نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه اراک

چکیده

  راهبردهای بیان مخالفت در بین   دانشجویان دختر و پسر     سیدمحمد حسینی [1]   مجید عامریان [2]     تاریخ دریافت: 1/8/90   تاریخ تصویب: 20/12/91     چکیده   تحقیق حاضر به بررسی راهبردهای کاروجهه در میان دانشجویان دختر و پسر هنگام بیان کارگفتِ مخالفت می‌پردازد. 280 دقیقه گفتگو و بحث گروهی دانشجویان در کلاس ضبط و موارد مخالفت بین آنها به تفکیک جنسیت مخالفت­کننده و مخالفت­شونده استخراج و راهبردهای استفاد­ه ­ شده در چارچوب نظریه ادب براون و لوینسن (1987) و طبقه­بندی ریز-میلر از راهبردهای مخالفت (ریز-میلر، 2000) دسته­بندی گردید. نتایج حاصل از بررسی کمّی و کیفی داده­ها نشان‌دهندۀ تأثیر عامل جنسیت بر چگونگی استفاده از راهبردهای مخالفت است بدین­گونه که به‌طور کلی پسران بیش از دختران مخالفت نمودند و ستیزه­جوتر از دختران بودند. در مخالفت با هم‌جنس، دختران کمتر و پسران بیشتر با هم‌جنس خود مخالفت نمودند، اما در مخالفت با جنس مخالف تنها در یک مورد تفاوت بین دختران و پسران معنادار بود: پسران از راهبردهای تشدید مخالفت بیش از دختران استفاده نمودند. هم‌چنین، دختران توجه بیشتری به جنس مخاطب نشان دادند.     واژه‌های کلیدی: وجهه، کاروجهه، کارگفت، مخالفت، جنس/جنسیت   [1] مربی و عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه اراک، m-hoseini@araku.ac.ir   [2] استادیاروعضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه اراک، m-amerian@araku.ac.ir

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Disagreement Strategies among Male and Female University Students

نویسندگان [English]

  • Seed Mohammad Hoseini
  • Majid Amerian

Faculty of Arak University

چکیده [English]

  Disagreement Strategies among Male and Female University Students     Seyed Mohammad Hosseini [1]   Majid Amerian [2]       Received: 2012/02/20   Accepted: 2013/03/10       Abstract   The study investigates facework strategies employed by male and female university students in performing the speech act of disagreement. Two hundred and eighty minutes of talk in a university class were recorded and tokens of disagreement were extracted and analyzed according to the sex of the disagreeing and the disagreed persons, using Brown and Levinson’s (1987) Politeness Model and Rees-Miller’s (2000) classification of disagreement strategies. The results of quantitative and qualitative analyses indicate that sex of the speaker and addressee has an impact on how disagreement is expressed. Generally, boys expressed more disagreements and used more aggravated disagreements than girls. In same-sex disagreements boys were more aggressive (by using aggravating devices) and girls avoided disagreement with other girls. In disagreement with the opposite sex, however, only one significant difference was found between males and females: boys employed more aggravated disagreements. Girls were found to be more sensitive to the sex of their addressee in their choice of facework stratetgy in disagreement.     Keywords: face, facework, speech act, disagreement, sex /gender.       [1] Member of Faculty, English Language & Literature Dept., University of Arak, Iran. m-hoseini@araku.ac.ir   [2] Associate Professor, English Language & Literature Dept., University of Arak, Iran. a-amerian@araku.ac.ir  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Face
  • facework
  • speech act
  • disagreement
  • sex /gender