نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

    آموزش واژگان هم­آوا- هم­نویسه از طریق داستان     محمدرضا پهلوان­نژاد [1]   زهرا سادات حسینی [2]     تاریخ دریافت: 28/4/90   تاریخ تصویب: 18/6/91     چکیده   یادگیری زبان عموماً با چهار مهارت زبانی در ارتباط است: شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن. هر یک از این چهار مهارت نقش بسزا و ویژه­ای در امر یادگیری دارد. اما پرورش این مهارت نیازمند عواملی چند ازجمله مطالب آموزشی مناسب، معلم آگاه به اصول آموزش و نیز شیوه­ها و راهکارهای آموزشی کارآمد است. مطالب آموزشی باید با جهت­گیری­های خاص و ویژگی­های معین تهیه شده باشند، معلم زبان باید با اصول آموزشی زبان آشنا باشد و سرانجام باید از روش­ها و راهکارهای نوین و نتیجه­بخش آموزش زبان نهایت استفاده را ببرد. هدف از این پژوهش بررسی این نکته است که آیا داستان می­تواند به­عنوان یک شیوه آموزشی در آموزش زبان دوم به کار برود یا نه. برای بررسی میزان موفقیت داده­های داستانی در آموزش زبان دوم، در یک بررسی میدانی تعدادی از واژگان هم­آوا- هم‌نویسه زبان فارسی در دو گروه (آزمایش، کنترل) به 7 دانشجوی خارجی زبان­آموز زبان فارسی با استفاده از داستان و بدون داستان آموزش داده شد. برای بررسی نتایج و تجزیه و تحلیل داده­ها، از آزمون t استفاده شده است. با توجه به این ­ که سطح معناداری آزمون t کمتر از 05/0 ( sig=0.00 ) می‌باشد، می ­ توان گفت که نمره گروه آزمایش با نمره گروه کنترل تفاوت معناداری دارد و بنابراین یافته‌های پژوهش نشان می­دهد که می­توان از داستان به­عنوان یک شیوه آموزشی مناسب برای آموزش واژه­های هم­آوا- هم­نویسه مدد جست و این شیوه یادگیری را تسهیل و جذاب می­کند .     واژه‌های کلیدی : واژگان هم­آوا- هم­نویسه، شیوه­های آموزش، داستان کوتاه     [1] دانشیار و عضو هیئت علمی گروه زبان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، pahlavan@um.ac.ir   [2] دانشجوی دکتری زبان­شناسی همگانی دانشگاه فردوسی مشهد واحد بین­الملل، za_ho706@stu.um.ac.ir

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Teaching of Homophone and Homograph Words to Non-Persian Learners through Short Story

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Pahlevan Nezhad
  • Zahra sadat Hosini

Mashhad Ferdowsi University

چکیده [English]

      The Teaching of Homophone and Homograph Words to Non-Persian Learners through   Short Story     Mohammad Reza Pahlavannezhad [1]   Zahra Sadate Hosseini [2]       Received: 2011 /07/19   Accepted: 2012/09/08       Abstract   Language learning is generally associated with four language skills: listening, speaking, reading and writing. Each of these skills has a special role in learning a language but the improvement of these skills requires some factors such as proper materials,appropriate methods and teaching strategies. Materials should be prepared with special orientation and specific features. Teachers should be familiar with language teaching principles and s/he should use these new and useful methods and language teaching principles.The aim of this research was to investigate the application of short story as a teaching style in second language teaching. To achieve this purpose, some Homophone­-homograph were taught to foreign learners who are learning Persian language. Fourteen learners were divided up into two groups; a control group and an experimental one in which learners were taught by applying short stories or without them. In order to investigate the results and analyze the data, a t-test was conducted. Since the mean of t-test was lower than 0.05 (sig=0.00), it could be said that the experimental group gained a higher score than the control one. The results of the present study indicated a significant difference between the control group and the experimental one. Furthermore, applying short stories is an appropriate teaching style which made learning easy and engaging .     Keywords : homophone-homograph words, teaching methods, short story.     [1] Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad. pahlavan@um.ac.ir   [2] PhD Candidate, General Lingustics, Ferdowsi University of Mashhad (International Division). ho706@stu.um.ac.ir

کلیدواژه‌ها [English]

  • homophone
  • homograph words
  • Teaching Methods
  • Short story