نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

زبان‌شناسی یکی از ابزارهای مؤثر در تحلیل سبک‌شناختی متن است. بی‌تردید یکی از وجوه تفاوت مکتب‌ها و نظریه‌های ادبی با یکدیگر، زبان مورد استفادة آنهاست. این مسئله فرضیة بنیادین این مقاله را شکل داده است. پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی به بازیابی نحوة به‌کارگیری زبان در دو مکتب رئالیسم و سوررئالیسم و بیان وجوه تفاوت آن از رهگذر بررسی دو رمان برجستة فارسی، «بوف کور» صادق هدایت و «سووشون» سیمین دانشور می­پردازد. پشتوانة نظری این مقاله روش سبک‌شناختی جفری لیچ است. تحلیل زبانی دو اثر نشان می­دهد با این که مبنای مشترکی در عناصر زبانی همة مکاتب ادبی به چشم می‌خورد اما نحوة به‌کارگیری و بسامد هر یک از این عناصر ازجمله اسم، فعل، صفت، قید، ساختار نحوی و جمله­بندی، آرایه­های لفظی و انسجام یا عدم انسجام کلام منجر به ظهور تفاوت‌های چشمگیری در سطح زبان مکاتب گوناگون می­شود.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Approach to the Use of Language in Realism and Surrealism Theories: Review on Suvashun and Boofe- koor Novels

نویسنده [English]

  • Mina Behnam

Mashhad Ferdowsi University

چکیده [English]

Linguistics is one of the most effective tools in stylistics analysis and the language used for it is indeed  one aspect of the distinction between literary theories. This is the fundamental hypothesis of this paper. This research, with acomparative perspective, reviews the use of language in Realism and Surrealism Theories, and by studying two famous novels in the Persian language: Hedayat’s Boofe Koor and Daneshvar’s Suvashun, the distinction between them is expressed.This study is based on Geoffrey Leech's Cognitive Style Theory. Alinguistic analysis shows that, although common principles can be seen in the linguistic elements of all literary theories, the use and frequency of each of these elements such as noun, verb, adjective, adverb, syntax and sentence structure, verbal figures and coherence or incoherence leads to significant differences between the language in various theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • language
  • Realism
  • Surrealism
  • Suvashun
  • Boofe Koor
  • Geoffrey Leech

 

- بروتون، آندره(1381). سرگذشت سوررئالیسم. ترجمه عبدالله کوثری. چاپ اول. تهران: نی

- بیگزبی، سی.وی.ای(1375). دادا و سوررئالیسم. چاپ اول. تهران: مرکز

- خانلری، پرویز(1378). «نقد و بررسی بوف کور». مجموعه مقالات نابغةا دیوانه(ناگفته ها دربارة صادق هدایت). به کوشش محمود طلوعی. چاپ اول. تهران: علم. صص 328-344

- دانشور، سیمین(1377). سووشون. تهران: خوارزمی

- _________(1375). گفتگو با ناصر حریری. مجموعه مقالات شناخت و تحسین هنر. چاپ اول. ج دوم. تهران: کتاب سیامک

- زرین کوب، حمید(1380).«زبان داستان در آثار صادق هدایت». مجموعه مقالات یاد صادق هدایت. به کوشش علی دهباشی. چاپ اول. تهران: ثالث. صص 753-767

- شمیسا، سیروس(1372). داستان یک روح. چاپ اول. تهران: فردوس و مجید

- فدوی الشکری(1386). واقع گرایی در ادبیات داستانی معاصر ایران(رمان). اول. تهران: نگاه

- موسوی شیرازی، جمال(1387). «تأثیر سوررئالیسم بر تفکر معاصر». مجله پژوهش زبان های خارجی. شماره 50. صص147-157

- هدایت، صادق(1331). بوف کور. تهران:امیرکبیر

- Leech, Geoffrey N. style in ficthon(a linguistic introduction to english fictional prose). Published by longman.new york. 1981

- Makaryk, Irena Rima. Encyclopedia of Contemporary literary theory (approaches, scholars, terms) university of Toronto press. 1993