نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل

2 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

چکیده

یک نوشته را زمانی می‌توان متن نامید که دارای انسجام باشد. هلیدی و حسن(1976 :4)، انسجام را در برقراری روابط معنایی بخش‌های مختلف و ایجاد یک متن، موثر دانسته و معتقدند که عناصر انسجام، بر درک و تفسیر خواننده (یا شنونده) از متنی که با آن مواجه شده، تأثیر می‌‌گذارند. برپایه همین نظریه، این تحقیق داستان‌ها و شعرهای مجله رشد نوآموز را به‌لحاظ رعایت یا عدم رعایت عناصر انسجام مورد مطالعه قرار داده است. جامعه آماری تحقیق متشکل از 5 داستان و 5 شعر است که به شیوه تصادفی از مجله «رشد نوآموز» منتشر شده در سال تحصیلی 91-1390 انتخاب شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که پدیدآورندگان مجله رشد نوآموز در تولید متون داستانی، عناصر انسجام را به خوبی رعایت کرده‌اند. شعرهای مورد بررسی نیز به میزان قابل‌توجهی از انسجام برخوردار بودند، اما به‌لحاظ ماهیت، عناصر انسجام متن در آن‌ها کم‌تر از داستان‌ها بود. نتایج این تحقیق برای نویسندگان نشریات کودک و نوجوان قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of Cohesion markers in Children Stories and poems of

نویسندگان [English]

  • Masumeh Kheirabadi 1
  • Reza Kheirabadi 2

1 فارغ التحصیل

چکیده [English]

A piece of writing can be called a “text” when it has the cohesion element. Halliday & Hassan (1976: 4) believe that cohesion is a central element of producing an effective text which interrelates different parts of a text and cohesive devices affects the text comprehension process by the audience. This research is designed to study the cohesion markers in stories and poems of Roshde Noamuz monthly children magazine. The data is gathered randomly from the corpus of five stories and the equal number of poems published in Roshde Noamuz during 2011-2012 academic year. The findings of this research illustrate that while the studied poems observe cohesive markers discernibly, the number of these cohesive elements was meaningfully less than those of the stories. The findings can be useful for both “Roshd” magazine and other children and young adult’s authors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cohesion
  • Cohesive devices
  • story
  • Poem
  • Roshd Noamuz Magazine

آسترکی، مریم (1380). بررسی و مقایسة انسجام پیوندی در متون علمی کودکان و بزرگ‌سالان. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

به‌جو، زهره (1377).  «طرح کدبندی ابزارهای انسجام در زبان فارسی». فرهنگ. شمارة 25و26. صص 212-189.

بهنام، بیوک (1379). «ماهیت تعامل زنجیره‌ای واژه‌ها در داستان کوتاهی از همینگوی: ارائة یک رهیافت تحلیلی برای بررسی عناصر انسجامی در متون نثر ادبی». فصل‌نامة علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س). شمارة 36. صص 22-1.

حجازی، بنفشه (1385). ادبیات کودکان و نوجوانان ویژگی‌ها و جنبه‌ها. چاپ نهم. تهران: روشنگران و مطالعات زنان.

رستمی‌زاده، مرضیه (1391). مقایسة عوامل انسجام در داستان‌های جلال آل‌احمد و هوشنگ مرادی کرمانی در چارچوب فرانقش متنی رویکرد نقش‌گرای هلیدی. پایا‌ن نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

سارلی، ناصرقلی و طاهره ایشانی (1390). «نظریة انسجام و هماهنگی انسجامی و کاربست آن در یک داستان کمینة فارسی (قصة نردبان)». دوفصل‌نامة زبان‌پژوهی دانشگاه الزهرا (س). سال دوم. شمارة 4. صص 77-51.

سلطانی، سعید (1388). بررسی انسجام دستوری در ادبیات کودکان در زبان فارسی. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران.

فرقانی، مژگان (1389). بررسی انسجام صوری متن به‌مثابة یک مشخصة سبکی در دو ترجمة فارسی از «خشم و هیاهو» اثر ویلیام فاکنر. پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

قاسمی، زهرا (1391). تحلیل گفتمان‌های پیامک‌های تلفنی فارسی‌زبانان بر اساس معیار انسجام متن هلیدی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

قنبری، فاطمه (1391). بررسی جنسیت نویسنده بر به‌کارگیری ابزارهای انسجام واژگانی در پاره‌ای از داستان‌های کوتاه برخی نویسندگان معاصر زبان فارسی پر پایة نظریة هلیدی و حسن (1976). پایا‌ن نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

قیصی‌پور، امیر (1391). ابزارهای انسجام واژگانی در کتاب تنگسیر نوشتة صادق چوبک بر پایة نظریة هلیدی و حسن (1976). پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

علیجانی، فریبا (1371). عوامل ربط به‌عنوان ابزاری برای انسجام متن. پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.  

غلامی‌ثانی، سمیه (1388). اهمیت و نقش عناصر انسجام در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران.

محمدی، حسین (1391). تحلیل مقایسه‌ای عوامل انسجام در گونه‌های نثر مرسل و فنی در متون کهن فارسی با تکیه بر پاره‌هایی از قابوس‌نامه، سیاست‌نامه، کلیله و دمنه و مرزبان‌نامه. رسالة دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

مظفرزاده رودسری، لادن (1376). حذف و جانشینی به‌عنوان ابزارهای انسجام متن. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران.

موسوی، عباس (1376). «بررسی مقابله‌ای ادات ربطی در انسجام گفتمان شفاهی انگلیسی و فارسی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

نظری، علیرضا (1389). کارکرد عوامل انسجام متنی در خطبه‌های نهج‌البلاغه (براساس الگوی نقش‌گرای هلیدی). رسالة دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

نوروزی، حامد و غلامحسین غلامحسین‌زاده (1388). «نقش عوامل ربط زمانی در انسجام متن. فصل‌نامة کاوش‌نامه. شمارة 19. صص 121-97.

Ahmed, A. H. (2010). "Students' Problems with Cohesion and Coherence in EFL Essay Writing in Egypt: Different Perspectives". Literacy Information and Computer Education Journal (LICEJ). vol 1. pp.211-221.

Bae, J. (2001). "Cohesion and Coherence in Children’s Written English: Immersion and English-only Classes". Issues in Applied Linguistics. vol 12. pp.51-87.

Bridge, C. A. & P. I.Winograd (1982). "Reader’s Awareness of Cohesive Relationships during Close Comprehension". Journal of Reading Behavior. vol14. pp. 299–312.

Feng, L. (2010). "Discourse Markers in English Writing". The Journal of  International Social Research. vol 3. pp. 299-305.

Halliday, M. A. K. & R. Hassan (1976). Cohesion in English. London, Longman.

Mirzapour, Fatemeh & Maryam Ahmadi (2011). "Study on Lexical Cohesion in Engilsh and Persian Research Articles (A Comparative Study)". English Language Teaching. vol 4. No 4. pp. 245-253.

Parvaz, M. H. & M. A. Salmani-Nodoushan (2007). "How Does Text Cohesion Affect Reading Comprehension". Iranian Journal of Language Studies. vol 1. pp.57-64.

Rezaee, A. A. & M. H. Norouzi (2011). "Readability Formulas and Cohesive Markers in Reading  Comprehension". Theory and Practice in Language Studies. vol 1. pp.1005-1010.

Sado Al-Jarf, R. (2001). "Processing of Cohesive Ties by EFL Arab College Students". Foreign Language Annals. Riyadh, Saudi Arabia. pp. 1-23.

Salmani-Nodoushan, M. A. (2007). "Is Text Cohesion a Precursor To Reading Success?". Journal of Teaching Technology. vol 3. pp. 88-92.

Williams, R. (1983). "Teaching the Recognition of Cohesive Ties in Reading a Foreign Language". Reading in a Foreign Language. vol 1. pp 35-52.

Xin-Hong, Z. (2007)."Application of English Cohesion theory in the Teaching of Writing to Chinese Graduate Students". US-China Education Review.  vol. 4. pp.31-37.