نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

نگاهی به درست­نویسی نشانۀ نفی НЕ در صفات زبان روسی
در مقایسه با پیشوندهای نفی معادل آن در زبان فارسی
 
حسین غلامی[1]
رضوان حسن زاده2
ویگن حسن زاده3
تاریخ دریافت: 20/11/90
تاریخ تصویب:9/7/91
چکیده
نفی از جمله مقوله­های زبانی است که در همۀ زبان­ها وجود دارد و از دیرباز مورد توجه علومی چون فلسفه، منطق، روان­شناسی و زبان­شناسی بوده­است. تاکنون پژوهش­های متعددی پیرامون مسایل مربوط به این مقوله از زبان شده­است؛ اما با این­حال تجربه در زمینۀ آموزش این مبحث در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی نشان می­دهد که بحث کاربرد درستِ معنایی و املایی نشانۀ نفی не با اقسام کلام یعنی اسم، صفات، فعل، ضمایر، اعداد، قیود و ... هنوز هم یکی از مباحث پیچیده و بسیار مهم زبان روسی است که مشکلات فراوانی را بر سر راه یادگیری نگارش و نوشتارِ صحیح زبان روسی برای زبان­آموزان خارجی به­خصوص زبان­آموزان کشورمان بوجود می‌آورد. درست­نویسی نشانۀ نفی не در صفات زبان روسی (بدلیل زایایی بیشتر آن با صفات نسبت به دیگر اقسام کلام) یعنی پیوستگی یا عدم­پیوستگی نوشتارِ نشانۀ نفی با پایۀصفات از اهمیت ویژه­ای برخوردار است که عدم رعایت آن می‌تواند باعث ایجاد اختلاف معنایی در بافت جمله گردد. عواملی چون: وجود مفهوم تقابل و قیاس در بافت جمله، کلمات وابسته به صفات، تاکید بر ویژگی منفی بیان شده بوسیلۀ صفات، نفی ویژگی مثبت بیان شده بوسیلۀ صفات، تفضیلی و عالی بودن صفات و غیره بر پیوستگی ویا عدم پیوستگیِ نوشتار نشانۀ نفی не در ساختار صفات زبان روسی کاملاً مؤثر می­باشد. مقالۀ حاضر بر آنست که با ارایۀ مثال‌های متعدد، به واکاوی ماهیت مفهوم نفی در زبان روسی از نظر کاربرد و درست­نویسی پیشوند نفی не در ساختار واژه­ساختیِ یکی از اقسام کلام یعنی صفات در زبان روسی در مقایسۀ با «پیشوندهای نفیِ» معادل آن در زبان فارسی بپردازد؛ باشد که نتایج حاصل از این پژوهش برای زبان­آموزان کشورمان، کارشناسان و علاقه­مندان به عرصه­های زبان و ترجمه مفید واقع گردد.
واژه­های کلیدی: نفی، نشانه­های نفی، نفی آشکار، نفی پنهان، پیشوند نفی не، ادات نفی не، درست­نویسی
 [1]   دانشیار و عضو هیات علمی گروه زبان روسی دانشگاه تهران E-mail: hgholamy@ut.ac.ir
 


2  ، دانشجوی دکتری آموزش زبان روسی دانشگاه تهران؛ E-mail: rhassanzadeh@ut.ac.ir
 


3 دانشجوی دکتری آموزش زبان روسی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، ایران
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Glimpse of Orthography of Negative Particle «не» in Russian Adjectives in Comparison with its Equivalent Negative Prefixes in Persian

نویسندگان [English]

  • Hossain Gholami
  • Rezvan Hasan zade
  • Vigen Hasanzade

University of Tehran

چکیده [English]

A Glimpse of Orthography of Negative Particle «не» in Russian Adjectives in Comparison with its Equivalent Negative Prefixes in Persian
 
 
Hossein Gholami[1]
Rezvan Hassanzade[2]
Vigen Hassanzade[3]
 
 
Received: 2012/02/09
Accepted: 2012/09/30
 
Abstract
Negation is one of the linguistic categories that exist in all languages and it has long been considered by different sciences including philosophy, logic, psychology and linguistics. Various researches have been so far devoted to this category of language. However, experience in teaching this subject at universities and higher education centers reveals that proper application of meaning and spelling of negative particle «не» with different parts of speech including noun, adjective, verb, and pronoun, is still one of the major and complex issues in Russian language.  It creates major difficulties on the way of learning the writing and correct spelling of Russian language for foreign language learners including Iranians. Orthography of negative particle «не» in Russian adjectives (considering its productivity with adjectives compared to other parts of speech), i.e. continuity or discontinuity of written negative particle with adjective bases, is so important that neglecting it could create a semantic difference in sentence context. Factors such as contrast and analogy in sentence context, adjective-dependent words, emphasizing negative trait expressed through adjectives, negation of positive trait expressed through adjectives, and comparative and superlative adjectives could significantly affect continuity or discontinuity of written negative particle «не» in Russian adjective structure. By providing numerous examples, the current study was conducted to analyze the nature of negation in Russian language in terms of application and orthography of negative prefix «не» in word formational structure of a word class, i.e. adjective, in Russian language compared to its equivalent «negative prefixes» in Persian.
Keywords: negation, negative particles, explicit negation, implicit negation, negative prefix «не», negative particle «не», orthography
 [1]  Associate Professor ,Department of Teaching the Russian Language, University of Tehran, hgholamy@ut.ac.ir


[2]  PhD Candidate , Teaching the Russian Language, University of Tehran, rhassanzadeh@ut.ac.ir


[3]  PhD Candidate , Teaching the Russian Language, University of Tehran, vigenhasanzadeh@ut.ac.ir

کلیدواژه‌ها [English]

  • negation
  • negative particles
  • explicit negation
  • implicit negation
  • negative prefix «не»
  • negative particle «не»
  • orthography

احمدی گیوی، حسن/ انوری، حسن. دستور زبان فارسی. تهران. انتشارات فاطمی. 1384

 شریعت، محمد­جواد. دستور زبان فارسی. تهران. انتشارات اساطیر. 1364

 شقاقی، ویدا. پیشوند نفی در زبان فارسی. تهران. انتشارات نوبهار. 1381

 صادقی، علی­اشرف. دستور زبان فارسی. تهران. سازمان کتاب­های درسی ایران. 1358

 طباطبایی، علاءالدین. صرف زبان فارسی. اینترنت. 1389:http://persianlanguage.ir/articles/persian_linguistics/1319

 کلباسی، ایران. ساخت اشتقاقی واژه در زبان فارسی امروز. تهران. انتشارات پژوهشگاه. 1371

 مشکور، محمد­جواد. دستورنامه در صرف و نحو زبان فارسی. تهران. انتشارات شرق. 1349

 مقربی، مصطفی. ترکیب در زبان فارسی. تهران. انتشارات توس. 1372

 ناتل­خانلری، پرویز. دستور زبان فارسی. تهران. انتشارات توس. 1363

Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. – М: Языки русской культуры. 1995

Лекант П.А. и другие. Современный русский язык. – М: Просвещение. 2002

Лопатин В.В. и другие. Правила русской орфографии и пунктуации. – М: Академия Наук. 2009

Розенталь Д.Е. и другие. Справочник по правописанию, произношению, и литературному редактированию. – М: ЧеРо. 1999

Lyons, J. (1977), Semantics, Cambridge: CambridgeUniversity Press.