نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

از دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده در این مقاله پدیده ‘حذف بندی’ در زبان فارسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. چنین بررسی‌ای با معرفی انواع حذف بندی در زبان فارسی ( با مرجع و بدون مرجع آشکار ) واکنش حذف و تاثیر آن را در هر یک مورد مطالعه قرار می‌دهد. با مرور شواهد زبان فارسی نشان می‌دهیم یکی از پرطرفدارترین تحلیل‌های مطرح امروزی در توجیه این نوع ساخت‌ها با نام ‘ تحلیل حذف ’ پاسخگوی تمامی تنوعات دستوری جملات فارسی نیست. از این رو با تکیه بر تحلیل دیگری با نام ‘ تحلیل کاربرد- مجدد’ بر مبنای دیدگاه چانگ و همکاران (2011)، جملات فارسی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. چنین مطالعه‌ای با این فرض به موضوع می‌پردازد که نشان دهد در تحلیل چنین ساخت‌هایی، اتکاء صِرف به ملاحظات نحوی کفایت نمی‌کند و در بررسی شواهد زبان فارسی می‌بایست به نکات معنایی-کاربردی نیز توجه کرد. این پژوهش نشان می‌دهد که ملاحظات معنایی-کاربردی مانند نشانه‌های کلامی، گزینش واژگانی ، ساخت موضوعی وجهت فعل در عملکرد چنین پدیده نحوی نقش بسزایی ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sluicing in Persian

نویسنده [English]

  • Hengameh Vaezi

چکیده [English]

In this paper sluicing will be examined in Persian Language. This study introduces two sub-types of clausal ellipsis in this language named sluicing ( with antecedent) and sprouting ( without antecedent).Regarding the different types, their reaction will be evaluated to the clausal ellipsis. In this paper the Persian evidence confirms that the most popular approach called Deletion analysis is not able to answer the grammatical diversity in this language. Thus on the basis of another approach named Re-Use analysis in Chung's et al framework (2011), sprouting is examined. The hypothesis is the variety of Persian sentences can not be responded by depending upon a bare syntactic approach named deletion approach. Besides syntactic considerations , pragmatic ones should be mentioned in this language such as argument structure, voice , case system ,discourse markers and lexical selection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Sluicing
  • Sprouting
  • Deletion analysis
  • Re-Use analysis
  • Persian language

آهنگر، عباسعلی (1382) .«تحلیلی صورت گرا  از حرکت  پرسش‌واژه  در  زبان فارسی» . مجلة دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد. سال سی و ششم. ش 141. صص177- 156.

راسخ مهند، محمد (1379). «جملات پرسشی در زبان فارسی» . مجموعه  مقاله­های  پنجمین کنفرانس زبان شناسی. دانشکدة ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی. صص 344-331.

کریمی، یادگار و حسن آزموده (1391). «حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مسئلة ساختاری». پژوهش­های زبانی، دورة 2. ش 2. صص 94-77 .

منشی­زاده، مجتبی (1392). «دگردیسی رده‌شناختی و جلوه­های گونگون دستوری­شدگی». دومین همایش ملی نحو و رده­شناختی. انجمن زبان­شناسی ایران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (ارائه به صورت سخنرانی).

واعظی، هنگامه(1389). بررسی صوری، نقشی و شناختی ساخت­های پرسشی در زبان فارسی. رسالة دکتری. دانشکدة ادبیات فارسی و زبان­های خارجی. دانشگاه علامه طباطبایی.

واعظی، هنگامه(1389). (1392) . «ساخت‌های پرسش‏واژه‌ای در زبان فارسی (رویکردی کمینه‌گرا)». مجلة زبان‌پژوهی. دورة 5. ش901 . صص 221-199.

Barker,Chris (2012)."Scopability and Sluicing". To Appear in Linguistics and Philosophy.

Chomsky, N. (2000). "Minimalist Inquiries: The Framework ".  Step by Step. R. Martin , D. Michaels & J. Uriagereka (eds.). Cambridge MIT Press. pp. 89-155.

Chomsky, N (2001)."Derivation by Phase". Ken Hale: A Life in Language. Michael Kenstowicz (ed.). Cambridge, Mass.: MIT Press. pp. 1-52.

Chomsky, N (2008). "On phases". Foundational Issues in Linguistic Theory: Essays in Honor of Jean-Roger Vergnaud. Robert Freidin, Carlos Otero & Maria Luisa Zubizaretta (eds.). Cambridge, Mass.: MIT Press. pp. 133-136.

Chung, S. (2005). "Sluicing and the Lexicon: The Point of No Return". BLS 31:  General Session and Parasession on Prosodic Variation and Change. R. T. Cover & Y. Kim (eds.). Berkeley, CA: Berkeley Linguistics Society. pp. 73-91.

Chung, S., W. Ladusaw & J. McCloskey (1995). "Sluicing and Logical Form". Natural Language, Semantics. 3. pp. 239–282.

Chung, S (2011). "Sluicing (:) between Structure and Inference". Representing Language: Essays in Honor of Judith Aissen. Rodrigo Guti´errez-Bravo, Line

Mikkelsen & Eric Potsdam (eds.). Linguistic Research Center, University of California, Santa Cruz. pp.31-50.

Fiengo, Robert&  Robert May (1994). Indices and Identity. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Griffiths, J. & Anikó Lipták (2014). "Contrast and Island Sensitivity in Clausal Ellipsis".  Syntax. 17:3. pp.189-234.

Hankamer, Jorge & Ivan Sag (1976). "Deep and Surface Anaphora". Linguistic Inquiry. 7. pp. 391–428.

Heim, Irene (1982). The Semantics of Definite and Indefinite Noun Phrases. Doctoral Dissertation,University of Massachussets, Amherst.

Kehler, Andrew ( 2002). Coherence in Discourse. Stanford, Calif.: CSLI Publications.

Kertz, Laura. To Appear. "Verb Phrase Ellipsis : The View from Information Structure". Language. vol.89. 3. pp. 390-428.

Lappin, Shalom (1999). "An HPSG Account of Antecedent-contained Ellipsis. Fragments: Studies in Ellipsis and Gapping. Shalom Lappin & Elabbas Benmamoun (eds.). Oxford and New York: Oxford University Press. pp. 68-97.

Larson, Bradley (2012). ). "Sprouting Anew: Fragment Answers, and Here’s Why".48th Annual Meeting of the Chicago Linguistic Society. University of Chicago. Chicago.IL. pp.32.        

Lasnik, Howard ( 2001). "When can you Save a Structure by Destroying it?".  Proceedings of the North East Linguistic Society 31. Minjoo Kim & Uri Strauss (eds.). Amherst, Mass.: GLSA. vol. 2. pp. 301-320.

Lasnik, Howard. (2009). "Island Repair, Non-repair, and the Organization of the Grammar". Inter-Phase. Kleanthes K. Grohmann (ed.). Oxford and New York: Oxford University Press. pp. 339-353.

Levin, Lori  (1982)." Sluicing: A Lexical Interpretation Procedure". The Mental Representation of Grammatical Relations. Joan Bresnan (ed.). Cambridge, Mass.: MIT Press. pp. 590-654.

Lobeck, Anne  (1995). Ellipsis: Functional Heads, Licensing and Identification. New York: Oxford University Press.

Merchant, Jason (2001). The Syntax of Silence: Sluicing, Islands, and the Theory of Ellipsis. Oxford and New York: Oxford University Press.

Merchant, Jason (2008). "An Asymmetry in Voice Mismatches in VP-ellipsis and Pseudo Gapping". Linguistic Inquiry. 39. pp. 169–179.

Park. M.K. (2004). "Phase , Cyclicity and Extraction out of Ellipsis in English". Studies in Generative Grammar. vol 14. pp. 469-496.

Ross , J .R. (1967). Constraints on Variables in Syntax . PhD diss.  MIT.

Ross , J .R (1969). "Guess who?". CLS 5: Papers from the Fifth Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society. Robert Binnick, Alice Davison, Georgia Green & Jerry Morgan (eds.). Chicago, Illinois: Chicago Linguistic Society. pp. 252-286.

Romero, Maribel (1998). Focus and Reconstruction Effects in wh-phrases. Doctoral Dissertation, University of Massachusetts, Amherst.

Shfiee Nahrkhalaji & M. Rashidi A. (2012). "Single and Multiple Sluicing in Persian". Theory and Practice in Language Studies. vol 2. No 4. pp. 801-807.

Toosarvandani, Maziar (2008). "Wh-movement and the Syntax of Sluicing". Journal of Linguistics. 44. pp. 677–722.

Williams, Edwin (1977). "Discourse and Logical Form". Linguistic Inquiry. 8. pp. 101–139.

Yoshida, M., I. Rottman, J. Lee & M. Dickey (2010). Islands under the Predicted Structure. Poster Presentation at the 23rd Annual CUNY Conference on Human Sentence Processing. March 18–21, New York University.