالعظیم، ملک‌الشعرا بهار، بدیع‌الزمان فروزانفر، جلال همایی و رشید یاسمی. 1363. دستور زبان فارسی پنج استاد. تهران: کتابخانة مرکزی.

وحیدیان کامیار، تقی و غلامرضا عمرانی. 1386. دستور زبان فارسی1. تهران: سمت.

ناتل خانلری، پرویز. 1377. دستور زبان فارسی. تهران: توس.

وزین‌پور، نادر. 1356. دستور زبان فارسی آموزشی. تهران: انتشارات دانشگاه سپاهیان انقلاب ایران.

Coulson, S. 2001. Semantic Leaps: Frame-shifting and conceptual Blending in Meaning Construction. Cambridge: Cambridge University press.

Crystal, D. 1992. An Encyclopedic Dictionary of Language and Languages. USA: Blackwell.

Crystal, D. 2003. Fifth Edition. A Dictionary of Linguistics & Phonetics. USA: Blackwell Publishing.

Fillmore, C.J. 1975. “An Alternative to Checklist Theories of Meaning”. In Proceedings of the First Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society. 1975. Pp: 123-131.

Fillmore, C.J. 1982. “Frame Semantics”. In Linguistics in the Morning Calm, by The Linguistic Society of Korea. Seoul: Hanshin. Pp: 111-137.

Fillmore, C.J. and B.T. Atkins. 1992. “Toward a frame-based lexicon: the semantics of RISK and its neighbors”. In Frames, Fields, and Contrasts: new essays in semantic and lexical organization. By: Lehrer, A and E.F. Kittay. 1992. Hillsdale N.J, Lawrence Erlbaum. Pp: 75-102.

Hardt, D. and M. Romero. 2004. “Ellipsis and the Structure of discourse” in Journal of Semantics. Vol 21. No 4. Oxford University Press.

Khristina, M and et al. 2009. “Translating Religious and Cultural Concepts: Challenges in Building a Bilingual Dictionary for Filipino and Malay”. In Jati, Vol 14. 2009.

Langacker, R. 1985. Foundations of Cognitive Grammar, Vol1. Stanford: Stanford University Press.

Lasnik, H. 2007. “On Ellipsis: The PF Approach to Missing Constituents”. University of Maryland Working Papers in Linguistics 15, ed. A.Conroy, C.Jing, C. Nakao and E.Takahashi, PP. 143-153. College Park, MD: UMWPiL.

Matthews, P. 2007. Second Edition. Concise Dictionary of Linguistics. Oxford: Oxford University Press.

Merchant, J. 2005. “Revisiting Syntactic identity Conditiond”. Workshop ellipsis. University of California. Berkeley. Oct.2005.

Osswald, R and R.D Van Vali, Jr. 2010. “FrameNet, frame structure, and the Syntax-Semantics Interface”. In www.google. com

Palmer, M and D.Gilda and N.Xue. 2010. “Semantic role Labeling”. In Synthesis Lectures on Human Language Technologies. By: G.Hirst. 2010. Morgan & Claypool.

Pennacchiotti, M and M. Wirth. 2009. “Measuring frame relatedness”. In Proccedings of the 12th Conference of the European Chapter of the ACL. Athens. Association for Computational Linguistics.Pp: 657-665.

Spenader, J. and P. Hendriks. 2006. “Combining Multiple Information Sources for Ellipsis”. Groningen, The Netherlands: University of Groningen.

Reich, I. 2009. “Ellipsis” in Semantics: An International Handbook of Natural language Meaning. Berlin, New York: Mouton De Gruyter.

Thomas, L. A. 1978. “Ellipsis: The Interplay of Sentence Structure and Context” In Lingua 47. 1979. North- Holland Publishing Company. Pp: 43-68.

Thompson, W. 2004. “Deriving Syntactic Structure inside Ellipsis” in Seventh International Workshop on Tree Adjoining Grammar and Related Formalism. May 20-22. 2004. Vancouver, BC, CA. PP: 204-210.

Trask, R.L. 1993. A Dictionary of Grammatical Terms In Linguistics. London and New York: Routledge..

Tooservandani, M. 2009. “Ellipsis in Farsi Complex Predicates”. In Syntax 12: 1. 2009. Pp: 60-92.

Ungerer, F and H.Schmid. 1996. An Introduction to Cognitive Linguistics. London and new York: Longman.