نویسندگان

1 هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

2 هیئت علمی گروه زبان شناسی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

  بررسی موردی کاهش آوایی در ارقام تلفنی فارسی     زهرا محمودزاده [1]   محمد بحرانی [2]     تاریخ دریافت: 15/6/90   تاریخ تصویب: 19/4/91     چکیده   کاهش از جمله فرایندهای آوایی است که برای سیستم‌های بازشناسی گفتار یک چالش محسوب می‌شود. ازجمله این موارد، کاهش ارقام تلفنی مانند "دو-نه"، "هفت-هشت" و "سه-صفر" است. تجزیه و تحلیل آوایی سیگنال‌های تلفنی /sefr/-/se/ نشان می‌دهد که هر چند با حذف /r/ تمایز [sef]-[se] کاهش می‌یابد اما سرنخ­های آکوستیکی باقی ‌ مانده در واکه /e/ ، همانند دیرش واکه و بسامد کانونی سازه‌های F2 و ‌ F3 ، تقابل واجی فوق را انتقال می‌دهند. استفاده از این سرنخ‌های آکوستیکی در بازشناسی گفتار، می‌تواند به بازیابی صورت‌های کاهش‌یافته کمک کند.     واژه‌های کلیدی : کاهش ، تحلیل آکوستیکی، سرنخ آوایی، گفتار تلفنی، بازشناسی گفتار     [1] ا ستادیار و عضو هیئت ­علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران؛ mahmoodzadeh@irandoc.ac.ir   [2] استادیار و عضو هیئت­ علمی گروه زبان‌شناسی دانشگاه صنعتی شریف؛ bahrani@ce.sharif.edu

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Case Study of Phonetic Reduction in Persian Telephonic Numerals

نویسندگان [English]

  • Zahra Mahmoodzadeh 1
  • Mohammad Bahrani 2

1 Faculty of Science and Technology Research Institute of Iran

2 Faculty of Linguistics, Sharif University of Technology

چکیده [English]

      A Case Study of Phonetic Reduction in Persian Telephonic Numerals     Zahra Mahmoodzade [1]   Mohammad Bahrani [2]       Received: 2011/09/06   Accepted: 2012/07/09       Abstract   Phonetic reduction is consistently considered as a challenge for speech recognition systems. Among them is the reduction of Persian telephonic numerals /do-noh/(2-9), /haft-haʃt/ (7-8) and /se-sefr/ (3-0). The acoustic analysis of the telephonic signals /se-sefr/ shows that the deletion of /r/ diminishes the phonological distinctions between [se-sef] pairs, however the phonetic cues in particularly vowel /e/ including vowel duration, F2 and F3 locus equations can still transmit this phonological contrast. Word recognition systems can recover the reduced forms by implementing these acoustic cues.     Keywords : reduction, acoustic analysis, phonetic cue, telephonic speech, speech recognition.   [1] Assistant professor, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IRANDOC). mahmoodzadeh@irandoc.ac.ir   [2] Assistant professor, Sharif University of Technology. bahrani@ce.sharif.edu

کلیدواژه‌ها [English]

  • reduction
  • acoustic analysis
  • phonetic cue
  • telephonic speech
  • speech recognition