نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

چکیده

  مطالعه توصیفی نظام سامان‌دهی مطالب در انشاهای انگلیسی دانشجویان ایرانی:   میزان گرایش به انسجام بارز و نگارش ِنویسنده- مسئول     منصور کوشا [1]   سید عبدالمجید طباطبایی لطفی [2]     تاریخ دریافت: 30/8/90   تاریخ تصویب: 7/5/92     چکیده   بررسی مقابله‌ای نحوه سامان‌دهی مطالب در قالب پاراگراف و متن رویکردِ نسبتاً جدیدی در مطالعه نگارش می‌باشد. نقطه ‌عطف این رویکردِ مطالعاتی به نظریات کاپلان (1966) برمی‌گردد. تحقیق حاضر در این چارچوب به بررسی مقابله‌ای تفاوت‌های بینافرهنگی در نحوه سامان‌دهی مطالب در انشاهای انگلیسی نوشته‌شده توسط فارسی‌زبانان پرداخته و دو متغیر «انسجام بارز» و«توجه به مخاطب» را در انشاهای پنج پاراگرافی انگلیسی دانشجویان مقطع کارشناسی ارزیابی نموده است. با بررسی توصیفی 110 انشای جمع‌آوری‌شده از 6 دانشگاه در ایران، در تحقیق حاضر مشخص شده است که در انشاهای انگلیسی فارسی‌زبانان گذار واژگان به صراحت بیان نمی‌گردند. هم‌چنین مشخص شد که این انشاها دارای ویژگی‌های الگوی «خواننده-مسئول» هستند که حاکی از انعکاس فرهنگ نگارشی زبان فارسی در این نوشته‌ها می باشد.     واژه‌های‌کلیدی: فرهنگ، انشا، پاراگراف، بررسی مقابله‌ای نظام سامان‌دهی مطالب نوشتاری، انسجام بارز، خواننده- مسئول، نویسنده- مسئول   [1] دانشیار گروه زبان انگلیسی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران؛ mansour.koosha@yahoo.com   [2] استادیار گروه زبان انگلیسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران؛ majidtabatabaee1@gmail.com

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Descriptive Study of the Rhetoric in Persian Expository Writings:

نویسندگان [English]

  • Mansour Kosha 1
  • Seyyed Abdolmajid Tabatabaee Lotf 2

1 Associate professor of Islamic Azad University, Khorasgan Branch of Isfahan

2 Faculty Member, Islamic Azad University, Qom Branchm Qom, Iran

چکیده [English]

      A Descriptive Study of the Rhetoric in Persian Expository Writings:   Cohesion and Audience Awareness     Mansour Koosha [1]   Seyyed Abdolmajid Tabatabaee Lotfi [2]     Received: 2011/11/21   Accepted: 2013/07/29     Abstract   The contrastive study of the rhetorical organization of the paragraphs is a rather new trend in the field of writing research. The turning point of such a trend goes back to Kaplan (1966). Within the framework of the contrastive rhetoric, the present research focused on the study of the existence of cross-cultural differences in rhetorical terms between the expository essays written by Persian EFL writers and the English preferred style. Two rhetorical features were examined including: cohesion and audience awareness. Through a descriptive study of the expository essays written by one hundred and ten students from six universities in Iran, it was found that the transitions are not explicitly expressed in the essays written by the Persian writers. It was also found that in these essays, the preferred style is the reader-responsible style. Both these findings imply a cross-cultural impact of the Persian language on the essays written in English as a foreign language.     Keywords: culture, essay, paragraph, contrastive rhetoric, cohesion, reader-responsible, writer responsible   [1] Associate professor, English Language Department, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran . mansour.koosha@yahoo.com   [2] Assistant professor, English Language Department, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran . majidtabatabaee1@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • essay
  • paragraph
  • contrastive rhetoric
  • cohesion
  • reader
  • responsible
  • writer responsible