نویسنده

دانشگاه گیلان

چکیده

  ویژگی­های خلأ نحوی در زبان فارسی     منصور شعبانی [1]     تاریخ دریافت: 30/8/90   تاریخ تصویب: 20/5/92     چکیده   این مقاله درصدد توصیف ویژگی­های خلأ نحوی در زبان فارسی بر اساس مطالعات انجام‌شده در این زمینه در سایر زبان­هاست. با بررسی خلأ نحوی در زبان فارسی درمی‌یابیم که خلأ نحوی در زبان فارسی دارای شباهت­ها و تفاوت‌هایی با خلأ نحوی در سایر زبان‌هاست. ویژگی­های بارز خلأ نحوی در زبان فارسی عبارتند از: وجود رابطۀ تقابلی بین عناصر باقی‌مانده در همپایۀ خلأدار و عناصر متناظر در همپایۀ پیشین، امکان حذف برخی از عناصر درون گروه فعلی به‌همراه فعل، تکریری بودن خلأ نحوی، ضرورت توازن آرایش سازه­ای در بند مرجع و بند خلأدار، امکان وقوع خلأ نحوی در ساخت­های تفضیلی و هم‌چنین امکان وقوع آن در جایگاه میانی همپایۀ دوم و ضرورت همسانی مشخصه­های زمان و عدم ضرورت مشخصه­های مطابقه در همپایه­ها.     واژه‌های کلیدی: خلأ نحوی، تقابل، بند خلأدار، باقی‌مانده، توازن     [1] استادیار زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه گیلان؛ mansour_shabani225@yahoo.com

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Characteristics of Gapping in Persian

نویسنده [English]

  • Mansour Shabani

Gilan University

چکیده [English]

    Characteristics of Gapping in Persian     Mansour Shabani [1]       Received: 2011/10/22   Accepted: 2013/08/11       Abstract   This article aims to describe the properties of gapping in Persian in terms of studies conducted on gapping in other languages. Findings of this study show that there are some similarities and differences between gapping in Persian and those in other languages. The salient properties of gapping in Persian are as follows: contrastive relationship between remnants in the gapped conjunct and correspondents in the first conjunct; the possible omission of some VP-internal material along with the verb; recursivity of gapping; the obligatoriness of parallel word order in the gapped clause and in the antecedent one; the possible occurrence of gapping in comparative constructions and also its occurrence in the medial position of the second conjunct; and obligatoriness of the identical tense features and non-obligatoriness of identical agreement features in conjuncts.     Keywords: gapping, contrast, gapped clause, remnant, parallelism.     [1] Assistant Professor of General Linguistics, Guilan University. mansour_shabani225@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • gapping
  • Contrast
  • gapped clause
  • remnant
  • parallelism