نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات

3 پیام نور

چکیده

رمزگردانی دوزبانه‌‌‌‌‌های ترکی‌‌‌‌‌آذری‑ فارسی در پرتو مدل زبان ماتریس و نظریة صفر
عبدالحسین حیدری[1]
مهدی سمائی[2]
لطیف عطاری[3]
افسر روحی[4]
تاریخ دریافت: 1/2/91
تاریخ تصویب: 30/1/92
چکیده
از آنجایی که مدل زبان ماتریس تبیین بهتری از رمزگردانی درون‌جمله‌ای ارائه کرده است و نظریة صفر بر روابط هسته‑‌ متمم در گزینش ساخت‌های رمزگردانی‌شده تمرکز دارد، تحقیق حاضر در مطالعة رمزگردانی درون‌جمله‌ای ترکی‌‌‌‌‌‌آذری‑‌ فارسی، این دو دیدگاه را مبنای کار خود قرار داده است. داده‌ها با ضبط و یادداشت‌برداری از تعاملات معلمان دوزبانه و دانش‌آموزان (100 نفر دانش‌آموز و 12 نفر معلم) یک مدرسۀ ابتدایی جمع‌آوری شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که عناصر یا سازه‌های زبان فارسی به‌طور کامل در چارچوب نحوی‑‌‌ساخت‌واژی زبان ترکی‌‌‌‌‌‌آذری تلفیق می‌شوند زیرا تمامی تکواژهای سیستمی ساخت‌های رمزگردانی‌شده از زبان ترکی‌‌‌‌‌‌آذری انتخاب می‌شوند و آرایش سازه‌ها در این ساخت‌ها از نحو و دستور زبان ترکی‌‌‌‌‌‌آذری پیروی می‌‌‌‌‌کنند، بنابراین درساخت‌های رمزگردانی شده، زبان آذری به‌عنوان زبان ماتریس و زبان فارسی به‌عنوان زبان درونه نقش ایفا می‌کنند. گروه اسمی و گروه حرف ‌اضافۀ زبان فارسی که از لحاظ آرایش سازه‌ای هسته‌آغاز و برعکس آرایش هسته‌پایان گروه‌‌های معادل خود در زبان ترکی‌‌‌‌‌‌آذری هستند به‌صورت جزیرة زبان درونه در چارچوب نحوی‑ساخت‌واژی زبان ترکی‌‌‌‌‌‌آذری قرار می‌گیرند. اما ظاهر شدن گروه کمیت‌نمای فارسی در جملات زبان ترکی‌‌‌‌آذری به‌عنوان جزیرة زبان درونه، پیش‌بینی مدل ماتریس در تشکیل جزایر زبانی را نقض می‌کند زیرا هر دو زبان فارسی و ترکی‌‌‌‌‌‌آذری آرایش سازه‌ای یکسانی در گروه کمیت‌نماها دارند. در ادامه، ساخت‌های گروهی رمزگردانی‌شده بر اساس نظریة صفر مورد مطالعه قرار گرفت و در میان داده‌ها نمونه‌هایی یافت شد که با نظریة صفر مبنی بر نقش تعیین‌کنندگی هسته‌ها در آرایش ساخت‌های رمزگردانی شده، مطابقت نداشت. در نهایت، تحلیل داده‌ها نشان داد که در گزینش یکی از دو نوع آرایش نحوی متفاوت زبان‌های شرکت‌کننده در ساخت‌های رمزگردانی‌شده، علاوه بر عوامل زبانی (بسامد بالای واژه‌ها)، عوامل غیرزبانی (برجستگی مفاهیم در ذهن فرد دوزبانه) نقش اساسی دارند.
 
واژه‌های کلیدی: رمزگردانی، مدل زبان ماتریس، نظریة صفر، زبان ماتریس، زبان درونه
 
 [1] دانشجوی دکتری زبان‌‌‌‌شناسی همگانی، گروه زبان‌‌‌‌شناسی و زبان‌‌‌‌‌های خارجی، دانشگاه پیام‌نور؛  a_heidari53@yahoo.com


[2] استادیار، پژوهشگاه علوم و فن‌‌‌‌‌آوری اطلاعات ایران؛ samai@irandoc.ac.ir


[3] استادیار گروه زبان‌‌‌‌شناسی و زبان‌‌‌‌‌های خارجی، دانشگاه پیام‌نور؛ Latif attari@gmail.com


[4] استادیار گروه زبان‌‌‌‌شناسی و زبان‌‌‌‌‌های خارجی، دانشگاه پیام‌نور؛ afsar.rouhi@gmail.com

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Azari-Turkish/Persian Bilinguals’ Code-Switching based on Matrix Language Frame Model (MLF) and Null theory

نویسندگان [English]

  • Abdolhossain Heydari 1
  • Mahdi Samaee 2
  • Latif Atari 3
  • Afsar Rohi 3

1 Payam Noor university

2 Institute of Information Science and Technology

3 Payam Noor university

چکیده [English]

Azari-Turkish/Persian Bilinguals’ Code-Switching based on Matrix Language Frame Model (MLF) and Null theory
Abdolhossein Heydari[1]
Seyyed Mehdi Samaei[2]
Latif Attari[3]
Afsar Rouhi[4]
Received: 2012/4/20
Accepted: 2013/4/19
 
Abstract
This paper attempts to explore Turkish/Persian intrasentential code-switching employing the matrix language frame model (MLF), due to its high explanatory power in intrasentential code-switching, and null theory, which focuses on the role of the head in determining the phrase structure configuration of its complements in code-switching. The data were collected from a primary school by tape-recording and note-taking of interaction taking place between the bilingual teachers (n = 12) and students (n = 100). The data analysis provided evidence to claim that Turkish and Persian were taken as matrix language (ML) and embedded language (EL), respectively because Turkish language constitutes the grammatical configuration of mixed sentences and all system morphemes in such sentences also belong  to Turkish. But Persian quantifier phrases in Turkish morpho-syntactic frame were incompatible with MLF model prediction as EL islands. Examining the data according to null theory also challenges the role of the head in determining the phrase structure configuration of its complements in code-switching. As it became clear from the data collected, both the high frequency of words and their conceptual significance in the bilingual mind can be taken as determining factors in selecting one of the two different grammatical structures of the languages involved in code-switched phrases and dependent clauses.
Key words: code-switching, matrix language frame model, null theory, matrix language, embedded language
 
 [1] PhD Candidate in Linguistics, Payame  Noor University, Tehran, Iran.


[2] Assistant Professor, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IRANDOC).


[3] Assistant Professor, Payame  Noor University, Ardabil, Iran.


[4] Assistant Professor, Payame  Noor University, Ardabil, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • code-switching
  • matrix language frame model
  • null theory
  • matrix language
  • embedded language

 

فرزانه، محمد علی (1357). مبانی دستور زبان آذربایجانی. تهران: انتشارات فرزانه.

Belazi, H., Rubin, E., & Toribio, A. J. (1994). Code-switching and X-bar theory: The                       functional head constraint. Linguistic Inquiry, 25, 221–37.

Bullock, B. E., & Toribio, A. J. (2009). Themes in the study of code-switching. In B. E.                  Bullock & A. J. Toribio (Eds.), Cambridge handbook of linguistic code-switching (pp.             1–17). Cambridge: Cambridge University Press.

Chan, H. Y. (2004). English-Cantones code mixing among secondary school students in Hong          Kong (Unpublished master's thesis). University of Hong Kong. Hong Kong.

Di Sciullo, A., Myusken, P., & Singh, R. (1986). Code-mixing and government. Journal of              Linguistics, 22, 1–24.

Garret, M. F. (1975). The Analysis of Sentence Production. In G. Bover (Ed.), Psychology of

         learning and motivation (Volume 9): Advances in research and theory (133–177). New           York: Academic Press.

Grabowski, J. (2011). Stability of grammatically judgment in Germany/English code-                       switching (Unpublished master's thesis). Arizona State University. Arizona.

Greenberg, J. H. (1966 b). Some universals of grammar with particular reference to the

        Order of meaningful elements. In J. H. Greenberg (Ed.), Universals of language (pp.

        73ـــ113). Cambridge, Mass: MIT Press.  

Gumperz, J. J. (1982). Discourse Strategies. Cambridge: Cambridge University Press.

Guo, L. H. (2006). Morpho-syntactic features of Chinese-English code-switching on campus.                                      Modern Foreign Languages, 29(3), 20–28.

Halmari. H. (1997). Government and code switching: Explaining American Finish.                          Amsterdam: Benjamins.

Heredia, R. R. (1997). Bilingual memory and hierarchical models. Current Direction in

        Psychological Science, 6, 34–9.

Janjua, F. (2011). Urdu-English switching. International Journal of Academic Research, 3(4),

        406–409.

Kyuchukov, H. (2002). Code-switching among trilingual Turkish-speaking Roma children in                Bulgaria. Psychology of Language and Communication 2002, 6(1), 75–84.

Levelt, W. J. M. (1989). Speaking: From intention to articulation. Cambridge: MIT Press.

Li, D. C. S. (2000). Cantonese-English code-switching in Hong Kong. World English,19,                305–322.

Liu, y. (2008). Evaluation of the MLF hypothesis: Evidence from Chinese‑English                                  code–switching. Journal of Chinese language and computing, 18(2), 75ـــ92.

MacSwan J. (1997). A minimalist approach to intrasentential code switching:Spanish-                   Nahualt1 bilingualism in Mexico (Unpublished doctoral dissertation). UCLA. Los-                  Angeles.      

Mahootian, S. (1993). A null theory of code-switching (unpublished doctoral dissertation).

        Northwestern University. Evanston, IL.

Mahootian, S., & Santorini, B. (1996). Code switching and complement/adjunct distinction.

      Linguistic Inquiry, 27, 464–79.

Muyesken, P. (1995). Grammatical concepts in code-switching. In L. Milroy & P. Muyesken

      (Eds.), One speaker two languages: Cross disciplinary perspective on code-switching (pp.

      177–197). Cambridge: Cambridge University Press.

Myers-Scotton, C. (1993). Dueling languages: Grammatical structure in codeswitching.                Oxford: Oxford University Press.                            

Myers-Scotton, C. (1997). Code-switching. In F. Coulmas (ED.), The Handbook of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Sociolinguistics (pp. 217-237). London: Blackwell. Myers-Scotton, C. (2002). Contact            linguistics. Oxford: Oxford University Press.   

Myers-Scotton, C. (2002). Contact linguistics. Oxford: Oxford University Press.

Myers–Scotton, C. (2006). Multiple voices: An introduction to bilingualism. Oxford:                      Blackwell.

Myers-Scotton, C., & Jake, J. L. (2000). Four types of morpheme: Evidence from aphasia,            code-switching, and second language acquisition. Linguistics, 38, 1053–1100.

Naseh, L. (2002). Disagreement in agreement: A study of grammatical aspects of code‑         

       switching in Swedish/Persian bilingual speech (Unpublished doctoral dissertation).

       Stockholm University, Stockholm.                                                                                                                                                                                                                        

Poplack, S. (1980). Sometimes I start a sentence in Spanish: Towards a typology of code 

       switching. Linguistics, 18, 581–618.                                                    

Rezaeian, F. (2009). Structural and social aspects of code‑switching among                                     Iranian/Canadian bilinguals (Unpublished master's thesis). Simon Fraser University,                   Burnaby.

Roelofs, A. (1992). A spreading activation theory of lemma retrieval in speaking.Cognition,

       42, 107–142.                                                                             

Smith, D. J. (2002). Patterns of variation in Spanish/English bilingualism in northeast                   Georgia (Unpublished doctoral dissertation). The University of Texas at Austin. Austin.

Sridhar, S. K. (1980). The syntax and psycholinguistics of bilingual code-mixing.                           Canadian Journal of Psychology, 34(4), 407–416.    

Toribio, A. J. (2001). On the emergence of code-switching competence. Bilingualism:                   Language and Cognition 4(3), 203–231.

Treffers-Daller, J. (1994). Mixing two languages, French-Dutch contact in a comparative             Perspective. Berlin: Mouton de Gruytor.

Wei, L. (2002). The bilingual mental lexicon and speech production process. Brain and                                                                             Language, 81, 691ـــ707.

Weinreich, U. (1953). Languages in contact. The Hague: Mouton.

Woolford, E. (1983). Bilingual code-switching and syntactic theory. Linguistic                                    Inquiry, 14, 520–36.