نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور تهران دکترای رشتة زبان‌شناسی همگانی، گروه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه پیام نور (نویسندة مسئول)؛ aghili70@mazums.ac.ir

2 دانشگاه شهید بهشتی استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی؛ z_mebrahimi@sbu.ac.ir

3 دانشگاه پیام نور تهران دانشیار گروه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه پیام نور؛ bl_rovshan@pnu.ac.ir

4 دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران؛ farhangbabamahmoodi@mazums.ac.ir

چکیده

.
تأثیر ساختار کلامی پزشک و بیمار بر میزان رضایتمندی بیماران
 
بهار سلمانیان[1]
زینب محمد ابراهیمی[2]
بلقیس روشن[3]
فرهنگ بابا محمودی[4]
 
 
تاریخ دریافت: 11/8/92
تاریخ تصویب: 7/2/93
 
چکیده
از آنجا که مهارت­های ارتباط کلامی پزشک از مهم­ترین عوامل کسب اطلاعات لازم از بیمار، تشخیص و درمان بیماری و عامل مؤثری در رضایت بیمار است، سعی شده است تا در این پژوهش با استفاده از سبک پاسخ‌گویی کلامی طبقه­بندیاستایلز و اندازه‌گیریانواع پاره­گفتارها،  تأثیر ساختار کلامیپزشکوبیماربرمیزانرضایتمندیبیماران مورد ارزیابی قرار گیرد. این مطالعهبا جمع­آوریاطلاعات 26 پزشک و 101 بیمار و ضبط مکالمات آنها و نظرسنجی میزان رضایت­مندی بیمار در پنج مرکز آموزشی - درمانی دولتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده است. 1/95  %  از بیماران رضایت خود را از این گفتگو  اعلام نمودند (5/54 % راضی و 6/ 40 % کاملاً راضی)؛بین رضایتمندی بیماران و استفاده­ از پاره­گفتارهایی که دلالت بر فهم کلام پزشک داشت یا در مورد نحوة درمان اعلام نظر می­کرد، ارتباط معنی‌دار وجود داشت )02/0>Pبین استفادة پزشک از پاره­گفتارهایی که دلالت بر آگاهی از وضعیت بیمار داشت و پاره­گفتارهای نشان‌دهندة دریافت مفهوم کلام بیمار و رضایت بیمار نیز تفاوت معنی‌دار بود (05/0>P). زمانی که  پزشک، بیماری و درمان را شرح داد و با سئوالاتی، بیمار متوجه شد که پزشک در پی یافتن مشکل اوست،درصد رضایت بیمار بالا رفت. بیشتریننارضایتی­ها هنگامیبود کهبیمارحسنمودپزشککاملاًمتوجهمشکلاونشدهاست یازمانیکهپزشکدراختیارویگذاشته است،کافینبوده است.استفادة پزشکازپاره­گفتارهاییکه اطلاعات عینی به بیمار می­دهد یا کلماتی که بیمار را به ادامة کلام تشویق نموده، مکالمه را تسهیل کند، رضایت بیمار را افزایش می­دهد و فرایندتشخیصو درمانبیماریتسهیل­می­شود.
 
واژه‌های کلیدی: ارتباط کلامی پزشک و بیمار، رضایتمندی بیمار، طبقه‌بندی استایلز، سبک پاسخ‌گویی کلامی
 [1] دکترای رشتة زبان‌شناسی همگانی، گروه زبان‌شناسی و زبان­های خارجی، دانشگاه پیام نور (نویسندة مسئول)؛ aghili70@mazums.ac.ir


[2] استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی؛ z_mebrahimi@sbu.ac.ir


[3] دانشیار گروه زبان‌شناسی و زبان­های خارجی، دانشگاه پیام نور؛ bl_rovshan@pnu.ac.ir


[4] دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران؛ farhangbabamahmoodi@mazums.ac.ir
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Influence of Doctor-Patient Verbal Interaction on Patient Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Bahar Salmanian 1
  • Zeinab Mohammad Ebrahimi Jahromi 2
  • Belgheis Roshan 3
  • Farhang Babamahmoodi 4

چکیده [English]

Doctor-patient verbal interaction has an influence on patient outcome. This study was conducted to find the association of doctor use of some certain sort of proposition with patient satisfaction. One hundred and one interviews in Mazandaran Medical Sciences hospitals were studied using Stiles coding system. Patient satisfaction was measured by a questionnaire that yield separate scores for satisfaction (1-5). Increased satisfaction was associated with understanding doctors concept, using their own words to explain about the illness, and showing their thanks to the doctor (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Doctor-Patient Verbal Interaction
  • Patient Satisfaction
  • Stiles Taxonomy
  • Verbal Response Mode

خدابخشی، محمدرضا و پروین منصوری (1390). «همدلی و بازبینی نقش آن در بهبود روابط پزشک – بیمار». مجلة ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی. 4 (3). صص 46-38.

عادلی، سید حسن، محمد جواد قاسم‌زاده، صادق علی تازی، اکرم حیدری، امیر حسین شکروی و پویا پارسی (1391). «بررسی میزان رضایتمندی بیماران بستری از حضور و نحوة عملکرد دانشجویان و دستیاران پزشکی بر بالین آنها در مراکز آموزشی- درمانی شهرستان­های قم و کاشان در سال 1389». مجموعه مقالات سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی. ص 3.

Arborelius, E. & S. Bromberg (1992). "What can Doctors Do to Achieve a Successful
Consultation?". Videotaped Interviews Analyzed by the 'Consultation  Map' Method Fam. Pract. 9. pp. 61-66.

Bertakis, K. D., D. Roter & S. M. Putnam (1991). "The Relationship of Physician Medical  Interview Style to Patient Satisfaction". Medical Care. 32 (2). pp.175-181.

Hall, J. A., D. R. Roter & N. R. Katz (1988). "Meta-Analysis of Correlates of Provider Behavior in Medical Encounters". Medical Care. 26. pp.657-675.

Han, Z. Li, Naghmeh G. Desroches, Young-Ok Yum, Corinne Koehn, George Deagle (2007). "Asymmetrical Talk between Physicians and Patients: A Quantitative Discourse Analysis". Canadian Journal of Communication. vol 32. pp. 419-430.

Marshall, G. N. & R. D. Hays (1994). "The Patient Satisfaction Questionnaire Short-Form (PSQ-18) CA: RAND.". RAND Publication No. P-7865. Santa  Monica.

Putnam S., W. Stiles, M. C. Jacob & A. S. James (1985). "Patient Exposition and   Physician  Explanation in Initial Medical Interviews and Outcomes of  Clinic Visits". Medical Care. vol 23. pp. 74-83.

Stiles, W. B. (1985). "Measuring Roles in Service Encounters:  The Verbal Exchange
   Structure". The Service Encounter. J. A. Czepiel, M. R. Solomon & C. Surprenant

            (eds.).  pp. 213-223.

………. (1992). Describing Talk: A Taxonomy of Verbal Response Modes. Oxford, USA.

Stiles, W. B., S. Putnam, M. H. Wolf & S. A. James (1979). "Interaction Exchange  Structure and Patient Satisfaction with Medical Interviews".  Medical  Care.17. pp. 667-681.

Stiles W. B., W. Jr. Sloan, C. M. Meshot & T. M. Anderson ( 1991). "Taking a Closer Look: Psychotherapy Research at Miami University".  Programs of Psychotherapy Research . L. E. Beutler (ed.).  pp.  290-293.

Tuckett D., M. Boulton, C. Olson & A.Williams (1985). Meetings between Experts: An Approach to Sharing Ideas in Medical Consultations. London: Tavistock       Publication.