نویسندگان

1 دانشگاه سایمون فریسر

2 هیئت علمی دانشگاه الزهراء

3 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

  واژگانی‌شدگی، چارچوبی برای تبیین فعلِ   غیر‌ساده حرکتی در زبان فارسی [1]     ندا ازکیا [2]   فرهاد ساسانی [3]   آزیتا افراشی [4]     تاریخ دریافت: 5/10/90   تاریخ تصویب: 18/3/92     چکیده   با توجه به وجود مفهوم حرکت در همه زبان‌های دنیا، برخی از زبان‌شناسان ازجمله لئونارد تالمی تلاش کرده‌اند نشان دهند این مفهوم به شکل‌های مختلف در زبان‌های مختلف رمز‌گذاری می‌شود. بر همین اساس، کوشیده‌اند زبان‌ها را به رده‌های مختلف تقسیم‌بندی کنند. به این ترتیب، خودِ مفهوم حرکت به دو صورت فعل ساده و فعل غیرساده تجلی می‌یابد. با توجه به بحث‌برانگیزبودن مقوله فعل، به‌ویژه فعل غیر‌ساده، در زبان فارسی، در مقاله حاضر تلاش شده است تا توصیفی از فعل‌های حرکتی غیرساده در چارچوب الگوهای واژگانی‌شدگی ارائه شود و از منظری معنایی و شناختی تبیین گردد. بر این اساس، مشخص شد برروی پیوستاری از نهایت واژگانی‌شدگی تا نهایت قمر‌محوری، برخی از فعل‌های غیر‌ساده مانند فعل‌های ساده در قطب واژگانی‌شدگی جای می‌گیرند و بقیه آنها براساس میزان زایایی و رفتار نحوی‌شان، برروی این پیوستار پراکنده می‌شوند.     واژه‌های‌کلیدی: فعل غیرساده، فعل حرکتی، زبان فارسی، واژگانی‌شدگی     [1] نوشته حاضر تقدیم می‌گردد به خاطره استاد گرامی دکتر علی‌محمد حق‌شناس   [2] دانش‌آموخته‌ دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران؛ n_azkia@yahoo.com   [3] دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء(س)؛ fsasani49@yahoo.com   [4] دانشیار، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ a.afrashi.ling@gmail.com

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Lexicalization as a Framework for Explaining Non-simple Verbs in Persian

نویسندگان [English]

  • Neda Azkia 1
  • Farhad Sasani 2
  • Azita Afrashi 3

1 Simon Frieser University

2 Alzahra university

3 Faculty Member of the Institute of Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

      Lexicalization as a Framework for Explaining Non-simple Verbs in Persian     Neda Azkia [1]   Farhad Sasani [2]   Azita Afrashi [3]       Received: 2011/12/26   Accepted: 2013/06/08       Abstract   As the concept of motion is found in all languages, linguists such as Leonard Talmy show that how such a concept might be coded differently in different languages, and how languages could be typologically categorized. Motion might, thus, appear both as a simple or non-simple verb. As Persian verb category, especially non-simple verb, is a challenging topic, the present paper tried to explore Persian motion verbs based on lexicalization pattern theory, in a cognitively semantic framework. It proved that on a continuum of lexicalization extreme to satellite-frame extreme, some non-simple verbs, just like simple verbs, might be found on the lexicalization extreme, and the rest, based on their productivity and their syntactic behavior, are spread around the continuum.     Keywords: Non-simple verb, Motion verb, Persian language, Lexicalization   [1] PhD holder in linguistics, Islamic Azad University, n_azkia@yahoo.com   [2] Associate Prof of linguistics, Alzahra University, fsasani@alzahra.ac.ir   [3] Associate Prof of linguistics, Institute for Humanities and Cultural Studies , .afrashi.ling@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non
  • simple verb
  • motion verb
  • Persian language
  • Lexicalization