نویسندگان

1 ستادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه زنجان

2 گزوه زبان انگلیسی دانشگاه زنجان

چکیده

    خلاقیت زبان‌آموزان غیرفارسی‌زبان دانشگاه بین‌المللیِ   امام خمینی و توانایی آنها در تشخیص استعارات زبان فارسی   رباب خسروی [1]   سمیه پیری [2]   تاریخ دریافت: 11/8/90   تاریخ تصویب: 19/4/91     چکیده   در مطالعۀ حاضر، تأثیر متغیر خلاقیت زبان‌آموزان غیرفارسی‌زبان بر توانایی آنها در تشخیص برخی از جملات استعاری (مرده و نو) و لفظی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، 45 نفر از زبان‌آموزان سطح پیشرفتۀ مرکز آموزش زبان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی در آزمون خلاقیت و آزمون تشخیص جملات استعاری زبان فارسی شرکت کردند. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که متغیر خلاقیت رابطۀ معناداری با تشخیص جملات استعاری زبان فارسی دارد. هر چند خلاقیت زبان‌آموزان با توانایی آنها در تشخیص استعارات مرده و جملات لفظی نیز دارای رابطۀ معناداری بود، اما این متغیر با تشخیص استعارات نو زبان فارسی رابطۀ قوی‌تری داشت.     واژه‌های‌کلیدی: استعاره، خلاقیت، تشخیص استعاره، استعارۀ مرده، استعارۀ نو، جملۀ لفظی   [1] استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشگاه زنجان؛ rkhosravi@znu.ac.ir   [2] دانشجوی دکتری زبان انگلیسی ، دانشگاه فردوسی مشهد؛ piri.somaye@yahoo.com

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of Non-Persian Learners ' Creativity and Ability in Recognizing Metaphors in Persian Language

نویسندگان [English]

  • Robab Khosravi 1
  • Somaye Piri 2

1 Head of Department of English Language University of Zanjan

2 English Language University of Zanjan

چکیده [English]

    An Investigation of Non-Persian Learners ' Creativity and Ability in Recognizing Metaphors in Persian Language       Robab Khosravi [1]   Somayeh Piri [2]       Received: 2011/11/02   Accepted: 2014/07/09       Abstract   In the present study , the effect of non -Persian learners ' creativity in their ability to recognize some metaphorical (dead and new) and literal sentences has been investigated . For this purpose, twenty-two advanced -level learners from Language Learning Centre of Imam Khomeini International University (IKIU) took the Creativity Test and Persian Metaphor Recognition Test . The results of data analysis showed a significant association between creativity and the recognition of Persian metaphorical sentences . Although learners’ creativity is significantly related to their ability to recognize dead metaphors from literal sentences, it is more strongly related to their ability to recognize new metaphors from literal sentences .     Keywords : metaphor , creativity , metaphor recognition , dead metaphor , new metaphor , literal sentence   [1] Assistant Professor, English Literature, University of Zanjan, rkhosravi@znu.ac.ir   [2] PhD Candidate, TEFL, Ferdowsi University of Mashhad, piri.somaye@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaphor
  • Creativity
  • metaphor recognition
  • dead metaphor
  • new metaphor
  • literal sentence