نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه هنر تهران دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران؛ fsojoodi@art.ac.ir

2 دانشگاه هنر تهران کارشناس ارشد دانشگاه هنر تهران (نویسندة مسئول)؛ m.zamani3000@yahoo.com

چکیده

مقدمه: نشانه‌شناسی یکی از علومی است که به بررسی چگونگی تولید معنا می‌پردازد. یک اثر نمایشی از طریق نشانه‌ها و ارجاعاتی که به جهان بیرون دارد می‌تواند در مخاطب خود تولید معنا کند. یکی از عواملی که در شکل‌گیری معنای یک اثر دخیل است بافت موقعیت آن می‌باشد که به دلیل ارجاعات متن به آن رابطه‌ای تنگاتنگ با بافت درون متنی دارد. اما مساله‌ای که پژوهش حاضر به بررسی آن می‌پردازد این است که بافت موقعیت به چه میزان می‌تواند در تفسیر مخاطبان از آن‌چه می‌بینند تأثیر داشته باشد.روش: روش اجرای این پژوهش از نوع آزمایشی بوده، و برای دستیابی به این منظور متن نمایشنامه‌ای انتخاب شد که ارجاعات کمی به بافت موقعیت و بافت درون متنی خود دارد. متن انتخابی در دو بافت برون متنی مختلف اجرا شد. آزمودنی‌های این پژوهش نیز به دو گروه تقسیم شده و هریک از گروه‌ها یکی از این دو فیلم را تماشا کرده به سوالاتی درباره آن پاسخ دادند. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده نشان داد که آزمودنی‌ها در ادراک بافت موقعیت دو فیلم با هم متفاوت بوده و این تفاوت در سطح معنی داری است. علاوه براین،پژوهش حاضر نشان دادکه عواملی از بافت موقعیت که در ارتباط با مکان فیلم است بیشتر در برداشت فضای فیلم تأثیر داشته حال ان که عواملی که در ارتباط با شخصیت‌ها و روابط میان آن‌ها است بیشتر در اداراک افراد از فیلم تأثیر داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of context on meaning’s shaping of the I'm Urlappi movie

نویسندگان [English]

  • Farzan Sojoodi 1
  • Maryam Zamani 2

چکیده [English]

Introduction: Semiotics is the science that deals with generation of meaning .A drama uses systems of signs and references to the out world in generation of meaning. One of the factors that are effective in establishment of signification in drama is the situation context that has close relationship with context because of the text references to it. The aim of present study is to assess how much the situation’s context is effective on audiences’ interpretation of what they see. Methods: The present research is experimental study. In order to evaluate the aim of the study, the script, which have a little reference to the situation’s context and internal script context, was chosen. Selected context was carried out in two different external situation contexts. Study’s Subjects were divided into two groups and each group watched one movie randomly and responded to related questions. Findings and conclusion: The results showed that there was significant difference between two groups in perception of two films’ context. Furthermore, the study indicated that the factors which are related to film’s location are more effective on space movie's interpretation, whereas the factors which is related to film’s characters and their relationship are more effective on film’s interpretation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • typology
  • Situation’s context
  • Meaning
  • I'm Urlappi play

 

استیلن، مارتین (1382). دنیای درام. ترجمة محمد شهبا. تهران: هرمس.

الام، کر (1390). نشانه‌شناسی تئاتر و درام. ترجمة فرزان سجودی. تهران: قطره.

بلور، مریل و توماس بلور (1389). مقدمه‌ای بر روند تحلیل گفتمان انتقادی. ترجمة علی رحیمی و امیر حسین شاه بالا. تهران: جنگل.

دلاور، علی (1375). احتمالات و آمار کاربردی در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران: رشد.

رستمیان، مرضیه و سید کاظم طباطبایی (1390). «بررسی تطبیقی بافت موقعیت (برون‌زبانی) از دیدگاه فرث، هایمز و لوئیس با سیاق حالیه». دوفصل‌نامة تخصصی پژوهش‌های میان‌رشته‌ای قرآن کریم. 2 (4). صص 36 ـ 29.

زرین‌کوب، عبدالحسین (1387). ارسطو و فن شعر. تهران: امیرکبیر.

ساسانی، فرهاد (1389). «تأثیر بافت متنی بر معنای متن». دوفصل‌نامة علمی پژوهشی زبان‌پژوهی دانشگاه الزهرا (س). سال دوم. 2 (3). 124 ـ 109.

سجودی، فرزان (1390). نشانه‌شناسی کاربردی. تهران: نشر علم.

صفوی، کوروش (1386). آشنایی با معنی‌شناسی. تهران: پژواک کیوان.

فرکلاف، فورمن (1387). تحلیل انتقادی گفتمان. گروه مترجمان. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.

Evans, V. (2007). A Glossary of Cognitive Linguistics. Edinburgh University Press Ltd.

Koller, V. (2012). "How to Analyze Collective Identity in Discourse-Textual and Contextual Parameters". Journal of Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines. vol.5 (2). pp. 19-38.

Gradinar, I. A. (2013). "Communication, Knowledge and Discourse. Remarks on Teun van Dijk  Sociocognitive Interpretution of Context".  Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric. pp. 119-125.

Kintsch, W. (1988). "The Role of Knowledge in Discourse Comprehension: A Constraction-Interration Model". Psychological Review.95. pp. 163-182.

O' Brien, E. J., A. E. Cook & S. Guareaud (2010). "Accessibility of Outdated Information". Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory Cognition. 36. pp. 979-997.

Sparks, J. R. & D. N. Rapp (2011). "Reader’s Reliance on Source Credibility in Service of Inference Generation". Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. 37 (1). pp. 230-247.

Zwaan, R.A. & G. A. Radvansky (1998). "Situation Models in Language Comprehension and Memory". Psychological Bulletin. 123. pp. 162-185.