نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت ‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

2 کارشناس‌ارشد دانشگاه بو‌علی‌سینای همدان

چکیده

      تحول آوایی پسوند «هر» از هند‏و‏اروپایی تا فارسی نو     بهزاد معینی سام [1]   مسعود بیانی [2]     تاریخ دریافت: 25/3/1390   تاریخ تصویب: 7/12/1390     چکیده   بسیاری از پسوندهای زبان فارسی در سیر تحول آوایی­شان از هند‏و‏اروپایی تا فارسی نو، شکل‌هایی مختلف یافته­اند و «هر» از‌جمله این پسوندهاست؛ از این روی، در این مقاله کوشیده‌ایم دگرگونی این پسوند را همراه‌با شکل کامل تحول‌یافته واژه­ها در هر‌سه دوره بررسی کنیم؛ البته در این بررسی، بر واژه­هایی تأکید کرده‌ایم که به فارسی نو رسیده­اند؛ آن‌گاه این واژه­ها را با توجه به نوع تحول پسوندشان در تاریخ زبان فارسی مرتب کرده و در پایان، بر‌اساس نوع تحول آوایی نتیجه­گیری کرده­ایم.     واژه‌های کلیدی: هند‏و‏اروپایی، اوستا، فارسی باستان، فارسی میانه، فارسی نو.     [1] . استادیار و عضو هیأت ‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز؛ behzadms44@gmail.com   [2] . کارشناس‌ارشد دانشگاه بو‌علی‌سینای همدان؛ m-bayani @ yahoo.com

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Suffix Evolution of “Hr” from the Indo-European to the New Persian Language

نویسندگان [English]

  • Behzd Moeini sam 1
  • Masoud Bayani 2

1 Assistant Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Aligudarz Branch

2 Hamedan University of Agriculture

چکیده [English]

    The Suffix Evolution of “Hr” from the Indo-European to the New Persian Language       Behzad Moeini Sam [1]   Masoud Bayani [2]       Received: 2011/06/15   Accepted: 2012/02/26       Abstract   Many suffixes of the Persian language which have evolved from the Indo-European to the New Persian Language Hr’s suffix in the new Persian language have changed into different forms. In this article, an effort is made to survey the evolved word forms in three periods. Moreover, the study emphasizes words that have arrived in the New Persian. We have arranged these words based on the kind of their evolution in the history of the Persian language. Finally, based on the phonetic evolution, we have made conclusions.     Keywords : Indo-European, Avesta, Old Persian, Middle Persian,   New Persian   [1] Assistant Professor; Islamic Azad University, Najafabad. behzadms44@gmail.com   [2] MA Graduate; Hamedan University. m-bayani@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indo
  • European
  • Avesta
  • Old Persian
  • Middle Persian
  • new Persian