نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 دانشیار زبان‏شناسی، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه رازی

چکیده

      ساخت‏گرایی سوسور، و پیشینه و اهمیت آن   در روش‌شناسی علوم انسانی     خسرو غلام‌علی‌زاده [1]   عامر قیطوری [2]     تاریخ دریافت: 13/2/1390   تاریخ تصویب: 18/10/1390     چکیده   تأثیر‏‏ سوسور بر تفکر قرن بیستم و نیز روی‌کردهای نوین در مطالعه زبان، همواره مورد‌توجه متفکران بنام در‌حوزه علوم انسانی اجتماعی بوده است. از ‏نظر آنان، زبان‏شناسی ساخت‏گرا، علم اصلی، فلسفه یا نوعی روش‌شناسی است که علوم انسانی و اجتماعی پیوسته انتظارش را می‌کشیده‌اند. با‌وجود صورت‌گرفتن مطالعات بسیار درباره پیشینه زبان‏شناسی نظری، برای برقراری پیوند میان حوزه‌های گوناگون زبان‏شناسی و بافت فلسفی‌ای که زمینه پیدایش آن‌ها را فراهم آورده، تلاش‌هایی اندک صورت گرفته است و این مسئله به‌وی‍‍ژه درباره پژوهش‌های انجام‌شده به‌زبان فارسی، مصداق می‌یابد. هدف از مطالعه حاضر، باز‌اندیشی در آرای سوسور درباره نشانه زبانی، روش خاص ساخت‏گرایی در مطالعه زبان و همچنین آشکار‌کردن خطوط فکری‌ای است که وی را از سویی، با خرد‌گرایان و از سوی دیگر، با روسو و هگل مرتبط می‌کند.     واژه‌های کلیدی: ساخت‏گرایی، روش‌شناسی، ساختار، نشانه‌شناسی، سوسور.     1. استادیار زبان‏شناسی، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه رازی؛ khgholam@razi.ac.ir   2. دانشیار زبان‏شناسی ، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه رازی؛ amer@razi.a.ir

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Saussurian Sructuralism, Origins and Influence on the Methodology of Human Sciences

نویسندگان [English]

  • Khosrow Gholamali Zadeh 1
  • Amer Ghitori 2

1 Razi University

2 Associate Professor of Linguistics, Department of English Language, Razi University

چکیده [English]

        Saussurian Sructuralism, Origins and Influence on the Methodology of Human Sciences       Khosrow Gholamalizade [1]   Amer Gheitury [2]       Received: 2011/05/03   Accepted: 2012/01/08       Abstract   The influence of Saussure on the twentieth century thought and modern approaches to the study of language has often been acknowledged by great figures in the social sciences and humanities, to whom structural linguistics has been considered as a major science, a philosophy, or a long-awaited methodology for social sciences and humanities. Despite a great number of studies aimed at uncovering the history of theoretical linguistics, there has been little attempt at tracing it to the philosophical context in which it was originally developed. This is particularly true of research carried out in Iran. The present study aims at first revisiting the Saussurian concept of the linguistic sign and the particular approach to the study of language known to us as ‘structural’; and seond, exploring the lines of thought linking Saussure to Rousseaue and Hegel, and from another perspective linking him to rationalist thinkers.     Keywords : Structuralism, methodology, structure, semiology, Saussure   [1] Assistant Professor; Razi University. Gholamq@razi.ac.ir   [2] Associate Professor; Razi University. amer@razi.ac.ir

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structuralism
  • Methodology
  • Structure
  • Semiology
  • Saussure